Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TECHNOPOL, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
16 654 943 € 16 830 758 € 17 937 814 € 20 214 015 € 21 924 517 € 21 085 611 € 21 014 067 € 21 696 719 € 24 949 161 € 29 660 548 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
12 070 046 € 11 751 570 € 14 997 149 € 17 519 637 € 19 315 150 € 19 528 311 € 19 269 508 € 19 507 791 € 24 469 396 € 27 852 892 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 629 € 6 353 € 8 821 € 4 719 € 9 603 € 3 680 € 7 947 € 13 938 € 16 982 € 5 052 €
005
A.I.2
Software
3 629€ 6 353€ 653€ 4 719€ 9 603€ 3 680€ 7 947€ 13 938€ 16 982€ 5 052€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 168€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 370 € 9 101 € 7 460 € 2 010 € 5 379 € 21 922 € 40 481 € 47 122 € 67 482 € 41 814 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 370€ 9 101€ 968€ 2 010€ 3 052€ 3 254€ 0€ 1 573€ 5 258€ 12 747€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 2 327€ 18 668€ 40 481€ 44 007€ 62 224€ 29 067€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 492€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 542€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
12 060 047 € 11 736 116 € 14 980 868 € 17 512 908 € 19 300 168 € 19 502 709 € 19 221 080 € 19 446 731 € 24 384 932 € 27 806 026 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
12 060 047€ 11 736 116€ 14 980 868€ 14 512 908€ 16 300 168€ 14 424 039€ 14 142 410€ 14 368 061€ 18 565 819€ 17 980 039€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 740 443€ 2 422 339€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 137 482€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
3 000 000€ 3 000 000€ 5 078 670€ 5 078 670€ 5 078 670€ 5 078 670€ 6 266 166€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 573 930 € 5 068 652 € 2 929 543 € 2 686 285 € 2 600 439 € 1 543 495 € 1 732 064 € 2 176 427 € 466 997 € 1 756 275 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
59 € 38 € 122 € 166 € 352 € 302 € 362 € 442 € 664 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
59€ 38€ 122€ 166€ 352€ 302€ 362€ 442€ 664€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
250 € 3 250 € 1 407 358 € 1 042 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 407 358€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
250€ 3 250€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 072 471 € 4 445 469 € 2 627 415 € 2 045 962 € 2 018 671 € 1 227 526 € 154 549 € 1 437 898 € 119 935 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
292€ 840€ 52 549€ 924€ 1 433€ 2 900€ 154 007€ 85 634€ 119 102€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 352 264€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
3 068 179€ 3 021 629€ 2 574 866€ 2 045 038€ 2 017 238€ 1 224 308€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 949€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 000€ 1 423 000€ 318€ 542€ 833€ 329 637€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 501 209 € 619 874 € 302 090 € 640 201 € 581 602 € 315 617 € 169 855 € 738 167 € 346 620 € 1 254 816 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 277€ 3 345€ 1 601€ 5 996€ 5 366€ 3 827€ 3 972€ 6 222€ 5 051€ 4 736€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 498 932€ 616 529€ 300 489€ 634 205€ 576 236€ 311 790€ 165 883€ 731 945€ 341 569€ 1 250 080€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
10 967 € 10 536 € 11 122 € 8 093 € 8 928 € 13 805 € 12 495 € 12 501 € 12 768 € 51 381 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
114€ 143€ 137€ 74€ 73€ 409€ 76€ 182€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 853€ 10 393€ 10 985€ 8 019€ 8 855€ 13 805€ 12 081€ 12 403€ 12 538€ 21 890€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5€ 22€ 48€ 29 491€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
16 654 943 € 16 830 758 € 17 937 814 € 20 214 015 € 21 924 517 € 21 085 611 € 21 014 067 € 21 696 719 € 24 949 161 € 29 660 548 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
13 580 264 € 13 247 220 € 13 611 581 € 15 620 952 € 16 793 364 € 17 186 564 € 16 945 565 € 17 182 007 € 24 744 383 € 29 507 591 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
8 997 943 € 8 674 011 € 9 473 304 € 11 505 344 € 13 319 381 € 11 718 483 € 11 257 331 € 11 382 981 € 17 635 692 € 21 076 838 €
074
A.II.1
Emisné ážio
279 058€ 279 058€ 279 058€ 279 058€ 308 385€ 583 615€ 638 690€ 638 690€ 1 453 199€ 1 453 199€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
8 718 885€ 8 394 953€ 9 194 246€ 11 226 286€ 13 010 996€ 11 134 868€ 10 618 641€ 10 744 291€ 16 182 493€ 19 623 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 969 184 € 1 969 184 € 1 969 184 € 1 969 184 € 1 969 184 € 1 969 184 € 3 337 310 € 3 337 310 € 3 337 310 € 3 337 310 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 969 184€ 1 969 184€ 1 969 184€ 1 969 184€ 1 969 184€ 1 969 184€ 1 969 184€ 1 969 184€ 1 969 184€ 1 969 184€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
1 368 126€ 1 368 126€ 1 368 126€ 1 368 126€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 438 025 € 2 003 093 € 1 980 424 € 1 368 126 € 1 368 126 € 3 608 126 € 2 240 000 € 4 419 890 € 3 919 890 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 438 025€ 2 003 093€ 1 980 424€ 1 368 126€ 1 368 126€ 3 608 126€ 2 240 000€ 4 419 890€ 3 919 890€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
9 112 € 434 932 € 22 669 € 612 298 € -29 327 € -275 229 € -55 076 € 2 295 716 € -814 509 € 1 007 553 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 074 679 € 3 583 538 € 4 326 233 € 4 593 063 € 5 131 153 € 3 899 047 € 4 068 502 € 4 514 712 € 204 778 € 152 957 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 553 € 6 573 € 10 696 € 9 459 € 12 015 € 37 253 € 36 031 € 34 155 € 31 871 € 48 644 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 137€ 6 257€ 7 936€ 6 699€ 9 255€ 13 622€ 11 345€ 9 469€ 9 460€ 16 117€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
316€ 316€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
100€ 2 760€ 2 760€ 2 760€ 23 631€ 24 686€ 24 686€ 22 411€ 32 527€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
19 921 € 29 782 € 38 384 € 47 267 € 5 075 794 € 65 289 € 3 995 238 € 4 448 534 € 37 997 € 34 846 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
19 921€ 29 782€ 38 384€ 47 267€ 56 394€ 65 289€ 75 838€ 29 134€ 37 997€ 34 846€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 019 400€ 3 919 400€ 4 419 400€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 048 205 € 3 547 183 € 4 277 153 € 4 536 337 € 43 344 € 3 796 505 € 37 233 € 32 023 € 134 910 € 69 467 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 711€ 13 183€ 5 492€ 2 086€ 3 154€ 55 151€ 15 670€ 12 827€ 119 265€ 36 013€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
156€ 428€ 880€ 2 510€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
300 296€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 040€ 4 658€ 9 199€ 5 353€ 13 238€ 6 426€ 7 768€ 6 745€ 5 277€ 9 482€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 804€ 2 944€ 6 054€ 3 753€ 7 054€ 4 435€ 5 142€ 4 324€ 3 669€ 5 703€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 250€ 6 998€ 6 758€ 5 495€ 19 639€ 10 538€ 8 488€ 7 690€ 5 810€ 13 459€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 019 400€ 3 519 400€ 4 249 650€ 4 519 650€ 259€ 3 419 659€ 9€ 9€ 9€ 2 300€