Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 830 391 € 3 710 465 € 3 375 462 € 2 628 387 € 2 265 881 € 2 041 380 € 2 114 892 € 2 411 025 € 1 993 002 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 905 521 € 1 941 661 € 1 799 409 € 1 477 882 € 1 306 251 € 1 351 791 € 1 574 241 € 1 550 568 € 1 355 234 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 905 521 € 1 941 661 € 1 799 409 € 1 477 882 € 1 306 251 € 1 351 791 € 1 574 241 € 1 550 568 € 1 355 234 €
012
A.II.1
Pozemky
167 507€ 166 180€ 133 007€ 132 807€ 66 602€ 66 602€ 66 602€ 50 215€ 7 998€
013
A.II.2
Stavby
1 097 441€ 1 197 882€ 742 374€ 760 011€ 840 149€ 944 573€ 1 059 401€ 810 443€ 887 490€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
265 939€ 268 992€ 219 138€ 164 060€ 136 199€ 178 073€ 228 243€ 293 960€ 206 140€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
330 903€ 292 542€ 266 590€ 206 419€ 195 646€ 161 143€ 219 995€ 218 133€ 251 406€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 358€ 438 300€ 214 585€ 37 655€ 1 400€ 177 817€ 2 200€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
16 373€ 16 065€ 30 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 923 290 € 1 767 481 € 1 575 156 € 1 149 971 € 958 249 € 688 970 € 539 393 € 860 101 € 637 112 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 436 794 € 1 284 064 € 918 399 € 832 944 € 614 227 € 573 886 € 355 660 € 420 896 € 421 200 €
035
B.I.1
Materiál
239 405€ 330 690€ 264 716€ 230 925€ 109 673€ 93 776€ 65 991€ 53 597€ 66 812€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
467 283€ 368 289€ 186 446€ 111 370€ 35 924€ 43 456€ 21 338€ 42 677€ 66 018€
037
B.I.3
Výrobky
669 538€ 521 611€ 407 910€ 446 771€ 291 652€ 222 542€ 112 881€ 145 464€ 116 911€
038
B.I.4
Zvieratá
60 568€ 63 474€ 57 670€ 39 683€ 176 077€ 211 886€ 154 014€ 177 112€ 170 197€
039
B.I.5
Tovar
1 657€ 4 195€ 901€ 2 226€ 1 436€ 2 046€ 1 262€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 301 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 301€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
472 985 € 442 195 € 629 126 € 288 099 € 290 177 € 70 703 € 138 842 € 301 534 € 173 673 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
47 222 € 415 824 € 332 606 € 275 585 € 104 458 € 62 518 € 134 796 € 206 163 € 171 146 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
47 222€ 415 824€ 332 606€ 275 585€ 104 458€ 62 518€ 134 796€ 206 163€ 171 146€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 293€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
422 639€ 22 596€ 287 052€ 4 084€ 184 652€ 5 840€ 850€ 93 840€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 124€ 3 775€ 9 468€ 8 430€ 1 067€ 2 345€ 3 196€ 1 531€ 234€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
13 511 € 41 222 € 27 631 € 27 627 € 53 845 € 44 381 € 44 891 € 137 671 € 42 239 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 482€ 6 569€ 7 106€ 5 497€ 20 972€ 9 093€ 17 684€ 9 527€ 1 037€
073
B.V.2.
Účty v bankách
9 029€ 34 653€ 20 525€ 22 130€ 32 873€ 35 288€ 27 207€ 128 144€ 41 202€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 580 € 1 323 € 897 € 534 € 1 381 € 619 € 1 258 € 356 € 656 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 580€ 1 323€ 897€ 534€ 1 381€ 619€ 1 258€ 356€ 656€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 830 391 € 3 710 465 € 3 375 462 € 2 628 387 € 2 265 881 € 2 041 380 € 2 114 892 € 2 411 025 € 1 993 002 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
936 707 € 925 943 € 919 726 € 919 841 € 921 739 € 916 855 € 900 779 € 878 299 € 868 297 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
559 687 € 559 687 € 559 687 € 568 657 € 570 900 € 570 900 € 570 900 € 570 900 € 570 990 €
082
A.I.1
Základné imanie
559 687€ 559 687€ 559 687€ 568 657€ 570 900€ 570 900€ 570 900€ 570 900€ 571 787€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
-797€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
144 165€ 144 165€ 144 165€ 144 916€ 144 916€ 144 916€ 144 916€ 150 567€ 154 123€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
139 652 € 139 652 € 139 652 € 131 111 € 129 181 € 129 181 € 129 181 € 124 209 € 121 078 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
139 652€ 139 652€ 139 652€ 131 111€ 129 181€ 129 181€ 129 181€ 124 209€ 121 078€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
82 445 € 76 228 € 76 228 € 76 228 € 71 344 € 53 782 € 31 322 € 22 106 € 21 056 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
31 662€ 31 662€ 31 662€ 31 662€ 26 778€ 9 216€ 9 216€
092
A.V.2
Ostatné fondy
50 783€ 44 566€ 44 566€ 44 566€ 44 566€ 44 566€ 22 106€ 22 106€ 21 056€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-6 € -6 € -1 070 € -1 486 € -1 486 € -1 486 € -1 924 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6€ -6€ -1 070€ -1 486€ -1 486€ -1 486€ -1 924€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
10 764 € 6 217 € 1 064 € 415 € 6 884 € 19 562 € 24 460 € 10 517 € 2 974 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 428 385 € 2 449 731 € 2 089 889 € 1 314 495 € 906 882 € 634 586 € 668 135 € 1 113 567 € 761 293 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
460 598 € 455 628 € 508 084 € 448 070 € 448 477 € 454 949 € 448 388 € 451 801 € 459 578 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
437 554€ 437 554€ 437 554€ 437 554€ 437 554€ 437 554€ 437 554€ 437 554€ 437 554€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
12 877€ 11 654€ 10 348€ 10 516€ 10 393€ 11 906€ 8 900€ 6 674€ 6 449€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
55 752€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
10 167€ 6 420€ 4 430€ 530€ 5 489€ 1 934€ 7 573€ 15 575€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
460 554€ 287 250€ 305 138€ 47 298€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
789 222 € 962 861 € 736 965 € 452 233 € 181 206 € 105 769 € 154 547 € 359 692 € 282 633 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
456 143 € 668 873 € 572 872 € 309 991 € 103 302 € 34 943 € 83 427 € 316 120 € 228 804 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
456 143€ 668 873€ 572 872€ 309 991€ 103 302€ 34 943€ 83 427€ 316 120€ 228 804€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
96 525€ 103 612€ 94 679€ 28 684€ 33 068€ 34 505€ 32 889€ 22 803€ 18 209€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
22 542€ 26 395€ 21 932€ 20 265€ 24 593€ 21 412€ 21 210€ 14 025€ 11 172€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 302€ 9 014€ 5 450€ 48 864€ 16 551€ 11 439€ 12 976€ 5 159€ 23 915€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
208 710€ 154 967€ 42 032€ 44 429€ 3 692€ 3 470€ 4 045€ 1 585€ 533€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
49 761 € 42 689 € 32 591 € 32 558 € 27 768 € 28 292 € 17 902 € 19 910 € 19 082 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
49 761€ 41 864€ 31 866€ 32 558€ 27 218€ 27 742€ 17 902€ 19 910€ 19 082€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
825€ 725€ 550€ 550€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
598 250€ 701 303€ 507 111€ 381 634€ 249 431€ 45 576€ 47 298€ 234 866€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
70 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
465 299 € 334 791 € 365 847 € 394 051 € 437 260 € 489 939 € 545 978 € 419 159 € 363 412 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 688€ 3 415€ 400€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
429 122€ 300 741€ 340 815€ 350 841€ 384 582€ 433 899€ 491 720€ 381 376€ 333 253€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
36 177€ 30 362€ 21 617€ 43 210€ 52 678€ 56 040€ 54 258€ 37 383€ 30 159€