Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ACHP Levice a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
110 621 013€ 108 483 911€ 97 325 236€ 96 479 318€ 101 567 106€ 96 606 374€ 101 552 627€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
112 519 818 € 109 917 619 € 99 154 814 € 99 344 778 € 104 894 057 € 98 727 411 € 103 149 982 € 110 339 885 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
108 604 861€ 106 675 168€ 96 354 464€ 95 654 711€ 100 464 715€ 95 692 022€ 100 219 527€ 107 111 847€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
275€ 162 665€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 016 152€ 1 808 743€ 970 497€ 824 607€ 1 102 391€ 914 352€ 1 333 100€ 983 825€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-50€ -650€ -100€
07
V.
Aktivácia
686 461€ 603 516€ 847 816€ 728 952€ 537 881€ 345 219€ 358 807€ 453 885€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
54 177€ 75 296€ 366 219€ 173 747€ 143 811€ 522 095€ 536 786€ 565 789€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 158 167€ 754 946€ 615 543€ 1 962 761€ 2 645 909€ 1 253 723€ 701 862€ 1 061 874€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
111 594 487 € 109 407 444 € 98 596 119 € 97 791 844 € 103 599 419 € 96 551 230 € 101 508 565 € 108 550 715 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
101 441 592€ 100 197 365€ 90 090 206€ 87 049 537€ 93 162 281€ 87 455 483€ 91 902 263€ 98 974 102€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 459 833€ 1 236 457€ 1 089 839€ 1 138 194€ 1 101 730€ 1 160 082€ 1 283 778€ 1 403 444€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-1 782€ 75 825€ 93 840€ 802 500€ 251 241€
14
D.
Služby
2 637 870€ 2 870 092€ 2 590 659€ 3 532 727€ 2 883 347€ 2 402 852€ 2 272 982€ 1 768 883€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 084 418 € 2 892 358 € 2 884 060 € 2 916 240 € 2 746 785 € 2 866 888 € 2 999 666 € 2 965 279 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 190 936€ 2 013 471€ 2 036 141€ 2 055 622€ 1 988 056€ 2 032 762€ 2 184 379€ 2 140 064€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 635€ 7 369€ 7 369€ 7 369€ 7 369€ 7 369€ 17 278€ 6 041€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
772 393€ 724 320€ 737 011€ 759 541€ 627 086€ 734 017€ 716 599€ 726 908€
19
E.4.
Sociálne náklady
114 454€ 147 198€ 103 539€ 93 708€ 124 274€ 92 740€ 81 410€ 92 266€
20
F.
Dane a poplatky
203 883€ 217 543€ 220 669€ 221 633€ 225 661€ 226 617€ 217 192€ 208 267€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 165 539€ 1 206 397€ 1 245 812€ 1 052 595€ 1 011 286€ 842 223€ 789 278€ 944 328€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 168 939€ 1 209 798€ 1 252 268€ 1 059 052€ 1 028 548€ 852 790€ 739 039€ 944 328€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-3 400€ -3 401€ -6 456€ -6 457€ -17 262€ -10 567€ 50 239€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
39 902€ 21 714€ 310 202€ 151 367€ 119 885€ 496 338€ 496 260€ 497 212€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
391 402€ -29 963€ -268 345€ -209 842€ -383 882€ 9 701€ 14 587€ 417 359€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 170 048€ 797 263€ 433 017€ 1 939 393€ 2 656 501€ 997 206€ 730 059€ 1 120 600€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
925 331 € 510 175 € 558 695 € 1 552 934 € 1 294 638 € 2 176 181 € 1 641 417 € 1 789 170 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 768 179 € 4 785 245 € 4 402 348 € 5 487 812 € 4 881 154 € 5 839 336 € 5 649 811 € 6 314 552 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
18 129 € 24 438 € 21 696 € 10 304 € 14 140 € 16 084 € 19 392 € 23 799 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 000 € 32 € 1 355 € 2 364 € 3 460 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 000€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
32€ 1 355€ 2 364€ 3 460€
42
XII.
Kurzové zisky
597€ 6 906€ 3 257€ 3 046€ 18€ 41€ 329€ 4 863€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
17 532€ 16 532€ 18 439€ 7 258€ 14 090€ 14 688€ 16 699€ 15 476€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
440 524 € 420 817 € 448 711 € 302 145 € 104 115 € 447 953 € -21 803 € 548 289 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
374 248 € 393 746 € 399 478 € 277 800 € 271 095 € 227 354 € 246 051 € 234 811 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
28 615€ 49 693€ 58 196€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
345 633€ 344 053€ 341 282€ 277 800€ 271 095€ 227 354€ 246 051€ 234 811€
52
O.
Kurzové straty
1 427€ 8 102€ 3 628€ 3 745€ 348€ 779€ 1 672€ 493€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
64 849€ 18 969€ 45 605€ 20 600€ -167 328€ 219 820€ -269 526€ 312 985€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-422 395 € -396 379 € -427 015 € -291 841 € -89 975 € -431 869 € 41 195 € -524 490 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
502 936 € 113 796 € 131 680 € 1 261 093 € 1 204 663 € 1 744 312 € 1 682 612 € 1 264 680 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
110 154 € 49 449 € 40 987 € 279 946 € 285 748 € 398 329 € 383 921 € 309 492 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
248 549€ 44 629€ 41 082€ 78 088€ 110 246€ 264 766€ 499 096€ 578 932€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-138 395€ 4 820€ -95€ 201 858€ 175 502€ 133 563€ -115 175€ -269 440€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
392 782 € 64 347 € 90 693 € 981 147 € 918 915 € 1 345 983 € 1 298 691 € 955 188 €