Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mincovňa Kremnica, štátny podnik

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
30 195 818 € 29 907 363 € 28 698 214 € 28 889 342 € 28 901 260 € 26 796 296 € 19 924 111 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
10 642 572 € 10 294 930 € 11 355 370 € 11 564 058 € 11 840 983 € 12 513 235 € 7 389 439 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
16 081 € 31 814 € 60 109 € 81 152 € 113 046 € 136 515 € 24 855 €
005
A.I.2
Software
4 268€ 21 864€ 50 159€ 81 152€ 113 046€ 136 515€ 24 855€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
11 813€ 9 950€ 9 950€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
10 624 171 € 10 260 796 € 11 292 941 € 11 480 586 € 11 725 617 € 12 374 400 € 7 362 264 €
012
A.II.1
Pozemky
219 978€ 219 978€ 219 978€ 220 512€ 220 512€ 220 512€ 220 512€
013
A.II.2
Stavby
4 767 210€ 4 688 830€ 4 805 112€ 4 819 850€ 5 088 784€ 5 380 737€ 4 774 203€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 223 925€ 5 006 303€ 5 953 470€ 6 418 410€ 5 963 317€ 6 757 937€ 2 247 344€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
338 072€ 339 003€ 256 861€ 21 814€ 15 214€ 15 214€ 120 205€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 074 986€ 6 682€ 57 520€ 437 790€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 320 € 2 320 € 2 320 € 2 320 € 2 320 € 2 320 € 2 320 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
2 320€ 2 320€ 2 320€ 2 320€ 2 320€ 2 320€ 2 320€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
19 532 100 € 19 418 139 € 17 320 042 € 17 301 776 € 17 040 627 € 14 265 119 € 12 524 030 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
6 640 926 € 10 660 618 € 10 939 396 € 9 789 790 € 8 013 277 € 8 760 753 € 8 474 031 €
032
B.I.1
Materiál
2 563 537€ 5 203 869€ 5 561 218€ 3 660 511€ 3 233 835€ 3 963 010€ 4 533 387€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 495 593€ 1 669 565€ 1 936 831€ 2 857 184€ 1 920 422€ 2 037 611€ 1 220 401€
034
B.I.3
Výrobky
622 929€ 1 642 850€ 643 292€ 461 346€ 302 214€ 562 029€ 708 139€
036
B.I.5
Tovar
1 433 590€ 1 112 175€ 908 905€ 1 021 461€ 1 095 237€ 1 438 242€ 1 500 091€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
525 277€ 1 032 159€ 1 889 150€ 1 789 288€ 1 461 569€ 759 861€ 512 013€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 660 € 2 660 € 2 660 € 1 710 € 36 679 € 1 710 € 1 710 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 660€ 2 660€ 2 660€ 1 710€ 1 710€ 1 710€ 1 710€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
34 969€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 355 876 € 4 490 328 € 1 897 512 € 2 241 280 € 3 567 974 € 3 414 341 € 2 666 299 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 735 187€ 4 454 584€ 1 156 107€ 2 171 196€ 3 344 608€ 3 356 971€ 2 496 296€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
111 736€ 29 940€ 737 179€ 66 863€ 217 603€ 57 370€ 137 834€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
508 953€ 5 804€ 4 226€ 3 221€ 5 763€ 32 169€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
10 532 638 € 4 264 533 € 4 480 474 € 5 268 996 € 5 422 697 € 2 088 315 € 1 381 990 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 109€ 40 544€ 5 338€ 4 166€ 13 022€ 21 639€ 13 426€
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 520 529€ 4 223 989€ 4 475 136€ 5 264 830€ 5 409 675€ 2 066 676€ 1 368 564€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
21 146 € 194 294 € 22 802 € 23 508 € 19 650 € 17 942 € 10 642 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
113€ 72€ 1 282€ 60€ 11€ 100€ 77€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 033€ 18 949€ 21 520€ 23 448€ 19 639€ 17 842€ 10 565€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
175 273€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
30 195 818 € 29 907 363 € 28 698 214 € 28 889 342 € 28 901 260 € 26 796 296 € 19 924 111 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 606 684 € 21 092 394 € 20 412 878 € 19 754 404 € 18 427 836 € 17 357 490 € 17 064 447 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
16 000 000 € 15 400 000 € 15 400 000 € 15 400 000 € 14 300 000 € 14 300 000 € 14 300 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
16 000 000€ 15 400 000€ 15 400 000€ 15 400 000€ 14 300 000€ 14 300 000€ 14 300 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
97 289 € 97 288 € 97 288 € 97 288 € 97 288 € 97 288 € 75 183 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
97 289€ 97 288€ 97 288€ 97 288€ 97 288€ 97 288€ 97 288€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-22 105€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 959 750 € 4 884 738 € 4 218 758 € 2 899 935 € 2 949 658 € 2 689 265 € 3 635 521 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4 959 750€ 4 884 738€ 4 218 758€ 2 899 935€ 2 949 658€ 2 689 265€ 3 635 521€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
0 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
549 645 € 710 368 € 696 832 € 1 357 181 € 1 080 890 € 270 937 € -946 257 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 588 290 € 8 812 687 € 8 281 616 € 9 127 720 € 10 464 278 € 9 430 746 € 2 849 142 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
197 716 € 245 579 € 158 015 € 597 842 € 154 793 € 173 314 € 123 691 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
107 908€ 101 269€ 85 413€ 76 060€ 154 793€ 173 314€ 118 959€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
67 308€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
22 500€ 144 310€ 72 602€ 521 782€ 4 732€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
668 422 € 651 369 € 619 929 € 354 432 € 303 509 € 473 998 € 447 080 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
224 503€ 268 264€ 294 041€ 286 587€ 303 509€ 316 196€ 325 426€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
443 919€ 383 105€ 325 888€ 67 845€ 157 802€ 121 654€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 321 428 € 3 808 609 € 2 693 750 € 2 662 732 € 4 004 985 € 1 520 654 € 1 637 258 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 432 342€ 2 880 361€ 2 224 842€ 1 516 116€ 3 106 028€ 1 032 375€ 1 343 756€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 018€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
435 039€ 484 880€ 256 949€ 623 170€ 187 222€ 286 564€ 123 937€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
289 196€ 299 763€ 151 365€ 352 808€ 115 661€ 117 958€ 77 484€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
149 707€ 135 461€ 50 137€ 148 321€ 535 534€ 66 747€ 14 168€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15 144€ 8 144€ 10 457€ 22 317€ 60 540€ 17 010€ 75 895€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 400 724 € 4 107 130 € 4 809 922 € 5 512 714 € 6 000 991 € 7 262 780 € 641 113 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 676 248€ 3 400 724€ 4 107 130€ 4 809 922€ 5 298 199€ 6 066 281€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
724 476€ 706 406€ 702 792€ 702 792€ 702 792€ 1 196 499€ 641 113€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
844 € 2 282 € 3 720 € 7 218 € 9 146 € 8 060 € 10 522 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 060€ 2 550€ 26€ 1 047€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
844€ 2 282€ 3 720€ 5 158€ 6 596€ 8 033€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
844€ 1 438€ 1 438€ 1 438€ 1 438€ 1 438€ 1 442€