Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické sklo, a.s. v likvidácii

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 567 979 € 2 400 631 € 2 568 519 € 2 994 956 € 3 344 140 € 3 289 927 € 3 049 026 € 4 898 882 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
439 638 € 1 345 305 € 1 954 101 € 2 014 336 € 2 158 177 € 2 323 193 € 1 800 082 € 2 965 910 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
125 944 € 239 456 € 827 993 € 883 957 € 900 580 € 914 328 € 889 456 € 1 501 319 €
012
A.II.1
Pozemky
123 752€ 165 986€ 643 400€ 770 110€ 770 109€ 752 752€ 758 969€ 774 447€
013
A.II.2
Stavby
15 250€ 98 121€ 108 945€ 119 769€ 117 427€ 91 080€ 632 397€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 192€ 58 220€ 86 472€ 4 902€ 9 570€ 15 835€ 39 407€ 94 475€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 132€ 28 314€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
313 694 € 1 105 849 € 1 126 108 € 1 130 379 € 1 257 597 € 1 408 865 € 910 626 € 1 464 591 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
277 645€ 148 446€ 173 715€ 180 649€ 186 895€ 191 352€ 190 736€ 662 759€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
97 649€ 97 649€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
36 049€ 859 754€ 854 744€ 949 730€ 1 070 702€ 1 217 513€ 719 890€ 801 832€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 127 789 € 1 054 358 € 613 109 € 979 540 € 1 185 239 € 965 713 € 1 247 906 € 1 931 726 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
70 € 114 € 128 € 296 318 €
035
B.I.1
Materiál
70€ 114€ 128€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
296 318€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 057 116 € 951 442 € 557 768 € 964 157 € 1 162 737 € 933 386 € 773 770 € 1 184 045 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 056 778 € 950 649 € 557 768 € 955 442 € 1 154 473 € 926 799 € 726 972 € 1 044 315 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 056 778€ 950 649€ 557 768€ 955 442€ 1 154 473€ 926 799€ 726 972€ 1 044 315€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
419€ 180€ 8 715€ 6 050€ 4 282€ 25 239€ 27 302€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-81€ 613€ 2 214€ 2 305€ 21 559€ 112 428€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
4 800 € 445 000 € 431 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
4 800€ 445 000€ 431 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
70 673 € 102 846 € 50 427 € 15 255 € 22 502 € 32 327 € 29 136 € 20 363 €
072
B.V.1.
Peniaze
250€ 290€ 469€ 640€ 1 585€ 1 363€ 21 850€ 723€
073
B.V.2.
Účty v bankách
70 423€ 102 556€ 49 958€ 14 615€ 20 917€ 30 964€ 7 286€ 19 640€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
552 € 968 € 1 309 € 1 080 € 724 € 1 021 € 1 038 € 1 246 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
552€ 968€ 1 309€ 1 080€ 724€ 1 021€ 1 038€ 1 246€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 567 979 € 2 400 631 € 2 568 519 € 2 994 956 € 3 344 140 € 3 289 927 € 3 049 026 € 4 898 882 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 499 311 € 1 406 276 € 1 223 019 € 1 547 065 € 1 840 472 € 1 865 213 € 1 819 056 € 3 008 683 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 563 813 € 10 563 813 € 10 563 813 € 10 563 813 € 10 563 813 € 10 563 813 € 10 563 813 € 10 563 813 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 563 813€ 10 563 813€ 10 563 813€ 10 563 813€ 10 563 813€ 10 563 813€ 10 563 813€ 10 563 813€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
5€ 192 863€ 192 863€ 192 863€ 192 863€ 192 862€ 192 862€ 192 863€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 420 811 € 1 420 812 € 1 420 811 € 1 420 812 € 1 420 811 € 1 420 811 € 1 420 811 € 1 420 811 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
1 420 811€ 1 420 812€ 1 420 811€ 1 420 812€ 1 420 811€ 1 420 811€ 1 420 811€ 1 420 811€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
16 653 € 16 653 € 16 653 € 16 653 € 16 653 € 16 653 € 16 652 € 16 653 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
16 653€ 16 653€ 16 653€ 16 653€ 16 653€ 16 653€ 16 652€ 16 653€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
85 917 € -62 892 € -70 823 € -63 889 € -57 643 € -53 185 € -53 801 € -252 629 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
85 917€ -62 892€ -70 823€ -63 889€ -57 643€ -53 185€ -53 801€ -252 629€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-10 532 115 € -10 868 339 € -10 583 187 € -10 296 025 € -10 280 637 € -10 321 282 € -8 932 828 € -9 220 346 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
336 224€ 40 644€ 40 645€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 868 339€ -10 868 339€ -10 583 187€ -10 336 669€ -10 321 282€ -10 321 282€ -8 932 828€ -9 220 346€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-55 773 € 143 366 € -317 111 € -287 162 € -15 388 € 45 541 € -1 388 453 € 287 518 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
68 668 € 994 355 € 1 345 500 € 1 447 891 € 1 503 668 € 1 424 714 € 1 229 970 € 1 890 199 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
870 000 € -166 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
870 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
870 000€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
-166€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
68 168 € 121 885 € 1 343 743 € 1 446 188 € 1 503 018 € 1 422 599 € 1 227 413 € 1 887 808 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 402 € 92 874 € 1 024 357 € 1 117 019 € 1 230 110 € 1 245 603 € 1 170 423 € 1 654 641 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
14 402€ 92 874€ 1 024 357€ 1 117 019€ 1 230 110€ 1 245 603€ 1 170 423€ 1 654 641€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 796€ 1 796€ 26 929€ 30 206€ -4 842€ 3 458€ 34 458€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 314€ 1 471€ 6 335€ 2 376€ 2 428€ 2 296€ 2 332€ 2 493€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
910€ 912€ 4 074€ 1 218€ 1 591€ 1 483€ 1 547€ 1 610€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
14 973€ 25 091€ 14 774€ 1 324€ 3 707€ 3 658€ 3 030€ 208€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
36 569€ -259€ 292 407€ 297 322€ 234 976€ 174 401€ 46 623€ 194 398€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
500 € 2 470 € 1 757 € 1 869 € 650 € 2 115 € 2 557 € 2 391 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
500€ 2 470€ 1 757€ 1 869€ 650€ 2 115€ 2 557€ 2 391€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé