Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
974 140 € 1 199 219 € 947 897 € 1 156 946 € 1 186 820 € 1 160 564 € 912 008 € 967 531 € 1 103 527 € 1 278 521 € 1 531 865 € 1 605 418 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
760 136 € 803 345 € 767 761 € 810 193 € 842 713 € 776 609 € 794 322 € 858 415 € 921 863 € 1 011 800 € 1 161 128 € 1 272 450 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
445 € 1 400 € 285 € 678 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
445€ 1 400€ 285€ 678€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
753 983 € 797 192 € 761 608 € 804 040 € 836 560 € 770 456 € 788 169 € 852 262 € 915 266 € 1 004 247 € 1 154 690 € 1 265 619 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
59 325€ 76 254€ 92 849€ 109 465€ 127 288€ 132 280€ 152 274€ 214 878€ 257 639€ 333 494€ 418 730€ 495 627€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
67 086€ 88 954€ 38 227€ 62 308€ 75 626€ 7 318€ 8 342€ 11 282€ 14 489€ 39 299€ 97 107€ 142 262€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
24 718€ 29 130€ 27 678€ 29 413€ 30 792€ 28 004€ 24 699€ 23 248€ 18 886€ 8 547€ 15 527€ 19 666€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€ 624 252€ 622 907€ 623 326€ 608 064€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 152 € 6 153 € 6 153 € 6 153 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 152€ 6 153€ 6 153€ 6 153€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
211 629 € 393 534 € 178 565 € 345 137 € 342 666 € 382 549 € 116 821 € 107 846 € 180 817 € 266 035 € 370 080 € 332 582 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
92 433 € 84 709 € 95 977 € 83 315 € 90 832 € 81 427 € 76 729 € 82 993 € 94 896 € 104 247 € 98 897 € 88 429 €
032
B.I.1
Materiál
14 072€ 10 893€ 11 395€ 10 993€ 13 272€ 22 356€ 21 128€ 22 166€ 29 869€ 30 831€ 42 166€ 39 148€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 648€ 10 567€ 11 402€ 11 008€ 10 606€ 10 249€ 8 292€ 8 904€ 8 594€ 5 140€
034
B.I.3
Výrobky
67 534€ 58 848€ 63 108€ 49 506€ 53 852€ 38 969€ 37 300€ 43 703€ 45 224€ 62 264€ 44 572€ 37 060€
035
B.I.4
Zvieratá
6 179€ 4 401€ 10 072€ 11 808€ 13 102€ 9 853€ 10 009€ 8 220€ 11 209€ 6 012€ 6 638€ 5 969€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
-2 623 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
-2 623€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
52 788 € 258 794 € 51 279 € 252 698 € 241 998 € 283 984 € 25 395 € 10 846 € 15 527 € 20 422 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 825€ 13 267€ 9 316€ 11 856€ 7 778€ 8 848€ 23 391€ 9 268€ 11 286€ 15 933€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
464€ 464€ 465€ 465€ 465€ 465€ 465€ 465€ 464€ 465€ 465€ 465€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
41 499€ 245 063€ 41 498€ 240 377€ 233 755€ 274 671€ 1 539€ 2 256€ 4 822€ 4 911€ 6 989€ 132 915€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-1 143€ -1 045€ -887€ -2 400€ -50€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
69 031 € 50 031 € 31 309 € 9 124 € 9 836 € 17 138 € 14 697 € 14 007 € 70 394 € 141 366 € 243 852 € 97 181 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 680€ 1 241€ 5 446€ 2 324€ 529€ 900€ 1 121€ 1 381€ 853€ 1 145€ 756€ 1 066€
057
B.IV.2
Účty v bankách
65 351€ 48 790€ 25 863€ 6 800€ 9 307€ 16 238€ 13 576€ 12 626€ 69 541€ 140 221€ 243 096€ 96 115€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
2 375 € 2 340 € 1 571 € 1 616 € 1 441 € 1 406 € 865 € 1 270 € 847 € 686 € 657 € 386 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 375€ 2 340€ 1 571€ 1 616€ 1 441€ 1 406€ 865€ 1 270€ 847€ 686€ 657€ 383€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
974 140 € 1 199 219 € 947 897 € 1 156 946 € 1 186 820 € 1 160 564 € 912 008 € 967 531 € 1 103 527 € 1 278 521 € 1 531 865 € 1 605 418 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
789 168 € 812 711 € 809 973 € 791 449 € 817 985 € 849 478 € 854 396 € 925 184 € 1 055 440 € 1 241 227 € 1 480 660 € 1 552 762 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 €
069
A.I.1
Základné imanie
133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
588 170 € 588 170 € 588 170 € 614 706 € 646 200 € 651 117 € 721 905 € 850 601 € 1 037 949 € 1 277 381 € 1 349 484 € 1 414 590 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
588 170€ 588 170€ 588 170€ 614 706€ 646 200€ 651 117€ 721 905€ 850 601€ 1 037 949€ 1 277 381€ 1 349 484€ 1 414 590€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
69 441 € 69 440 € 69 441 € 69 441 € 69 441 € 69 441 € 69 441 € 69 440 € 69 440 € 69 441 € 69 440 € 69 440 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
69 441€ 69 440€ 69 441€ 69 441€ 69 441€ 69 441€ 69 441€ 61 445€ 61 445€ 61 446€ 61 445€ 61 445€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
7 995€ 7 995€ 7 995€ 7 995€ 7 995€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
21 262 € 18 524 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
21 262€ 18 524€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-23 543 € 2 739 € 18 524 € -26 536 € -31 494 € -4 918 € -70 788 € -128 695 € -185 787 € -239 433 € -72 102 € -65 106 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
184 972 € 404 704 € 137 811 € 365 197 € 368 485 € 311 086 € 57 612 € 42 347 € 48 087 € 37 294 € 51 205 € 52 408 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
11 932 € 11 460 € 14 913 € 14 682 € 13 181 € 12 804 € 18 126 € 12 955 € 15 655 € 12 859 € 14 615 € 13 572 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
11 932€ 11 460€ 14 913€ 14 682€ 13 181€ 12 804€ 18 126€ 12 955€ 15 655€ 12 859€ 14 615€ 13 572€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
43 213 € 59 856 € 23 348 € 37 952 € 50 922 € 1 894 € 1 450 € 1 131 € 804 € 351 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 994€ 1 955€ 2 142€ 2 254€ 2 315€ 1 894€ 1 450€ 1 131€ 804€ 351€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
41 219€ 57 901€ 21 206€ 35 698€ 48 607€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
53 644 € 51 522 € 27 094 € 25 600 € 24 785 € 22 424 € 21 395 € 28 261 € 31 628 € 24 084 € 36 590 € 38 836 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
36 853€ 37 788€ 7 519€ 9 992€ 7 391€ 6 724€ 6 267€ 11 344€ 13 056€ 8 278€ 17 007€ 15 276€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 793€ 4 060€ 6 648€ 5 772€ 7 088€ 6 656€ 6 721€ 8 349€ 10 824€ 9 225€ 11 165€ 13 773€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 943€ 3 959€ 3 274€ 2 809€ 2 888€ 2 138€ 1 546€ 557€ 539€ 389€ 645€ 934€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 616€ 4 715€ 5 950€ 5 071€ 5 712€ 5 180€ 4 810€ 5 632€ 7 209€ 6 041€ 7 773€ 8 214€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 439€ 1 000€ 3 703€ 1 956€ 1 706€ 1 726€ 2 051€ 2 379€ 151€ 639€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
76 183 € 281 866 € 72 456 € 286 963 € 279 597 € 273 964 € 16 641 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
76 183€ 281 866€ 72 456€ 286 963€ 279 597€ 273 964€ 16 641€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
-18 196 € 113 € 300 € 350 € 248 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
-18 196€ 113€ 300€ 350€ 248€