Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
974 140 € 1 199 219 € 947 897 € 1 156 946 € 1 186 820 € 1 160 564 € 912 008 € 967 531 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
760 136 € 803 345 € 767 761 € 810 193 € 842 713 € 776 609 € 794 322 € 858 415 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
753 983 € 797 192 € 761 608 € 804 040 € 836 560 € 770 456 € 788 169 € 852 262 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
59 325€ 76 254€ 92 849€ 109 465€ 127 288€ 132 280€ 152 274€ 214 878€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
67 086€ 88 954€ 38 227€ 62 308€ 75 626€ 7 318€ 8 342€ 11 282€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
24 718€ 29 130€ 27 678€ 29 413€ 30 792€ 28 004€ 24 699€ 23 248€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
211 629 € 393 534 € 178 565 € 345 137 € 342 666 € 382 549 € 116 821 € 107 846 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
92 433 € 84 709 € 95 977 € 83 315 € 90 832 € 81 427 € 76 729 € 82 993 €
035
B.I.1
Materiál
14 072€ 10 893€ 11 395€ 10 993€ 13 272€ 22 356€ 21 128€ 22 166€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 648€ 10 567€ 11 402€ 11 008€ 10 606€ 10 249€ 8 292€ 8 904€
037
B.I.3
Výrobky
67 534€ 58 848€ 63 108€ 49 506€ 53 852€ 38 969€ 37 300€ 43 703€
038
B.I.4
Zvieratá
6 179€ 4 401€ 10 072€ 11 808€ 13 102€ 9 853€ 10 009€ 8 220€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
-2 623 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
-2 623€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
52 788 € 258 794 € 51 279 € 252 698 € 241 998 € 283 984 € 25 395 € 10 846 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 825 € 13 267 € 9 316 € 11 856 € 7 778 € 8 848 € 23 391 € 9 268 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 825€ 13 267€ 9 316€ 11 856€ 7 778€ 8 848€ 23 391€ 9 268€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
464€ 464€ 465€ 465€ 465€ 465€ 465€ 465€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
41 499€ 245 063€ 41 498€ 240 377€ 233 755€ 274 671€ 1 539€ 2 256€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-1 143€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
69 031 € 50 031 € 31 309 € 9 124 € 9 836 € 17 138 € 14 697 € 14 007 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 680€ 1 241€ 5 446€ 2 324€ 529€ 900€ 1 121€ 1 381€
073
B.V.2.
Účty v bankách
65 351€ 48 790€ 25 863€ 6 800€ 9 307€ 16 238€ 13 576€ 12 626€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 375 € 2 340 € 1 571 € 1 616 € 1 441 € 1 406 € 865 € 1 270 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 375€ 2 340€ 1 571€ 1 616€ 1 441€ 1 406€ 865€ 1 270€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
974 140 € 1 199 219 € 947 897 € 1 156 946 € 1 186 820 € 1 160 564 € 912 008 € 967 531 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
789 168 € 812 711 € 809 973 € 791 449 € 817 985 € 849 478 € 854 396 € 925 184 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 837 €
082
A.I.1
Základné imanie
133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 837€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
588 170€ 588 170€ 588 170€ 614 706€ 646 200€ 651 117€ 721 905€ 850 601€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
69 441 € 69 440 € 69 441 € 69 441 € 69 441 € 69 441 € 69 441 € 69 441 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 995€ 7 995€ 7 996€ 7 995€ 7 996€ 7 996€ 7 996€ 7 996€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
61 446€ 61 445€ 61 445€ 61 446€ 61 445€ 61 445€ 61 445€ 61 445€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
21 262 € 18 524 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
21 262€ 18 524€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-23 543 € 2 739 € 18 524 € -26 536 € -31 494 € -4 918 € -70 788 € -128 695 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
184 972 € 404 704 € 137 811 € 365 197 € 368 485 € 311 086 € 57 612 € 42 347 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
43 213 € 59 856 € 23 348 € 37 952 € 50 922 € 1 894 € 1 450 € 1 131 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 994€ 1 955€ 2 142€ 2 254€ 2 315€ 1 894€ 1 450€ 1 131€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
41 219€ 57 901€ 21 206€ 35 698€ 48 607€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
53 644 € 51 522 € 27 094 € 25 600 € 24 785 € 22 424 € 21 395 € 28 261 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
36 853 € 37 788 € 7 519 € 9 992 € 7 391 € 6 724 € 6 267 € 11 344 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
36 853€ 37 788€ 7 519€ 9 992€ 7 391€ 6 724€ 6 267€ 11 344€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 793€ 4 060€ 6 648€ 5 772€ 7 088€ 6 656€ 6 721€ 8 349€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 943€ 3 959€ 3 274€ 2 809€ 2 888€ 2 138€ 1 546€ 557€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 616€ 4 715€ 5 950€ 5 071€ 5 712€ 5 180€ 4 810€ 5 632€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 439€ 1 000€ 3 703€ 1 956€ 1 706€ 1 726€ 2 051€ 2 379€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
11 932 € 11 460 € 14 913 € 14 682 € 13 181 € 12 804 € 18 126 € 12 955 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
11 932€ 11 460€ 14 913€ 14 682€ 13 181€ 12 804€ 18 126€ 12 955€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
76 183€ 281 866€ 72 456€ 286 963€ 279 597€ 273 964€ 16 641€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-18 196 € 113 € 300 € 350 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
-18 196€ 113€ 300€ 350€