Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
330 886€ 263 306€ 184 052€ 206 709€ 206 737€ 196 930€ 183 170€ 145 713€ 168 734€ 255 541€ 211 054€
02
501
Spotreba materiálu
204 598€ 161 797€ 113 634€ 135 025€ 124 289€ 113 750€ 96 423€ 70 441€ 81 196€ 171 876€ 109 322€
03
502
Spotreba energie
109 049€ 88 169€ 63 836€ 64 799€ 65 915€ 67 113€ 72 449€ 62 392€ 74 760€ 70 958€ 83 389€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
17 240€ 13 339€ 6 583€ 6 886€ 16 532€ 16 068€ 14 298€ 12 880€ 12 777€ 12 707€ 18 343€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
230 859€ 116 649€ 136 639€ 51 200€ 197 561€ 91 630€ 39 291€ 78 219€ 101 417€ 99 025€ 66 745€
07
511
Opravy a udržiavanie
64 500€ 39 762€ 56 073€ 19 529€ 90 564€ 50 612€ 10 781€ 50 329€ 3 310€ 35 316€ 49 705€
08
512
Cestovné
26 445€ 28 460€ 16 063€ 6 289€ 18 131€ 2 006€ 2 119€ 1 914€ 2 294€ 1 673€ 1 531€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10
518
Ostatné služby
139 914€ 48 427€ 64 503€ 25 382€ 88 867€ 39 012€ 26 391€ 25 976€ 95 813€ 62 036€ 15 510€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 275 203€ 1 153 231€ 1 119 521€ 1 046 072€ 887 482€ 690 278€ 593 607€ 556 744€ 591 510€ 598 725€ 611 643€
12
521
Mzdové náklady
922 212€ 827 046€ 812 119€ 763 574€ 642 244€ 503 850€ 432 302€ 405 667€ 431 321€ 424 823€ 441 654€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
320 434€ 288 778€ 280 902€ 263 902€ 223 311€ 174 569€ 146 916€ 136 722€ 146 472€ 148 875€ 153 196€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
15
527
Zákonné sociálne náklady
32 557€ 37 407€ 26 500€ 18 596€ 19 856€ 11 858€ 14 390€ 14 354€ 13 718€ 25 028€ 16 793€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 071€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 016€ 2 016€ 2 199€ 1 984€ 1 517€ 1 517€ 1 527€ 1 517€ 1 577€ 1 517€ 6€
18
531
Daň z motorových vozidiel
19
532
Daň z nehnuteľnosti
23€ 23€ 23€ 8€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 993€ 1 993€ 2 176€ 1 976€ 1 510€ 1 510€ 1 520€ 1 510€ 1 570€ 1 510€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 619€ 349€ 320€ 424€ 735€ 565€ 901€ 3 433€ 2 369€ 3 861€ 4 582€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
542
Predaný materiál
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
26
546
Odpis pohľadávky
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 618€ 349€ 320€ 424€ 735€ 565€ 901€ 3 433€ 2 369€ 3 861€ 4 582€
28
549
Manká a škody
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
28 480€ 26 894€ 26 359€ 25 155€ 21 888€ 19 471€ 19 063€ 18 156€ 30 057€ 71 523€ 89 337€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 480€ 26 894€ 26 359€ 25 155€ 21 888€ 19 471€ 19 063€ 18 156€ 30 057€ 71 406€ 74 087€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
118€ 15 249€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
118€ 543€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 706€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
412€ 4 730€ 6 483€ 4 785€ 5 476€ 2 110€ 1 904€ 1 918€ 1 141€ 2 093€ 1 408€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
42
562
Úroky
43
563
Kurzové straty
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
46
567
Náklady na derivátové operácie
47
568
Ostatné finančné náklady
412€ 4 730€ 6 483€ 4 785€ 5 476€ 2 110€ 1 904€ 1 918€ 1 141€ 2 093€ 1 408€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
50
572
Škody
51
574
Tvorba rezerv
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
53
579
Tvorba opravných položiek
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
75 607€ 71 396€ 42 715€ 36 810€ 56 287€ 50 018€ 38 395€ 45 516€ 30 901€ 30 653€ 38 673€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
61
587
Náklady na ostatné transfery
62
588
Náklady z odvodu príjmov
75 607€ 58 570€ 34 710€ 30 292€ 56 287€ 50 018€ 38 395€ 45 516€ 30 901€ 30 653€ 38 673€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
12 826€ 8 004€ 6 518€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 948 081€ 1 638 570€ 1 518 288€ 1 373 139€ 1 377 682€ 1 052 518€ 877 857€ 851 215€ 927 706€ 1 062 939€ 1 023 448€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
240 241€ 194 505€ 106 446€ 88 682€ 175 048€ 149 060€ 145 457€ 124 359€ 132 518€ 138 731€ 158 430€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
67
602
Tržby z predaja služieb
219 706€ 180 000€ 98 083€ 79 717€ 147 547€ 124 223€ 123 911€ 104 652€ 113 029€ 119 008€ 132 894€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
20 535€ 14 505€ 8 363€ 8 965€ 27 500€ 24 837€ 21 546€ 19 707€ 19 488€ 19 723€ 25 536€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
71
612
Zmena stavu polotovarov
72
613
Zmena stavu výrobkov
73
614
Zmena stavu zvierat
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
81
632
Daňové výnosy samosprávy
82
633
Výnosy z poplatkov
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
4 158€ 12 826€ 8 004€ 6 653€ 12 232€ 13 283€ 282€ 11 057€ 370€ 1 536€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85
642
Tržby z predaja materiálu
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 158€ 12 826€ 8 004€ 6 653€ 12 232€ 13 283€ 282€ 11 057€ 370€ 1 536€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
118€ 15 249€ 11 229€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
118€ 15 249€ 11 229€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
118€ 543€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 706€ 11 229€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
190€ 4€ 3€ 3€ 2€ 2€ 2€ 2€ 4€ 4€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
102
662
Úroky
190€ 4€ 3€ 3€ 2€ 2€ 2€ 2€ 4€ 4€
103
663
Kurzové zisky
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
107
667
Výnosy z derivátových operácií
108
668
Ostatné finančné výnosy
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
110
672
Náhrady škôd
111
674
Zúčtovanie rezerv
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 677 260€ 1 434 848€ 1 405 241€ 1 277 344€ 1 193 366€ 893 082€ 731 211€ 715 641€ 807 711€ 908 323€ 850 503€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
527 856€ 463 079€ 424 521€ 401 235€ 447 518€ 327 165€ 251 766€ 227 760€ 250 814€ 280 573€ 260 906€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
12 603€ 11 017€ 10 482€ 9 278€ 6 575€ 4 441€ 4 033€ 3 126€ 11 294€ 13 975€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
983 481€ 891 358€ 915 260€ 846 524€ 650 741€ 546 446€ 460 383€ 469 725€ 526 839€ 556 344€ 514 010€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
15 877€ 15 877€ 15 877€ 15 877€ 15 313€ 15 030€ 15 030€ 15 030€ 30 057€ 60 112€ 60 112€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
137 443€ 53 517€ 39 102€ 4 430€ 73 220€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 500€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 921 849€ 1 642 178€ 1 519 695€ 1 372 682€ 1 380 649€ 1 055 427€ 876 953€ 851 058€ 940 348€ 1 062 677€ 1 021 703€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-26 232€ 3 608€ 1 407€ -457€ 2 967€ 2 909€ -904€ -157€ 12 642€ -262€ -1 745€
136
591
Splatná daň z príjmov
112€ 863€ 157€ 15€ 1 171€ 864€ 785€ 481€ 937€ 770€ 184€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-26 344€ 2 746€ 1 251€ -472€ 1 796€ 2 045€ -1 689€ -638€ 11 705€ -1 031€ -1 929€