Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
434 982 € 426 094 € 331 669 € 339 063 € 375 479 € 405 894 € 330 396 € 487 864 € 312 781 € 321 315 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
159 064 € 137 820 € 177 643 € 156 926 € 188 086 € 222 569 € 164 807 € 169 020 € 169 699 € 206 652 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
159 064 € 137 820 € 177 643 € 156 926 € 188 086 € 222 569 € 164 807 € 169 020 € 169 699 € 206 652 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
28 897€ 37 590€ 46 283€ 54 976€ 63 785€ 74 759€ 95 389€ 112 722€ 139 904€ 178 491€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
106 591€ 76 780€ 109 372€ 84 227€ 108 067€ 128 965€ 48 493€ 24 859€ 5 396€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
23 576€ 23 450€ 21 988€ 17 723€ 16 234€ 18 845€ 20 925€ 31 439€ 24 399€ 28 161€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
274 487 € 288 041 € 152 858 € 181 289 € 186 599 € 182 889 € 165 044 € 317 969 € 141 669 € 112 552 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
80 415 € 63 596 € 50 542 € 61 799 € 68 075 € 53 060 € 55 268 € 52 241 € 70 013 € 58 661 €
035
B.I.1
Materiál
29 261€ 8 057€ 9 107€ 7 820€ 10 164€ 10 761€ 8 714€ 9 745€ 18 014€ 16 320€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 380€ 6 592€ 2 565€ 5 320€ 6 798€ 3 007€ 3 174€ 5 847€ 9 122€ 5 467€
037
B.I.3
Výrobky
25 155€ 28 114€ 17 475€ 24 549€ 27 606€ 21 387€ 23 546€ 25 783€ 24 265€ 27 300€
038
B.I.4
Zvieratá
22 619€ 20 833€ 21 395€ 24 110€ 23 507€ 17 905€ 19 834€ 10 866€ 18 612€ 9 574€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
47 774 € 31 035 € 13 459 € 22 080 € 23 431 € 26 733 € 25 054 € 206 295 € 11 796 € 10 443 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 698 € 2 202 € 2 073 € 3 559 € 1 333 € 1 727 € 1 792 € 2 569 € 2 495 € 4 156 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 698€ 2 202€ 2 073€ 3 559€ 1 333€ 1 727€ 1 792€ 2 569€ 2 495€ 4 156€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
43 297€ 27 312€ 9 287€ 17 187€ 20 462€ 22 652€ 19 947€ 199 347€ 4 698€ 1 908€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 779€ 1 521€ 2 099€ 1 334€ 1 636€ 2 354€ 3 315€ 4 379€ 4 603€ 4 379€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
55 734 € 55 734 € 55 734 € 55 734 € 55 734 € 55 734 € 55 734 € 55 734 € 55 734 € 55 734 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
55 734€ 55 734€ 55 734€ 55 734€ 55 734€ 55 734€ 55 734€ 55 734€ 55 734€ 55 734€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
90 564 € 137 676 € 33 123 € 41 676 € 39 359 € 47 362 € 28 988 € 3 699 € 4 126 € -12 286 €
072
B.V.1.
Peniaze
1€ 646€ 709€ 648€ 57€ 396€ 195€ 38€ 47€ 7€
073
B.V.2.
Účty v bankách
90 563€ 137 030€ 32 414€ 41 028€ 39 302€ 46 966€ 28 793€ 3 661€ 4 079€ -12 293€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 431 € 233 € 1 168 € 848 € 794 € 436 € 545 € 875 € 1 413 € 2 111 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 431€ 233€ 1 168€ 848€ 794€ 436€ 545€ 875€ 1 413€ 2 111€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
434 982 € 426 094 € 331 669 € 339 063 € 375 479 € 405 894 € 330 396 € 487 864 € 312 781 € 321 315 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
338 306 € 280 345 € 180 479 € 221 265 € 251 369 € 250 792 € 255 038 € 180 721 € 178 545 € 235 121 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
289 397 € 289 397 € 289 397 € 289 397 € 289 397 € 289 397 € 289 397 € 289 397 € 289 397 € 289 231 €
082
A.I.1
Základné imanie
289 397€ 289 397€ 289 397€ 289 397€ 289 397€ 289 397€ 289 397€ 289 397€ 289 397€ 289 231€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
56 430€ 56 430€ 56 430€ 56 430€ 56 430€ 56 430€ 56 430€ 56 430€ 56 430€ 56 430€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
344 787 € 344 787 € 344 787 € 344 787 € 344 787 € 344 787 € 344 787 € 344 787 € 344 787 € 344 787 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
344 787€ 344 787€ 344 787€ 344 787€ 344 787€ 344 787€ 344 787€ 344 787€ 344 787€ 344 787€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-410 269 € -510 135 € -469 349 € -439 245 € -439 822 € -435 575 € -483 134 € -512 069 € -455 327 € -378 096 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
176 937€ 77 071€ 77 071€ 77 071€ 76 494€ 76 494€ 28 935€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-587 206€ -587 206€ -546 420€ -516 316€ -516 316€ -512 069€ -512 069€ -512 069€ -455 327€ -378 096€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
57 961 € 99 866 € -40 786 € -30 104 € 577 € -4 247 € 47 558 € 2 176 € -56 742 € -77 231 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
96 676 € 144 485 € 148 819 € 114 320 € 119 525 € 149 411 € 68 560 € 298 238 € 125 224 € 76 075 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
38 534 € 51 924 € 72 050 € 45 759 € 56 549 € 61 851 € 16 516 € 24 721 € 6 742 € 6 067 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
440 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
440€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
440€ 440€ 440€ 440€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 648€ 11 533€ 10 877€ 10 188€ 9 469€ 8 814€ 7 778€ 6 853€ 6 302€ 5 627€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
26 886€ 40 391€ 61 173€ 35 571€ 47 080€ 52 597€ 8 298€ 17 428€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
53 659 € 88 133 € 71 442 € 64 395 € 57 783 € 77 575 € 43 524 € 33 328 € 32 196 € 64 675 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 999 € 4 137 € 618 € 364 € 3 399 € 27 441 € 8 079 € 7 356 € 4 800 € 26 011 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 999€ 4 137€ 618€ 364€ 3 399€ 27 441€ 8 079€ 7 356€ 4 800€ 26 011€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 473€ 2 115€ 2 049€ 2 819€ 2 301€ 2 673€ 2 155€ 3 156€ 5 518€ 12 844€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 903€ 4 267€ 4 528€ 4 979€ 4 426€ 4 300€ 3 477€ 2 130€ 1 167€ 2 962€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 837€ 4 082€ 4 275€ 5 011€ 4 399€ 4 265€ 3 902€ 3 324€ 4 021€ 7 747€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 457€ 35 608€ 5 219€ 1 417€ 1 736€ 3 890€ 1 151€ 3 036€ 1 756€ 3 466€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
31 990€ 37 924€ 54 753€ 49 805€ 41 522€ 35 006€ 24 760€ 14 326€ 14 934€ 11 645€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 483 € 4 428 € 5 327 € 4 166 € 5 193 € 9 985 € 8 520 € 6 189 € 6 286 € 5 333 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 483€ 4 428€ 5 327€ 4 166€ 5 193€ 9 985€ 8 520€ 6 189€ 6 286€ 5 333€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
234 000€ 80 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 264 € 2 371 € 3 478 € 4 585 € 5 691 € 6 798 € 8 905 € 9 012 € 10 119 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 264€ 2 371€ 3 478€ 4 585€ 5 691€ 6 798€ 8 905€ 9 012€ 10 119€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé