Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 908 185 € 1 830 514 € 1 928 559 € 2 234 891 € 2 304 652 € 2 034 718 € 2 087 327 € 2 057 485 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 436 001 € 1 405 177 € 1 488 311 € 1 454 709 € 1 554 450 € 1 614 072 € 1 718 891 € 1 615 011 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 431 005 € 1 400 181 € 1 483 316 € 1 449 713 € 1 549 454 € 1 609 076 € 1 713 895 € 1 610 015 €
012
A.II.1
Pozemky
306 525€ 285 412€ 284 670€ 233 103€ 228 351€ 218 160€ 193 726€ 113 207€
013
A.II.2
Stavby
697 843€ 772 171€ 848 657€ 926 880€ 994 150€ 1 072 645€ 1 132 005€ 1 210 808€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
307 360€ 242 270€ 259 431€ 196 904€ 228 399€ 207 890€ 272 158€ 185 037€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
105 152€ 100 328€ 90 558€ 92 243€ 98 554€ 110 381€ 116 006€ 100 963€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 125€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
583€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 996 € 4 996 € 4 995 € 4 996 € 4 996 € 4 996 € 4 996 € 4 996 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
4 996€ 4 996€ 4 995€ 4 996€ 4 996€ 4 996€ 4 996€ 4 996€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
470 639 € 420 582 € 439 141 € 779 031 € 749 277 € 419 577 € 367 293 € 441 092 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
291 219 € 302 626 € 328 484 € 318 432 € 339 594 € 345 278 € 290 542 € 315 644 €
035
B.I.1
Materiál
24 355€ 7 270€ 15 861€ 11 813€ 22 937€ 25 725€ 20 803€ 42 608€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
12 754€ 20 104€ 36 479€ 35 023€ 25 905€ 35 822€ 29 817€ 31 924€
037
B.I.3
Výrobky
155 728€ 168 642€ 128 241€ 116 773€ 145 209€ 139 560€ 92 981€ 102 319€
038
B.I.4
Zvieratá
98 382€ 106 610€ 147 903€ 154 823€ 145 543€ 144 171€ 146 941€ 138 793€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
215 € 218 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
215€ 218€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
105 133 € 60 893 € 70 919 € 422 187 € 394 993 € 65 631 € 75 314 € 80 868 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
88 224 € 55 675 € 46 636 € 63 150 € 43 760 € 63 157 € 73 693 € 75 826 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
85 998€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 226€ 55 675€ 46 636€ 63 150€ 43 760€ 63 157€ 73 693€ 75 826€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
4€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 905€ 5 218€ 24 283€ 358 332€ 348 278€ 1 803€ 1 408€ 3 134€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
705€ 2 955€ 671€ 213€ 1 908€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
74 072 € 56 845 € 39 738 € 38 412 € 14 690 € 8 668 € 1 437 € 44 580 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 021€ 2 103€ 3 706€ 902€ 1 093€ 1 694€ 87€ 166€
073
B.V.2.
Účty v bankách
73 051€ 54 742€ 36 032€ 37 510€ 13 597€ 6 974€ 1 350€ 44 414€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 545 € 4 755 € 1 107 € 1 151 € 925 € 1 069 € 1 143 € 1 382 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 545€ 4 755€ 1 107€ 1 151€ 925€ 1 069€ 1 143€ 1 382€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 908 185 € 1 830 514 € 1 928 559 € 2 234 891 € 2 304 652 € 2 034 718 € 2 087 327 € 2 057 485 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 492 010 € 1 480 480 € 1 420 690 € 1 473 000 € 1 376 101 € 1 421 985 € 1 421 502 € 1 378 554 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
8 099 € 8 099 € 8 099 € 8 099 € 8 099 € 8 099 € 8 099 € 8 099 €
082
A.I.1
Základné imanie
8 099€ 8 099€ 8 099€ 8 099€ 8 099€ 8 099€ 8 099€ 8 099€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 273 451€ 2 273 452€ 2 273 452€ 2 273 451€ 2 273 452€ 2 273 451€ 2 273 452€ 2 273 451€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
8 510 € 8 510 € 8 510 € 8 510 € 8 510 € 8 510 € 8 510 € 8 510 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
8 510€ 8 510€ 8 510€ 8 510€ 8 510€ 8 510€ 8 510€ 8 510€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-3 037 € -3 038 € -3 038 € -3 037 € -3 037 € -3 037 € -3 037 € -3 037 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-3 037€ -3 038€ -3 038€ -3 037€ -3 037€ -3 037€ -3 037€ -3 037€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-806 543 € -866 333 € -814 023 € -910 923 € -865 039 € -865 521 € -867 505 € -807 843 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
103 884€ 44 094€ 44 094€ 44 094€ 44 093€ 44 094€ 44 093€ 3 129€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-910 427€ -910 427€ -858 117€ -955 017€ -909 132€ -909 615€ -911 598€ -810 972€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
11 530 € 59 790 € -52 310 € 96 900 € -45 884 € 483 € 1 983 € -100 626 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
253 246 € 178 750 € 328 229 € 573 896 € 732 201 € 408 028 € 445 759 € 429 125 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 343 € 7 192 € 44 016 € 6 112 € 27 309 € 7 492 € 46 395 € 60 411 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
901€ 780€ 723€ 809€ 1 937€ 3 142€ 4 336€ 5 798€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
6 442€ 6 412€ 43 293€ 5 303€ 25 372€ 4 350€ 42 059€ 13 648€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
40 965€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
229 852 € 161 272 € 271 772 € 303 956 € 423 235 € 388 876 € 385 221 € 351 332 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
167 161 € 106 319 € 204 647 € 267 675 € 388 705 € 321 974 € 310 675 € 305 215 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
115 537€ 94 648€ 184 326€ 240 350€ 319 617€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
51 624€ 11 671€ 20 321€ 27 325€ 69 088€ 321 974€ 310 675€ 305 215€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
40 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
12 635€ 10 590€ 12 636€ 11 889€ 14 288€ 14 279€ 15 334€ 17 375€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 438€ 7 699€ 9 282€ 8 799€ 10 325€ 10 173€ 10 610€ 11 212€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 008€ 1 698€ 2 538€ 5 049€ 5 259€ 4 555€ 4 591€ 2 186€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
610€ 34 966€ 42 669€ 10 544€ 4 658€ 37 895€ 44 011€ 15 344€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
16 051 € 10 286 € 12 441 € 13 828 € 11 657 € 11 660 € 14 143 € 14 386 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
16 051€ 10 286€ 12 441€ 13 828€ 11 657€ 11 660€ 14 143€ 14 386€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
250 000€ 270 000€ 2 996€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
162 929 € 171 284 € 179 640 € 187 995 € 196 350 € 204 705 € 220 066 € 249 806 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
162 929€ 171 285€ 179 640€ 187 995€ 196 350€ 204 706€ 220 065€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
162 929€ 8 355€ 8 355€ 8 355€ 8 355€ 8 355€ 15 360€ 29 741€