Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
667 060€ 619 708€ 542 110€ 621 219€ 601 484€ 682 103€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 293 276 € 1 265 802 € 1 075 654 € 1 196 858 € 1 120 330 € 1 195 678 € 1 297 599 € 1 181 716 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 189€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
575 466€ 533 236€ 464 013€ 539 352€ 462 502€ 523 138€ 576 775€ 508 987€
05
III.
Tržby z predaja služieb
41 599€ 30 342€ 48 985€ 45 176€ 98 319€ 67 470€ 59 469€ 51 566€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-28 491€ -17 267€ 6 004€ -10 037€ -2 897€ 49 815€ -3 299€ -35 037€
07
V.
Aktivácia
78 584€ 84 771€ 60 663€ 60 789€ 70 432€ 80 194€ 79 784€ 86 531€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
156 801€ 203 765€ 41 640€ 101 144€ 46 488€ 39 497€ 108 738€ 124 021€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
456 128€ 430 955€ 454 349€ 460 434€ 445 486€ 435 564€ 476 132€ 445 648€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 280 260 € 1 199 886 € 1 117 674 € 1 089 651 € 1 164 595 € 1 185 009 € 1 284 935 € 1 260 138 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
444 614€ 442 221€ 415 811€ 419 326€ 473 101€ 480 644€ 544 094€ 511 299€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
221 354€ 206 316€ 171 583€ 157 088€ 144 673€ 139 894€ 149 608€ 140 762€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
276 479 € 270 564 € 285 858 € 280 357 € 307 679 € 294 268 € 304 998 € 323 455 €
16
E.1.
Mzdové náklady
189 026€ 182 669€ 194 888€ 195 333€ 213 789€ 204 724€ 212 491€ 215 383€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
-57€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
66 918€ 67 071€ 71 252€ 69 417€ 77 597€ 74 823€ 77 982€ 81 116€
19
E.4.
Sociálne náklady
20 535€ 20 881€ 19 718€ 15 607€ 16 293€ 14 721€ 14 525€ 26 956€
20
F.
Dane a poplatky
16 993€ 16 195€ 16 038€ 16 108€ 15 653€ 15 835€ 15 580€ 15 754€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
225 889€ 215 006€ 187 069€ 179 758€ 176 367€ 201 805€ 217 149€ 216 008€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
225 889€ 215 006€ 187 069€ 179 758€ 176 367€ 201 805€ 217 149€ 216 008€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
49 105€ 34 792€ 26 424€ 21 732€ 32 579€ 38 209€ 33 654€ 41 383€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 944€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45 826€ 14 792€ 14 891€ 15 282€ 14 543€ 14 354€ 17 908€ 11 477€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
13 016 € 65 916 € -42 020 € 107 207 € -44 265 € 10 669 € 12 664 € -78 422 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 379 € -17 455 € -7 729 € 58 866 € 10 582 € 100 079 € 19 027 € -40 014 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 863 € 29 € 143 € 1 € 3 127 € 1 € 47 € 213 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
29 € 29 € 143 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
29€ 29€ 143€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 32 € 1 € 47 € 213 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 32€ 1€ 47€ 213€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
23€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 811€ 3 095€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 349 € 6 155 € 10 433 € 7 428 € 1 866 € 7 307 € 7 848 € 7 498 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 916 € 4 910 € 8 520 € 6 267 € 1 099 € 5 181 € 5 189 € 6 059 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 916€ 4 910€ 8 520€ 6 267€ 1 099€ 5 181€ 5 189€ 6 059€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
41€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 433€ 1 204€ 1 913€ 1 161€ 767€ 2 126€ 2 659€ 1 439€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 486 € -6 126 € -10 290 € -7 427 € 1 261 € -7 306 € -7 801 € -7 285 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
11 530 € 59 790 € -52 310 € 99 780 € -43 004 € 3 363 € 4 863 € -85 707 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 14 919 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
14 919€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
11 530 € 59 790 € -52 310 € 96 900 € -45 884 € 483 € 1 983 € -100 626 €