Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum vedecko-technických informácií SR

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
38 913 293€ 39 450 567€ 53 097 933€ 63 024 690€ 53 247 553€ 61 384 037€ 35 574 900€ 35 546 676€ 30 413 334€ 34 535 824€ 38 248 112€ 21 327 085€ 20 688 193€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
22 572 588€ 28 133 986€ 37 790 450€ 52 228 739€ 49 238 051€ 56 826 902€ 27 834 754€ 31 468 432€ 25 316 391€ 29 603 549€ 34 234 928€ 18 942 924€ 20 125 657€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
2 592 701€ 4 834 862€ 7 717 552€ 11 301 197€ 3 431 812€ 5 508 186€ 5 382 109€ 4 848 386€ 4 586 288€ 4 923 247€ 5 719 873€ 538 277€ 528 967€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 415 987€ 4 734 351€ 7 585 512€ 11 083 977€ 3 015 519€ 4 983 805€ 4 867 902€ 4 066 327€ 3 379 710€ 4 499 685€ 5 719 873€ 538 277€ 528 967€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
82 595€ 43 409€ 123 206€ 217 221€ 416 293€ 524 380€ 514 207€ 782 059€ 391 973€ 262 043€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
16 333€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
77 785€ 57 102€ 8 835€ 814 606€ 161 520€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
19 979 887€ 23 299 124€ 30 072 897€ 40 927 542€ 45 806 239€ 51 318 716€ 22 452 645€ 26 620 047€ 20 730 103€ 24 680 302€ 28 515 055€ 18 404 647€ 19 596 690€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
329 780€ 329 780€ 329 780€ 329 780€ 329 780€ 329 780€ 379 561€ 125 779€ 114 419€ 114 419€ 114 419€ 118 201€ 118 201€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
123€ 123€ 123€ 123€ 123€ 123€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
17 526 519€ 17 371 540€ 14 765 738€ 14 924 296€ 15 657 627€ 16 126 386€ 16 804 745€ 17 466 131€ 14 975 494€ 15 954 997€ 16 964 096€ 17 739 805€ 18 746 930€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 901 640€ 4 665 751€ 14 323 911€ 25 286 638€ 29 725 154€ 34 822 505€ 5 169 980€ 8 976 857€ 5 585 544€ 8 506 474€ 9 656 907€ 383 924€ 534 921€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
51 950€ 61 377€ 49 491€ 1 924€ 11 569€ 22 506€ 36 290€ 5 745€ 11 508€ 28 427€ 34 223€ 51 758€ 54 385€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
2 266€ 9 862€ 7 464€ 41 949€ 76 455€ 110 960€ 142 252€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
169 876€ 870 554€ 603 854€ 384 780€ 81 987€ 17 417€ 59 804€ 35 673€ 35 673€ 34 034€ 1 668 955€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
9 933 545€ 11 100 344€ 7 953 530€ 5 687 787€ 3 515 389€ 4 533 486€ 4 051 284€ 2 275 524€ 1 607 325€ 1 246 397€ 733 785€ 670 103€ 523 848€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
40 307€ 31 130€ 38 369€ 48 911€ 46 438€ 28 178€ 28 846€ 22 599€ 21 846€ 19 624€ 26 853€ 20 095€ 19 462€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
40 307€ 31 130€ 38 369€ 48 911€ 46 438€ 28 178€ 28 846€ 22 599€ 21 846€ 19 624€ 26 853€ 20 095€ 19 462€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
1 398€ 0€ 3 863€ 1 968€ 6 606€ 5 398€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 3 863€ 1 789€ 5 922€ 5 214€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 398€ 0€ 0€ 179€ 335€ 183€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 350€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
11 890€ 171 645€ 192 231€ 164 942€ 169 323€ 169 691€ 532 163€ 185 324€ 102 636€ 110 030€ 0€ 0€ 0€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
7 590€ 12 649€ 33 666€ 8 194€ 10 627€ 11 563€ 9 173€ 23 682€ 7 155€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
4 600€ 4 300€ 9 506€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
153 828€ 153 828€ 153 828€ 153 828€ 153 828€ 161 328€ 161 328€ 95 481€ 104 601€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
4 300€ 5 168€ 4 736€ 2 919€ 268€ 352 157€ 314€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 5 429€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
9 881 348€ 10 897 569€ 7 722 930€ 5 473 934€ 3 299 628€ 4 335 617€ 3 488 877€ 2 067 601€ 1 482 843€ 1 112 880€ 704 964€ 643 403€ 498 988€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 668€ 1 519€ 248€ 13€ 12€ 13€ 10€ 1€ 3€ 0€ 0€ 330€
087
2.
Ceniny (213)
1 868€ 1 592€ 1 478€ 4 675€ 1 596€ 3 840€ 1 372€ 1 574€ 1 805€ 2 248€ 2 556€ 3 357€ 769€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
9 877 813€ 10 894 459€ 7 721 204€ 5 469 246€ 3 298 021€ 4 331 764€ 3 487 496€ 2 066 027€ 1 481 037€ 1 110 629€ 702 408€ 640 046€ 497 890€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
6 407 160€ 216 237€ 7 353 954€ 5 108 164€ 494 113€ 23 648€ 3 688 862€ 1 802 719€ 3 489 617€ 3 685 879€ 3 279 399€ 1 714 058€ 38 687€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
6 407 160€ 216 237€ 7 353 954€ 5 108 164€ 494 113€ 23 648€ 3 688 862€ 1 802 719€ 3 489 617€ 3 685 879€ 3 279 399€ 1 714 058€ 38 687€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
38 913 293€ 39 450 567€ 53 097 933€ 63 024 690€ 53 247 553€ 61 384 037€ 35 574 900€ 35 546 676€ 30 413 334€ 34 535 824€ 38 248 112€ 21 327 085€ 20 688 193€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-1 338 305€ -3 257 996€ 4 084 655€ 1 605 698€ -212 055€ -642 449€ -968 824€ 1 515 367€ 2 242 760€ 1 771 875€ 1 700 352€ 1 762 572€ 403 921€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
4 084 655€ 1 605 698€ 2 177 424€ 1 747 030€ 1 420 655€ 1 120 114€ 2 242 760€ 70 937€ 70 937€ 70 937€ 3 004€ 3 004€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
4 084 655€ 1 605 698€ 2 177 424€ 1 747 030€ 1 420 655€ 1 120 114€ 2 242 760€ 70 937€ 70 937€ 70 937€ 3 004€ 3 004€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-1 338 305€ -7 342 652€ 2 478 957€ -571 726€ -1 959 085€ -2 063 104€ -2 088 938€ -727 393€ 2 171 823€ 1 700 938€ 1 629 415€ 1 759 567€ 400 917€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-3 257 996€ -2 389 479€ -2 389 479€ -2 389 479€ -2 389 479€ 1 700 938€ 1 629 415€ 1 691 635€ 400 917€ 405 332€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 919 691€ -7 342 652€ 2 478 957€ 1 817 753€ 430 394€ 326 375€ 300 541€ -727 393€ 470 885€ 71 523€ -62 220€ 1 358 650€ -4 415€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
40 033 602€ 42 500 154€ 48 797 911€ 61 216 745€ 53 231 463€ 61 781 764€ 36 283 801€ 33 729 580€ 28 135 519€ 32 578 840€ 36 196 400€ 19 020 746€ 19 765 484€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
57 255€ 45 327€ 34 843€ 32 094€ 34 223€ 35 545€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
57 255€ 45 327€ 34 843€ 32 094€ 34 223€ 35 545€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
30 765 973€ 38 049 903€ 44 816 493€ 51 408 410€ 52 379 514€ 60 862 438€ 31 253 840€ 33 111 398€ 26 675 633€ 31 132 397€ 32 927 165€ 18 792 195€ 19 607 065€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
30 765 973€ 38 049 903€ 44 816 493€ 51 408 410€ 52 379 514€ 60 862 438€ 31 253 840€ 33 111 398€ 26 675 633€ 31 132 397€ 32 927 165€ 18 792 195€ 19 607 065€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
877 322€ 700 300€ 2 591 812€ 2 607 487€ 7 107€ 14 728€ 111 788€ 99 404€ 85 733€ 3 480€ 60 767€ 32 505€ 2 795€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
678 999€ 678 999€ 2 564 127€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
8 120€ 5 694€ 12 079€ 18 112€ 6 247€ 1 270€ 48 686€ 8 947€ 3 298€ 2 522€ 2 057€ 2 164€ 2 795€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
190 202€ 15 606€ 15 606€ 2 589 375€ 860€ 13 458€ 63 101€ 90 457€ 82 435€ 958€ 58 710€ 30 341€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
8 390 307€ 3 749 951€ 1 389 605€ 7 200 848€ 844 842€ 904 597€ 4 918 173€ 461 523€ 1 328 827€ 1 408 119€ 3 176 375€ 161 823€ 120 080€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
4 262 174€ 153 319€ 87 660€ 6 378 603€ 378 307€ 397 381€ 3 408 619€ 135 737€ 824 658€ 896 965€ 2 585 361€ 49 410€ 102 943€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
3 451€ 0€ 646€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 890 135€ 1 892 601€ 121 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
453 334€ 443 942€ 345 240€ 270 248€ 4 519€ 585 127€ 124 863€ 85 993€ 80 214€ 100 786€ 66 185€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
93€ 220€ 207€ 215€ 0€ 150€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
287 439€ 291 051€ 222 075€ 174 194€ 678€ 387 190€ 78 291€ 45 382€ 43 930€ 41 468€ 38 382€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
365€ 704€ 1 711€ 1 295€ 2 307€ 2 164€ 364€ 135€ 1 491€ 0€ 19 753€ 0€ 410€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
89 071€ 89 775€ 65 040€ 48 478€ 114 485€ 20 348€ 12 633€ 11 656€ 14 915€ 7 784€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
299 053€ 11 701€ 29 795€ 19 909€ 51 395€ 1 490€ 314 913€ 1 562€ 358 454€ 374 707€ 413 942€ 62€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
1 304€ 1 692€ 1 082€ 860€ 1 581€ 418€ 414€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
945 203€ 858 310€ 507 030€ 298 652€ 405 701€ 492 855€ 100 000€ 100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
162 230€ 6 856€ 8 610€ 8 610€ 5 550€ 5 000€ 3 390€ 230€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 727€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
217 995€ 208 409€ 215 367€ 202 247€ 228 145€ 244 722€ 259 924€ 301 729€ 35 054€ 185 110€ 351 360€ 543 768€ 518 787€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 10 079€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
217 995€ 208 409€ 215 367€ 202 247€ 228 145€ 244 722€ 259 924€ 301 729€ 35 054€ 185 110€ 341 281€ 543 768€ 518 787€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€