Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SHP Harmanec, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
78 427 965 € 73 601 714 € 74 086 391 € 74 436 899 € 73 661 841 € 76 580 775 € 77 098 288 € 78 790 267 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
37 385 799 € 39 853 303 € 42 767 362 € 43 929 426 € 44 329 672 € 45 646 493 € 46 875 174 € 45 842 071 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
204 974 € 99 793 € 165 740 € 238 301 € 281 474 € 116 715 € 52 866 € 20 453 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
58 331€ 74 583€ 107 170€ 148 571€ 101 207€ 64 186€ 46 896€ 19 683€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
21 456€ 44 868€ 68 280€ 91 692€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
3 754€ 9 682€ 15 610€ 2 562€ 4 266€ 5 970€ 770€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
146 643€ 4 020€ 5 840€ 86 013€ 48 263€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
22 550 487 € 24 087 373 € 26 283 696 € 28 273 111 € 31 009 787 € 33 047 268 € 33 998 441 € 32 567 617 €
012
A.II.1
Pozemky
414 282€ 414 282€ 414 318€ 414 592€ 414 592€ 414 688€ 414 688€ 414 688€
013
A.II.2
Stavby
11 280 008€ 12 127 065€ 12 939 155€ 13 689 640€ 14 470 167€ 15 320 813€ 16 148 934€ 16 889 983€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 232 018€ 11 232 173€ 12 611 595€ 14 031 059€ 16 081 724€ 17 158 239€ 17 263 029€ 15 228 949€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 900€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
620 889€ 134 513€ 148 328€ 72 020€ 34 904€ 73 628€ 170 890€ 29 497€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 390€ 178 440€ 169 400€ 64 900€ 7 500€ 79 000€ 3 600€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
14 630 338 € 15 666 137 € 16 317 926 € 15 418 014 € 13 038 411 € 12 482 510 € 12 823 867 € 13 254 001 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 474 058€ 3 109 857€ 3 753 098€ 2 953 186€ 2 653 583€ 2 647 682€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
2 372 133€ 1 785 709€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
11 456 280€ 12 556 280€ 12 556 280€ 12 456 280€ 10 376 280€ 9 826 280€ 811 192€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 10 451 734€ 10 657 100€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
700 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
8 548€ 8 548€ 8 548€ 8 548€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
40 986 190 € 33 683 569 € 31 253 269 € 30 403 681 € 29 237 436 € 30 892 110 € 30 158 270 € 32 886 845 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
9 723 348 € 10 663 864 € 10 717 288 € 10 133 962 € 9 160 186 € 9 354 325 € 9 217 532 € 8 166 890 €
035
B.I.1
Materiál
3 625 701€ 3 459 588€ 3 874 828€ 3 473 268€ 3 434 192€ 4 032 352€ 2 957 534€ 2 813 037€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 827 454€ 2 449 840€ 1 914 889€ 2 123 777€ 1 820 306€ 1 137 444€ 1 848 522€ 1 870 452€
037
B.I.3
Výrobky
3 003 636€ 3 922 668€ 4 056 380€ 3 949 150€ 3 217 773€ 3 697 172€ 3 587 955€ 2 666 259€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 266 557€ 831 768€ 871 191€ 587 767€ 687 915€ 487 357€ 823 521€ 810 092€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
7 050€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
19 545 300 € 20 853 700 € 20 109 076 € 18 052 296 € 19 487 104 € 19 966 980 € 19 936 808 € 24 157 814 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 374 855 € 18 880 697 € 18 564 834 € 16 260 290 € 17 791 442 € 18 294 854 € 18 286 125 € 23 052 728 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
10 134 576€ 9 693 958€ 8 860 660€ 7 257 287€ 8 602 541€ 9 008 100€ 183 476€ 721 288€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
225€ 8 403 037€ 12 667 720€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 240 054€ 9 186 739€ 9 704 174€ 9 003 003€ 9 188 901€ 9 286 754€ 9 699 612€ 9 663 720€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
703 618€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 166 747€ 1 261 362€ 1 444 612€ 1 773 626€ 1 689 775€ 1 660 598€ 1 615 789€ 1 025 264€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
13 901€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 698€ 8 023€ 99 630€ 18 380€ 5 887€ 11 528€ 20 993€ 79 822€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
413 367 € 308 741 € 159 680 € 108 860 € 118 847 € 139 625 € 101 558 € 41 332 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
413 367€ 308 741€ 159 680€ 108 860€ 118 847€ 139 625€ 101 558€ 41 332€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
11 304 175 € 1 857 264 € 267 225 € 2 108 563 € 471 299 € 1 431 180 € 902 372 € 520 809 €
072
B.V.1.
Peniaze
21 013€ 4 594€ 3 342€ 7 304€ 4 626€ 5 685€ 10 001€ 16 549€
073
B.V.2.
Účty v bankách
11 283 162€ 1 852 670€ 263 883€ 2 101 259€ 466 673€ 1 425 495€ 892 371€ 504 260€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
55 976 € 64 842 € 65 760 € 103 792 € 94 733 € 42 172 € 64 844 € 61 351 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
376€ 376€ 11 436€ 1 327€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
55 976€ 64 466€ 65 384€ 103 792€ 83 297€ 42 172€ 64 844€ 60 024€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
78 427 965 € 73 601 714 € 74 086 391 € 74 436 899 € 73 661 841 € 76 580 775 € 77 098 288 € 78 790 267 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
29 145 989 € 26 680 498 € 27 424 364 € 30 545 950 € 31 683 202 € 32 196 120 € 32 702 474 € 32 396 277 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 964 372 € 20 964 372 € 20 964 372 € 20 964 372 € 20 964 372 € 20 964 372 € 20 964 372 € 20 964 372 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 964 372€ 20 964 372€ 20 964 372€ 20 964 372€ 20 964 372€ 20 964 372€ 20 964 372€ 20 964 372€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
646 486€ 646 486€ 646 486€ 646 486€ 646 486€ 646 486€ 646 486€ 646 486€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 213 410€ 1 213 410€ 1 213 410€ 1 213 410€ 1 213 410€ 1 213 410€ 1 213 410€ 1 213 410€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 831 707 € 3 831 707 € 3 831 707 € 3 831 707 € 3 831 707 € 3 831 707 € 3 831 707 € 3 831 707 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 831 707€ 3 831 707€ 3 831 707€ 3 831 707€ 3 831 707€ 3 831 707€ 3 831 707€ 3 831 707€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 451 852 € 1 451 852 € 1 451 852 € 1 451 852 € 1 451 852 € 1 451 852 € 1 451 852 € 1 451 852 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
1 451 852€ 1 451 852€ 1 451 852€
092
A.V.2
Ostatné fondy
1 451 852€ 1 451 852€ 1 451 852€ 1 451 852€ 1 451 852€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-161 504 € 10 842 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-161 504€ 10 842€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 427 329 € -683 463 € 2 438 123 € 3 575 375 € 4 088 293 € 4 583 805 € 4 288 450 € 5 649 561 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 438 123€ 3 575 375€ 4 088 293€ 4 583 805€ 4 288 450€ 5 649 561€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 427 329€ -683 463€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 626 995 € -743 866 € -3 121 586 € -1 137 252 € -512 918 € -495 512 € 295 355 € -1 361 111 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
48 449 959 € 45 994 816 € 45 632 211 € 42 754 333 € 40 721 162 € 43 017 366 € 42 901 355 € 44 789 614 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
22 973 771 € 22 726 913 € 22 840 924 € 22 113 369 € 22 167 323 € 23 522 392 € 8 165 913 € 8 849 811 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
21 795 149€ 21 895 149€ 21 895 149€ 20 995 149€ 20 995 149€ 21 995 149€ 6 395 149€ 6 395 149€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
68 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
37 689€ 11 649€ 15 117€ 24 752€ 36 356€ 61 646€ 18 379€ 1 384€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
33 235€ 420 193€ 792 308€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 140 933€ 820 115€ 930 658€ 1 025 468€ 1 135 818€ 1 432 362€ 1 332 192€ 1 660 970€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
171 094 € 171 094 € 171 094 € 200 380 € 216 875 € 164 571 € 166 380 € 140 337 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
171 094€ 171 094€ 171 094€ 200 380€ 216 875€ 164 571€ 166 380€ 140 337€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 760 596€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
23 510 191 € 21 091 148 € 21 563 032 € 19 440 178 € 17 112 010 € 18 007 967 € 21 912 530 € 20 515 731 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
20 131 834 € 20 172 127 € 19 455 778 € 18 442 327 € 16 202 017 € 16 831 498 € 20 740 739 € 19 498 269 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 672 330€ 5 862 151€ 2 095 673€ 4 156 204€ 2 989 721€ 4 173 926€ 1 086 910€ 22 560€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 238 103€ 1 262 567€ 3 067 041€ 1 764 180€ 1 028 926€ 4 260 961€ 2 252 781€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
12 221 401€ 13 047 409€ 14 293 064€ 12 521 943€ 12 183 370€ 12 657 572€ 15 392 868€ 17 222 928€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 524 117€ 1 131 377€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
491 735€ 455 825€ 450 595€ 439 855€ 442 734€ 410 206€ 388 945€ 327 227€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
404 144€ 329 801€ 334 457€ 327 932€ 301 152€ 275 748€ 281 309€ 234 556€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
726 546€ 107 418€ 81 921€ 111 373€ 75 393€ 67 165€ 93 662€ 54 043€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
204 435€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
27 380€ 25 977€ 108 904€ 118 691€ 90 714€ 423 350€ 407 875€ 401 636€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 793 134 € 1 996 656 € 1 045 530 € 989 431 € 1 215 111 € 1 317 295 € 1 290 563 € 1 146 434 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
911 794€ 681 138€ 457 549€ 358 936€ 304 897€ 305 806€ 278 495€ 297 323€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
881 340€ 1 315 518€ 587 981€ 630 495€ 910 214€ 1 011 489€ 1 012 068€ 849 111€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 769€ 9 005€ 11 631€ 10 975€ 9 843€ 5 141€ 11 365 969€ 12 376 705€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
832 017 € 926 400 € 1 029 816 € 1 136 616 € 1 257 477 € 1 367 289 € 1 494 459 € 1 604 376 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
614€ 518€ 38 768€ 67 423€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
737 634€ 832 017€ 926 400€ 1 020 783€ 1 115 166€ 1 216 903€ 1 323 586€ 1 430 270€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
94 383€ 94 383€ 103 416€ 115 833€ 141 697€ 149 868€ 132 105€ 106 683€