Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SHP Harmanec, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
97 083 166€ 96 417 341€ 95 864 299€ 91 400 492€ 88 275 749€ 89 789 799€ 93 019 527€ 87 138 821€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
96 572 641 € 97 983 302 € 97 916 069 € 95 613 916 € 90 545 764 € 91 461 703 € 94 976 301 € 89 382 051 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
32 625 218€ 32 858 330€ 30 297 460€ 26 819 111€ 22 643 376€ 26 524 192€ 32 937 363€ 31 362 446€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
59 248 853€ 58 898 201€ 62 799 955€ 62 373 336€ 63 660 241€ 61 131 568€ 56 686 944€ 52 992 136€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 709 454€ 3 141 968€ 2 766 884€ 2 167 485€ 1 892 704€ 2 040 790€ 2 177 410€ 1 909 501€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 406 439€ 572 989€ 76 476€ 1 164 058€ 348 229€ -301 040€ 1 076 328€ 731 724€
07
V.
Aktivácia
997 413€ 1 144 519€ 1 214 900€ 1 193 565€ 1 181 167€ 1 245 306€ 1 187 688€ 1 128 058€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
141 769€ 250 026€ 191 482€ 1 082 871€ 254 965€ 228 410€ 348 871€ 364 383€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 256 373€ 1 117 269€ 568 912€ 813 490€ 565 082€ 592 477€ 561 697€ 893 803€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
92 175 212 € 98 028 535 € 100 840 869 € 96 785 438 € 90 929 759 € 91 482 797 € 94 561 590 € 90 566 286 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 560 651€ 31 944 445€ 29 532 621€ 25 680 082€ 20 984 198€ 24 647 809€ 31 498 817€ 30 224 811€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 105 510€ 40 610 491€ 45 671 739€ 45 223 459€ 45 541 252€ 42 912 481€ 40 875 474€ 39 431 366€
13
C.
Opravné položky k zásobám
50 829€ 35 737€ 37 664€ -89 445€ -11 861€ 159 966€ 18 069€ -21 234€
14
D.
Služby
11 046 499€ 10 517 677€ 11 374 427€ 10 844 501€ 10 775 838€ 10 456 479€ 9 833 795€ 9 653 789€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
11 620 041 € 11 053 132 € 10 379 923 € 10 274 032 € 9 767 173 € 9 457 396 € 8 734 866 € 7 580 501 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 212 882€ 7 838 697€ 7 278 130€ 7 180 744€ 6 847 794€ 6 769 588€ 6 244 467€ 5 359 339€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
10 272€ 10 272€ 10 272€ 10 272€ 18 175€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 918 699€ 2 739 815€ 2 613 059€ 2 601 645€ 2 403 373€ 2 306 702€ 2 134 440€ 1 894 765€
19
E.4.
Sociálne náklady
478 188€ 464 348€ 478 462€ 481 371€ 497 831€ 381 106€ 355 959€ 326 397€
20
F.
Dane a poplatky
171 728€ 165 651€ 264 980€ 200 646€ 173 968€ 134 839€ 124 721€ 94 726€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 343 572€ 2 454 607€ 2 543 049€ 2 562 743€ 2 635 264€ 2 553 287€ 2 293 348€ 2 268 150€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 343 572€ 2 454 607€ 2 543 049€ 2 562 743€ 2 635 264€ 2 553 287€ 2 293 348€ 2 268 150€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
205 857€ 297 345€ 215 342€ 1 134 423€ 323 485€ 212 685€ 369 102€ 374 811€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
13 974€ 2 783€ 38 731€ 1 653€ -9 337€ -4 070€ 16 293€ -48 283€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 056 551€ 946 667€ 782 393€ 953 344€ 749 779€ 951 925€ 797 105€ 1 007 649€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 397 429 € -45 233 € -2 924 800 € -1 171 522 € -383 995 € -21 094 € 414 711 € -1 184 235 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
18 411 010 € 13 507 657 € 10 539 224 € 12 058 958 € 12 436 290 € 12 464 081 € 11 839 578 € 8 835 133 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
507 080 € 255 982 € 208 819 € 314 968 € 159 974 € 424 584 € 423 796 € 605 547 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
750€ 25 796€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
17 452 € 13 974 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
17 452€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
13 974€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
169 658 € 159 317 € 153 088 € 139 903 € 122 881 € 253 019 € 307 741 € 367 416 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
169 658€ 159 317€ 153 088€ 139 903€ 122 877€ 252 988€ 11 350€ 37 922€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 31€ 296 391€ 329 494€
42
XII.
Kurzové zisky
307 972€ 79 213€ 55 731€ 174 315€ 37 093€ 123 290€ 34 676€ 82 464€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
29 450€ 48 275€ 55 583€ 141 693€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 302 972 € 1 060 073 € 495 312 € 382 493 € 578 363 € 790 410 € 871 167 € 1 402 220 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
750€ 27 249€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
633 792€ 634 842€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
271 079 € 291 933 € 286 599 € 281 235 € 294 118 € 570 698 € 646 162 € 814 456 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
266 536€ 266 711€ 260 907€ 255 441€ 261 847€ 322 234€ 181 330€ 202 162€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 543€ 25 222€ 25 692€ 25 794€ 32 271€ 248 464€ 464 832€ 612 294€
52
O.
Kurzové straty
362 925€ 93 572€ 171 939€ 64 671€ 84 797€ 162 457€ 152 454€ 543 788€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
162 633€ 10 472€ 1 591€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 176€ 39 726€ 36 774€ 35 837€ 36 815€ 46 783€ 45 302€ 42 385€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-795 892 € -804 091 € -286 493 € -67 525 € -418 389 € -365 826 € -447 371 € -796 673 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 601 537 € -849 324 € -3 211 293 € -1 239 047 € -802 384 € -386 920 € -32 660 € -1 980 908 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
974 542 € -105 458 € -89 707 € -101 795 € -289 466 € 108 592 € -328 015 € -619 797 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
610 794€ 5 085€ 5 103€ 8 555€ 7 078€ 5 364€ 3 821€ 10€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
363 748€ -110 543€ -94 810€ -110 350€ -296 544€ 103 228€ -331 836€ -619 807€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 626 995 € -743 866 € -3 121 586 € -1 137 252 € -512 918 € -495 512 € 295 355 € -1 361 111 €