Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 199 720 € 1 974 674 € 2 017 631 € 2 076 570 € 2 141 844 € 2 283 049 € 2 319 718 € 2 120 477 € 2 538 775 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 551 099 € 1 627 754 € 1 662 331 € 1 563 055 € 1 711 782 € 1 498 065 € 1 611 564 € 1 729 973 € 1 861 184 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 224 € 469 € 714 € 959 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 224€ 469€ 714€ 959€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 551 099 € 1 627 530 € 1 661 862 € 1 562 341 € 1 710 823 € 1 498 065 € 1 611 564 € 1 729 973 € 1 861 184 €
012
A.II.1
Pozemky
6 673€ 6 673€ 6 673€ 6 673€ 6 673€ 6 673€ 6 673€ 6 673€ 4 733€
013
A.II.2
Stavby
1 077 886€ 1 121 944€ 1 166 003€ 1 212 824€ 1 256 921€ 1 043 771€ 1 082 930€ 1 122 088€ 1 161 247€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
393 105€ 414 582€ 416 575€ 282 714€ 380 103€ 347 645€ 435 153€ 491 396€ 598 158€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
73 435€ 84 331€ 72 611€ 60 130€ 67 126€ 90 976€ 77 808€ 100 816€ 88 046€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
309 128 € 345 794 € 355 297 € 512 984 € 429 715 € 784 509 € 706 366 € 388 773 € 676 212 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
204 944 € 173 989 € 160 778 € 220 168 € 221 767 € 156 062 € 153 660 € 162 917 € 152 100 €
035
B.I.1
Materiál
35 370€ 29 961€ 32 248€ 64 058€ 59 047€ 31 652€ 23 599€ 32 470€ 33 598€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
16 442€ 16 797€ 9 583€ 6 602€ 8 912€ 9 062€ 4 988€ 6 611€ 6 485€
037
B.I.3
Výrobky
52 540€ 37 172€ 32 713€ 29 888€ 28 369€ 23 000€ 26 580€ 27 839€ 15 503€
038
B.I.4
Zvieratá
100 592€ 90 059€ 86 234€ 116 717€ 121 343€ 92 348€ 98 493€ 95 997€ 96 514€
039
B.I.5
Tovar
2 903€ 4 096€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 6 141 € 6 215 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
6 141€ 6 215€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
74 649 € 142 285 € 166 255 € 186 949 € 179 938 € 599 361 € 527 375 € 117 051 € 480 677 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
65 679 € 60 217 € 69 563 € 104 542 € 96 388 € 122 777 € 130 169 € 114 171 € 78 697 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
65 679€ 60 217€ 69 563€ 104 542€ 96 388€ 122 777€ 130 169€ 114 171€ 78 697€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 970€ 82 068€ 96 692€ 82 407€ 83 295€ 476 584€ 397 206€ 2 880€ 393 978€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
255€ 0€ 8 002€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
29 535 € 29 520 € 28 264 € 105 867 € 28 010 € 29 086 € 19 190 € 102 590 € 43 435 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 521€ 2 443€ 1 178€ 855€ 908€ 1 975€ 2 077€ 2 676€ 1 408€
073
B.V.2.
Účty v bankách
27 014€ 27 077€ 27 086€ 105 012€ 27 102€ 27 111€ 17 113€ 99 914€ 42 027€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
339 493 € 1 126 € 3 € 531 € 347 € 475 € 1 788 € 1 731 € 1 379 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
614€ 1 126€ 3€ 531€ 347€ 475€ 1 788€ 1 731€ 1 379€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
338 879€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 199 720 € 1 974 674 € 2 017 631 € 2 076 570 € 2 141 844 € 2 283 049 € 2 319 718 € 2 120 477 € 2 538 775 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 154 768 € 1 186 206 € 1 295 902 € 1 419 952 € 1 535 407 € 1 624 804 € 1 564 610 € 1 518 427 € 1 474 789 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
241 143 € 241 143 € 241 128 € 241 485 € 258 505 € 258 889 € 258 889 € 260 001 € 259 986 €
082
A.I.1
Základné imanie
241 143€ 241 143€ 241 128€ 241 485€ 258 505€ 258 889€ 258 889€ 260 001€ 259 986€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
683 267€ 683 267€ 683 283€ 683 285€ 683 282€ 683 217€ 683 217€ 682 104€ 682 104€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
186 044 € 186 044 € 186 044 € 186 044 € 186 044 € 186 044 € 186 044 € 186 045 € 186 060 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
186 044€ 186 044€ 186 044€ 186 044€ 186 044€ 186 044€ 186 044€ 186 045€ 186 060€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
260 411 € 260 411 € 260 411 € 260 411 € 260 411 € 260 411 € 260 411 € 260 411 € 260 411 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
260 411€ 260 411€ 260 411€ 260 411€ 260 411€ 260 411€ 260 411€ 260 411€ 260 411€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-178 572 € -74 963 € 48 727 € 147 374 € 162 296 € 176 049 € 129 252 € 86 228 € 104 310 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
176 258€ 176 258€ 176 049€ 176 049€ 129 252€ 104 310€ 104 310€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-178 572€ -74 963€ -127 531€ -28 884€ -13 753€ 0€ -18 082€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-37 525 € -109 696 € -123 691 € -98 647 € -15 131 € 60 194 € 46 797 € 43 638 € -18 082 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
847 298 € 580 865 € 491 070 € 401 398 € 424 201 € 457 884 € 534 973 € 360 178 € 798 946 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
302 293 € 309 880 € 306 772 € 314 861 € 299 355 € 293 750 € 290 792 € 282 098 € 277 048 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
70 043€ 70 043€ 70 043€ 70 081€ 53 064€ 53 064€ 53 064€ 53 896€ 53 896€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
19 434€ 19 376€ 19 312€ 19 204€ 19 068€ 18 932€ 18 812€ 18 704€ 18 580€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
985€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
212 816€ 220 461€ 217 417€ 225 576€ 227 223€ 221 754€ 218 916€ 209 498€ 203 587€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 130 519€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
81 884 € 55 390 € 58 581 € 85 508 € 109 989 € 97 563 € 78 268 € 76 651 € 62 761 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
81 325 € 47 818 € 56 282 € 82 081 € 106 862 € 90 341 € 72 036 € 70 774 € 60 787 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
72 036€ 70 774€ 60 787€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
81 325€ 47 818€ 56 282€ 82 081€ 106 862€ 90 341€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 348€ 1 238€ 1 764€ 1 582€ 1 364€ 1 408€ 1 493€ 1 653€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
-175€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
746€ 685€ 1 129€ 1 005€ 876€ 909€ 968€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
519€ 4 744€ 601€ 759€ 715€ 4 972€ 3 915€ 3 416€ 382€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
40€ 734€ -225€ -225€ 10€ -61€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
58 € 1 220 € 1 282 € 1 029 € 270 € 666 € 1 537 € 1 429 € 2 708 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
58€ 1 220€ 1 282€ 1 029€ 270€ 666€ 1 537€ 1 429€ 2 708€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
463 063€ 214 375€ 124 435€ 14 587€ 65 905€ 164 376€ 325 910€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
197 654 € 207 603 € 230 659 € 255 220 € 182 236 € 200 361 € 220 135 € 241 872 € 265 040 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
197 654€ 207 603€ 230 659€ 255 220€ 182 236€ 200 361€ 220 135€ 241 872€ 265 040€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé