Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Údaje z Obchodného registra spoločnosti VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

 • Názov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 • IČO 00156752
 • DIČ 2020480198
 • IČ DPH SK2020480198 podľa §4
 • Sídlo P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. januára 1989, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č. 32/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 307 406 758 €
  Podľa účtovnej závierky: 307 406 758 €
 • Historické sídlo P.O.BOX 45, Karloveská 2, 840 00 Bratislava
  (platné do 19. júna 2003)
  nám. SNP 13/a, 811 01 Bratislava
  (platné do 1. novembra 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
vykonávanie inžieniersko-investorskej činnosti a poskytovanie technickej pomoci investorom v investičnej výstavbe 1.1.1989
vykonávanie projektovej činnosti 1.1.1989
vykonávanie technicko-bezpečnostného dohľadu podľa osobitných predpisov 1.1.1989
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti 14.6.1993
realitná kancelária 14.6.1993
zememeračské práce 14.6.1993
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 14.6.1993
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/ 14.6.1993
vykonávanie priemyselných stavieb 14.6.1993
geodetické a kartografické práce 23.8.1995
overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác 23.8.1995
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 14.11.2000
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 14.11.2000
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností 14.11.2000
upratovacie služby 14.11.2000
prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami 14.11.2000
vnútrozemská plavba v rozsahu požičiavanie motorových vozidiel 14.11.2000
požičiavanie motorových vozidiel 14.11.2000
reprografická a kníhviazačská činnosť spojená s výkonmi reprografickej a plánografickej techniky 14.11.2000
prevádzkovanie Vodného diela Žilina 21.5.2001
činnosť vykonávaná banským spôsobom 22.10.2004
výkon činnosti stavbyvedúceho 22.10.2004
výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - dopravné stavby, pozemné komunikácie, vodohospodárske stavby 22.10.2004
výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a líniové stavby 22.10.2004
výkon činnosti stavbného dozoru na: inžinierske stavby - mosty, tunely, vodohospodárske stavby 22.10.2004
výkon činnosti stavebného dozoru 13.1.2017
prevádzkovanie vodných stavieb, ku ktorým má právo hospodárenia, resp. ktoré mu boli zverené 10.11.2004
vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných stavbách, plnenie úloh vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity 10.11.2004
dispečerské riadenie vodohospodárskych činností 10.11.2004
dispečerské riadenie energetických činností 10.11.2004
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 3.3.2005
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení 3.3.2005
technik požiarnej ochrany 3.3.2005
verejné obstarávanie 3.3.2005
vodoinštaláterstvo 3.3.2005
prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov 3.3.2005
prevádzka malých plavidiel 3.3.2005
prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov, školení a výstav 3.3.2005
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 3.3.2005
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 3.3.2005
automatizované spracovanie dát 3.3.2005
poradenská činnosť v oblasti projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti 3.3.2005
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 3.3.2005
sadovnícke práce a úprava zelene 3.3.2005
pilčícke práce 3.3.2005
zemné práce 3.3.2005
výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny vrátane poskytovania služieb s tým spojených 29.12.2005
výroba a rozvod elektrickej energie v malých vodných elektrárňach a v obnoviteľných zdrojoch elektrickej energie do 5 MW 4.4.2006
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike 4.4.2006
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a energetických zariadení 4.4.2006
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií 4.2.2010
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane vnútorného vybavenia exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok 4.2.2010
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie 4.2.2010
zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb 4.2.2010
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie 4.2.2010
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie 4.2.2010
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb 4.2.2010
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb 4.2.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 22.4.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 22.4.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 22.4.2010
vykonávanie prác v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia (vodohospodárske a dopravné stavby) 22.4.2010
výskumné a prieskumné práce vodohospodárskych a dopravných stavieb 22.4.2010
konzultačná, expertízna činnosť v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia 22.4.2010
prípravné práce pre stavbu 22.4.2010
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností 22.4.2010
obstarávateľská a dodávateľská činnosť v stavebníctve 22.4.2010
geofyzikálne práce 11.2.2017
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia 11.2.2017
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava vrátane odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov a vodohospodárskych diel a čistenia brehov a dna riek, jazier, vodných nádrží 6.6.2019
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 6.6.2019
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 6.6.2019
dodávka plynu 27.7.2020
Iné právne skutočnosti
1. Tento štátny podnik bol založený rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR č. 1246/1101988 zo dňa 6.12.1988 podľa § 18 Zák.č. 88/88 o štátnom podniku.
Stary spis: Pš 97
2. Rozhodnutie o zmene koncestnej listiny č.j. ŽO 7690/1993 K/Mi zo dňa 01.12.1993 vydané Obvodným úradom Bratislava 1 a Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č.j. ŽO 7689/1993 Ž/Mi zo dňa 30.11.1993 vydané Obvodným úradom Bratislava 1. Štátny podnik prispôsobený ust. Z.č. 513/91 Zb.
Stary spis: Pš 97
3. Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 05.01.1995 č. 10576/1994-420 a doplnením zakladacej listiny.
Stary spis: Pš 97
4. Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 20.9.1995 č.7309/1995-420, ktorým sa dopĺňa zakladacia listina štátneho podniku.
Stary spis: Pš 97
5. Odvolanie z funkcie riaditeľa zo dňa 28.1.1999, poverenie riadením štátneho podniku zo dňa 28.1.1999.
Odvolanie z funkcie I.námestníka riaditeľa zo dňa 4.2.1999.
Menovací dekrét do funkcie námestníka zo dňa 4.2.1999
6. Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2486/1999-420 zo dňa 12.11.1999.
7. Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 6212/2000-420 zo dňa 27.7.2000. Rozhodnutie Krajský úrad Žilina zo dňa 30.6.2000 č. 2000/07673/180.
8. Zrušujúci dekrét číslo 837/2002 - 100 zo dňa 15.3.2002. Menovací dekrét číslo 837/2002 - 100 zo dňa 15.3.2002. Zánik funkcie riaditeľa - Ing. Ivan Veselý dňom 25.3.2002.
9. Zmena výšky kmeňového imania schválená Ministerstvom životného prostredia SR dňa 4.8.2003 číslo 1109/2003 - min.
10. Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 27.09.2004 č. 47/2004- 1.9.
11. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 27.09.2004.
12. Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 31.8.2006. Ing. Ladislav Gáll, funkcia riaditeľa od 26.3.2002 do 6.9.2006.
13. Poverovací dekrét na výkon fukcie riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava, vydaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 4. septembra 2006 č. 9240/2006-min. pre Ing. Vladimíra Brezániho.
14. Odvolací dekrét zo dňa 14.9., 19.9. a 29.9.2006. Menovacie dekréty zo dňa 20.9. a 29.9.2006.
15. Menovací dekrét zo dňa 1.2.2007.
16. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 07.02.2007 pod. č.k. 36Exre/4/2007 sú začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom.
17. Menovací dekrét zo dňa 10.09.2009.
18. Odvolacie dekréty zo dňa 11.09.2009. Menovací dekrét zo dňa 16.10.2009.
19. Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 26.10.2009 č. 47/2009 - 1.10. o zániku štátneho podniku HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik zlúčením so štátnym podnikom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,ŠTÁTNY PODNIK.
20. Dekrét o odvolaní z funkcie zo dňa 16.12.2009. Dekréty o vymenovaní do funkcie zo dňa 16.12.2009.
21. Menovací dekrét zo dňa 18.02.2010.
22. Rozhodnutie ministra životného prostredia SR zo dňa 19.11.2009 č. 55/2009-1.10. o vydaní úplného znenia zakladacej listiny štátneho podniku.
23. Odvolávací dekrét zo dňa 22.10.2010, zo dňa 03.11.2010. Menovací dekrét zo dňa 04.11.2010
24. Odvolávací dekrét zo dňa 23.04.2012. Menovací dekrét zo dňa 24.04.2012.
25. Odvolací dekrét zo dňa 25.04.2012.
26. Menovací dekrét zo dňa 28.07.2012 a 02.07.2012.
27. Menovací dekrét zo dňa 05.06.2014
28. Rozhodnutie ministra životného prostredia SR č. 20/2014-6 zo dňa 16.09.2014.