Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 309 403 623 € 1 306 164 059 € 1 340 682 162 € 1 336 643 261 € 1 228 221 397 € 1 226 014 753 € 1 231 397 772 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 166 657 761 € 1 138 917 657 € 1 151 259 067 € 1 159 301 704 € 1 182 173 376 € 1 160 891 084 € 1 129 655 075 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
2 168 730 € 1 949 934 € 2 030 433 € 1 411 219 € 2 052 148 € 1 383 830 € 1 586 078 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
2 159 995€ 1 933 711€ 2 006 722€ 1 409 739€ 2 052 148€ 1 383 830€ 1 586 078€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
8 735€ 16 223€ 23 711€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 480€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 163 383 595 € 1 135 883 134 € 1 148 163 984 € 1 156 864 254 € 1 178 870 209 € 1 158 348 332 € 1 126 821 760 €
012
A.II.1
Pozemky
24 111 491€ 24 011 423€ 23 899 227€ 23 875 112€ 24 613 733€ 24 612 618€ 20 071 714€
013
A.II.2
Stavby
827 441 542€ 823 106 542€ 828 025 944€ 840 262 251€ 833 956 140€ 822 636 421€ 809 372 602€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
110 090 943€ 112 851 425€ 110 743 680€ 117 390 297€ 126 026 404€ 125 647 787€ 124 283 188€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
90 935 589€ 90 759 157€ 90 642 743€ 90 874 324€ 91 259 726€ 91 155 823€ 87 931 398€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
110 804 030€ 85 154 587€ 94 852 390€ 84 462 270€ 103 014 206€ 94 295 683€ 85 162 858€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
1 105 436 € 1 084 589 € 1 064 650 € 1 026 231 € 1 251 019 € 1 158 922 € 1 247 237 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 105 436€ 1 084 589€ 1 064 650€ 1 026 231€ 1 251 019€ 1 158 922€ 1 247 237€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
141 366 989 € 165 892 666 € 186 007 528 € 174 027 839 € 45 956 727 € 61 437 290 € 101 045 756 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
166 330 € 682 257 € 751 611 € 780 206 € 782 152 € 706 994 € 709 795 €
032
B.I.1
Materiál
166 330€ 682 257€ 751 611€ 780 206€ 782 152€ 706 994€ 709 795€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
3 020 067 € 2 197 562 € 10 656 363 € 9 787 613 € 9 776 889 € 9 436 834 € 10 994 276 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
680€ 680€ 680€ 680€ 680€ 680€ 680€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 379€ 8 694 889€ 8 694 968€ 8 695 946€ 8 696 661€ 8 697 281€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 019 387€ 2 195 503€ 1 960 794€ 1 091 965€ 1 080 263€ 739 493€ 2 296 315€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
114 642 837 € 110 764 802 € 110 981 944 € 111 883 147 € 12 845 363 € 14 538 822 € 14 469 816 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 172 489€ 9 673 547€ 11 317 587€ 14 475 444€ 8 356 238€ 10 206 995€ 9 601 168€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
104 848 853€ 99 690 823€ 99 024 514€ 96 981 508€ 3 943 237€ 2 957 128€ 3 180 366€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
621 495€ 1 400 432€ 639 843€ 426 195€ 545 888€ 1 374 699€ 1 688 282€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
23 537 755 € 52 248 045 € 63 617 610 € 51 576 873 € 22 552 323 € 36 754 640 € 74 871 869 €
056
B.IV.1
Peniaze
27 407€ 45 885€ 89 821€ 79 446€ 76 699€ 60 705€ 44 980€
057
B.IV.2
Účty v bankách
23 510 348€ 52 202 160€ 63 527 789€ 51 497 427€ 22 475 624€ 36 693 935€ 74 826 889€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 378 873 € 1 353 736 € 3 415 567 € 3 313 718 € 91 294 € 3 686 379 € 696 941 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
20 066€ 3 200€ 7 107€ 19 865€ 21 389€ 5 220€ 4 749€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
605 255€ 606 402€ 2 665 516€ 2 519 350€ 69 503€ 2 563 035€ 47 030€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
753 552€ 744 134€ 742 944€ 774 503€ 402€ 1 118 124€ 645 162€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 309 403 623 € 1 306 164 059 € 1 340 682 162 € 1 336 643 261 € 1 228 221 397 € 1 226 014 753 € 1 231 397 772 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
447 228 603 € 445 457 614 € 446 328 687 € 450 045 877 € 449 833 834 € 449 679 994 € 444 227 705 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
307 406 758 € 307 406 758 € 307 406 758 € 307 406 758 € 307 406 758 € 307 406 758 € 307 406 758 €
069
A.I.1
Základné imanie
307 406 758€ 307 406 758€ 307 406 758€ 307 406 758€ 307 406 758€ 307 406 758€ 306 292 606€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 1 114 152€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
147 238 202 € 147 227 199 € 147 207 261 € 147 168 926 € 147 393 716 € 147 301 208 € 143 142 643 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
147 132 335€ 147 142 179€ 147 142 179€ 147 142 265€ 147 142 265€ 147 141 854€ 142 894 975€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
1 055 213€ 1 034 366€ 1 014 428€ 976 007€ 1 200 797€ 1 108 700€ 1 197 014€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-949 346€ -949 346€ -949 346€ -949 346€ -949 346€ -949 346€ -949 346€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
17 305 967 € 17 175 300 € 16 980 325 € 16 927 050 € 16 875 461 € 16 768 061 € 16 648 893 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
17 275 847€ 17 155 124€ 16 980 102€ 16 919 670€ 16 873 535€ 16 764 769€ 16 624 009€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
30 120€ 20 176€ 223€ 7 380€ 1 926€ 3 292€ 24 884€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-29 043 371 € -28 766 104 € -28 766 104 € -22 665 497 € -22 764 799 € -23 971 349 € -25 785 789 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-29 043 371€ -28 766 104€ -28 766 104€ -22 665 497€ -22 764 799€ -23 971 349€ -25 785 789€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
4 321 047 € 2 414 461 € 3 500 447 € 1 208 640 € 922 698 € 2 175 316 € 2 815 200 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
460 269 750 € 460 190 963 € 488 420 858 € 483 689 203 € 494 489 211 € 489 183 423 € 495 314 716 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
6 350 952 € 7 157 596 € 23 784 542 € 21 858 942 € 23 183 057 € 24 363 950 € 35 365 872 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
113 585€ 108 257€ 346 690€ 305 954€ 304 712€ 401 496€ 11 116 705€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
4 924 535€ 4 868 261€ 21 344 670€ 20 632 345€ 22 137 642€ 23 489 401€ 24 249 167€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 312 832€ 2 181 078€ 2 093 182€ 920 643€ 740 703€ 473 053€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
240 070 487 € 229 333 154 € 222 219 801 € 214 514 903 € 210 722 604 € 206 938 246 € 203 977 828 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
107 981 493€ 103 887 610€ 104 495 127€ 104 020 179€ 103 888 291€ 100 127 108€ 105 532 208€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
59 372€ 54 862€ 54 719€ 53 433€ 54 133€ 55 202€ 59 156€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
393 201€ 183 181€ 16 046€ 227 123€ 309 182€ 284 938€ 143 364€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
131 636 421€ 125 207 501€ 117 653 909€ 110 214 168€ 106 470 998€ 106 470 998€ 98 243 100€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
23 329 158 € 17 181 060 € 20 897 362 € 11 796 205 € 25 064 397 € 22 362 074 € 226 295 387 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
21 830 219€ 15 694 812€ 18 528 799€ 9 790 095€ 23 883 508€ 21 430 410€ 18 912 024€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
8 201€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
504 752€ 645 486€ 980 302€ 654 873€ 594 353€ 479 112€ 484 294€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
400 518€ 355 668€ 625 465€ 466 386€ 431 825€ 329 644€ 299 364€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
365 786€ 236 077€ 532 595€ 434 796€ 150 159€ 114 573€ 120 959€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
227 883€ 249 017€ 230 201€ 450 055€ 4 552€ 8 335€ 206 470 545€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
190 519 153 € 206 519 153 € 221 519 153 € 235 519 153 € 235 519 153 € 235 519 153 € 29 675 629 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
173 519 153€ 190 519 153€ 206 519 153€ 221 519 153€ 235 519 153€ 235 519 153€ 29 675 629€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
17 000 000€ 16 000 000€ 15 000 000€ 14 000 000€ 0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
401 905 270 € 400 515 482 € 405 932 617 € 402 908 181 € 283 898 352 € 287 151 336 € 291 855 351 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
8 732€ 9 465€ 20 787€ 10 795€ 0€ 2 312€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
398 248 616€ 396 853 748€ 399 622 823€ 399 126 968€ 279 996 561€ 282 577 203€ 287 675 065€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 647 922€ 3 652 269€ 6 289 007€ 3 770 418€ 3 901 791€ 4 574 133€ 4 177 974€