Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Výskumný ústav vodného hospodárstva

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
18 950 808€ 19 347 334€ 14 311 058€ 14 786 996€ 7 203 718€ 7 791 313€ 5 911 257€ 5 659 102€ 5 362 967€ 6 164 497€ 6 871 535€ 7 529 058€ 8 420 356€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
16 203 355€ 15 012 206€ 11 690 949€ 12 545 761€ 5 137 213€ 5 425 826€ 3 743 366€ 3 588 851€ 3 849 475€ 4 185 374€ 4 602 209€ 4 924 007€ 5 394 329€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
129 622€ 131 613€ 83 993€ 90 601€ 95 989€ 27 304€ 6 192€ 12 845€ 50 897€ 77 153€ 125 323€ 179 481€ 223 036€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
129 622€ 131 613€ 83 993€ 90 601€ 95 989€ 27 304€ 6 192€ 12 845€ 50 897€ 77 153€ 125 323€ 179 481€ 223 036€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
16 073 733€ 14 880 593€ 11 606 956€ 12 455 160€ 5 041 224€ 5 398 522€ 3 737 174€ 3 576 006€ 3 798 578€ 4 108 221€ 4 476 886€ 4 744 526€ 5 171 293€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 630 113€ 1 630 017€ 1 630 017€ 1 630 017€ 1 630 432€ 1 638 069€ 1 638 338€ 1 638 338€ 1 638 338€ 1 638 338€ 1 638 338€ 1 638 338€ 1 748 776€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
564€ 564€ 564€ 564€ 564€ 564€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
110 985€ 110 977€ 110 977€ 110 981€ 110 981€ 110 982€ 110 982€ 110 997€ 110 997€ 110 986€ 110 986€ 111 005€ 111 015€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
4 225 381€ 3 167 761€ 1 091 352€ 1 301 711€ 1 532 010€ 1 735 906€ 1 878 291€ 1 676 403€ 1 881 075€ 2 085 747€ 2 290 470€ 2 358 752€ 2 456 321€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
9 685 870€ 9 591 346€ 8 597 325€ 3 744 482€ 1 625 487€ 1 848 186€ 104 881€ 137 009€ 131 869€ 223 396€ 367 352€ 568 379€ 772 807€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
402 231€ 305 339€ 173 440€ 117 318€ 136 931€ 61 940€ 857€ 13 259€ 32 591€ 49 754€ 69 740€ 56 805€ 69 453€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
18 588€ 74 588€ 3 280€ 5 550 087€ 4 819€ 2 875€ 3 825€ 3 708€ 0€ 0€ 11 247€ 12 921€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 735 652€ 4 326 190€ 2 613 317€ 2 234 782€ 2 061 287€ 2 361 000€ 2 166 760€ 2 065 443€ 1 508 243€ 1 966 535€ 2 260 345€ 2 594 644€ 3 023 882€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
983 163€ 904 363€ 658 161€ 641 473€ 1 317 636€ 861 085€ 457 478€ 671 130€ 704 837€ 1 086 262€ 981 065€ 126 582€ 81 955€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
107 508€ 116 037€ 128 616€ 53 567€ 65 579€ 78 585€ 7 611€ 7 822€ 7 904€ 8 911€ 8 814€ 9 716€ 11 114€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
875 655€ 788 326€ 529 545€ 587 906€ 1 252 057€ 782 500€ 449 868€ 663 309€ 696 933€ 1 077 351€ 972 251€ 116 866€ 70 841€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
110 941€ 430 132€ 447 816€ 452 589€ 302 079€ 973 323€ 738 186€ 382 245€ 227 032€ 211 552€ 193 986€ 879 714€ 1 153 680€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
21 023€ 52 931€ 34 522€ 17 859€ 28 376€ 53 173€ 106 949€ 79 789€ 41 035€ 65 830€ 39 597€ 54 877€ 82 258€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
220€ 932€ 89€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
250€ 151€ 100€ 212€ 162€ 889€ 657€ 1 667€ 974€ 1 343€ 638€ 481€ 1 400€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
69 864€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
9 946€ 19 631€ 615€ 743€ 27 912€ 8 573€ 26 129€ 12 181€ 3 864€ 3 295€ 36 599€ 29 990€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
79 502€ 357 418€ 412 579€ 433 775€ 245 630€ 840 824€ 629 648€ 274 572€ 172 841€ 140 515€ 150 456€ 787 758€ 1 040 032€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 641 549€ 2 991 696€ 1 507 340€ 1 140 720€ 441 572€ 526 592€ 971 096€ 1 012 068€ 576 374€ 668 722€ 1 085 294€ 1 588 348€ 1 788 247€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
378€ 580€ 8€ 5€ 6€ 2€ 1€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 464€ 4 616€ 4 423€ 3 310€ 3 746€ 5 924€ 3 808€ 766€ 4 389€ 680€ 3 343€ 2 534€ 1 568€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 640 085€ 2 987 080€ 1 502 918€ 1 137 410€ 437 826€ 520 290€ 966 708€ 1 011 294€ 571 980€ 668 036€ 1 081 950€ 1 585 813€ 1 786 679€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
11 801€ 8 938€ 6 792€ 6 454€ 5 217€ 4 488€ 1 131€ 4 808€ 5 249€ 12 588€ 8 982€ 10 407€ 2 145€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
11 801€ 8 938€ 6 792€ 6 451€ 5 217€ 4 317€ 1 131€ 4 808€ 5 249€ 12 588€ 8 982€ 10 407€ 2 145€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
3€ 170€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
18 950 808€ 19 347 334€ 14 311 058€ 14 786 996€ 7 203 718€ 7 791 313€ 5 911 257€ 5 659 102€ 5 362 967€ 6 164 497€ 6 871 535€ 7 529 058€ 8 420 356€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
6 593 407€ 6 410 253€ 4 899 350€ 4 893 820€ 4 889 525€ 4 887 968€ 4 882 524€ 4 525 409€ 4 040 636€ 4 972 314€ 5 424 594€ 6 174 558€ 6 732 258€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€ 965€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
6 592 442€ 6 409 288€ 4 898 385€ 4 892 855€ 4 888 560€ 4 887 004€ 4 881 559€ 4 524 444€ 4 039 671€ 4 971 350€ 5 423 629€ 6 173 594€ 6 731 294€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
6 557 811€ 6 350 803€ 4 892 855€ 4 888 560€ 4 887 004€ 4 882 123€ 4 524 444€ 4 039 671€ 4 971 350€ 5 319 691€ 6 173 027€ 6 171 816€ 6 729 096€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
34 631€ 58 485€ 5 530€ 4 295€ 1 557€ 4 880€ 357 115€ 484 773€ -931 678€ -348 341€ -749 398€ 1 778€ 2 198€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
12 356 451€ 12 935 578€ 9 409 218€ 9 889 288€ 2 309 931€ 2 902 237€ 1 026 661€ 1 118 216€ 1 246 335€ 1 057 699€ 1 221 977€ 1 041 044€ 1 274 458€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
135 936€ 146 790€ 56 461€ 114 653€ 94 409€ 92 527€ 85 368€ 87 879€ 105 640€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 85 368€ 87 879€ 105 640€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
135 936€ 146 790€ 56 461€ 114 653€ 94 409€ 92 527€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
11 746 593€ 12 255 198€ 9 008 167€ 3 876 199€ 1 727 358€ 2 097 025€ 447 316€ 577 628€ 544 660€ 414 906€ 469 770€ 534 256€ 620 381€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
11 746 593€ 12 255 198€ 9 008 167€ 3 876 199€ 1 727 358€ 2 097 025€ 447 316€ 577 628€ 544 660€ 414 906€ 469 770€ 534 256€ 620 381€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
16 923€ 13 505€ 4 918€ 8 273€ 8 622€ 4 714€ 3 807€ 4 489€ 5 410€ 2 955€ 650€ 2 176€ 161 923€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
16 923€ 13 505€ 4 918€ 8 273€ 8 622€ 4 714€ 3 807€ 4 489€ 5 410€ 2 955€ 650€ 2 176€ 3 003€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 158 919€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
592 935€ 666 875€ 396 133€ 6 004 817€ 438 015€ 653 708€ 519 078€ 421 447€ 601 856€ 547 311€ 666 189€ 416 734€ 386 514€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
95 080€ 129 659€ 54 759€ 5 621 542€ 68 422€ 72 290€ 32 935€ 94 143€ 70 658€ 149 080€ 28 268€ 31 682€ 96 660€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
18€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
107 538€ 139 168€ 26 747€ 77 918€ 82 510€ 282 329€ 142 840€ 85 895€ 279 373€ 139 225€ 386 987€ 152 058€ 2 658€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
186 262€ 185 293€ 159 988€ 166 703€ 99 521€ 134 689€ 145 386€ 131 811€ 141 952€ 143 511€ 145 708€ 132 697€ 161 158€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
45€ 1 930€ 93€ 47€ 35€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
147 241€ 164 041€ 123 083€ 111 014€ 146 991€ 126 005€ 89 983€ 88 563€ 85 981€ 91 981€ 83 145€ 80 326€ 97 272€
166
15.
Daň z príjmov (341)
2 132€ 265€ 69 864€ 0€ 0€ 0€ 714€ 495€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
56 769€ 44 635€ 31 199€ 27 641€ 40 524€ 38 396€ 24 146€ 21 000€ 23 835€ 23 513€ 22 081€ 19 257€ 28 271€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
13 904€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
950€ 1 504€ 2 491€ 3 889€ 4 262€ 1 108€ 2 071€ 15 477€ 75 996€ 134 484€ 224 965€ 313 455€ 413 639€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
15€ 8€ 108€ 2€ 296€ 337€ 699€ 1 782€ 93€ 1 005€ 0€ 3 132€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
935€ 1 496€ 2 491€ 3 781€ 4 260€ 813€ 1 734€ 14 778€ 74 214€ 134 391€ 223 960€ 313 455€ 410 508€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€