Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
8 186 378€ 7 978 280€ 8 117 423€ 8 407 686€ 8 691 414€ 9 125 381€ 9 790 549€ 10 478 967€ 11 281 399€ 12 121 074€ 12 704 149€ 8 818 377€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 623€ 4 004€ 6 385€ 8 766€ 11 147€ 10 483€ 276 390€ 616 794€ 967 665€ 1 329 950€ 1 692 235€ 163€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
1 623€ 4 004€ 6 385€ 8 766€ 11 147€ 10 483€ 276 390€ 616 794€ 967 665€ 1 329 950€ 1 692 235€ 163€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
8 184 754€ 7 974 276€ 8 111 038€ 8 398 920€ 8 680 267€ 9 114 898€ 9 514 160€ 9 862 173€ 10 313 734€ 10 791 124€ 11 011 914€ 8 818 214€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
362 248€ 362 248€ 362 248€ 362 415€ 362 415€ 362 415€ 362 415€ 362 415€ 362 415€ 362 415€ 362 415€ 362 415€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
7 362€ 7 362€ 7 362€ 7 362€ 7 362€ 7 362€ 7 362€ 7 362€ 7 362€ 7 362€ 7 362€ 7 362€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
6 897 635€ 6 997 042€ 7 136 787€ 7 205 694€ 7 294 337€ 7 436 544€ 7 465 101€ 7 553 839€ 7 676 723€ 7 798 032€ 7 727 389€ 7 700 813€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
510 995€ 285 259€ 299 317€ 516 082€ 789 923€ 1 077 631€ 1 378 498€ 1 682 215€ 2 031 580€ 2 380 406€ 2 712 842€ 534 889€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
30 550€ 36 279€ 18 346€ 26 607€ 14 266€ 19 978€ 25 690€ 31 402€ 37 114€ 44 369€ 3 366€ 7 945€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
1 198€ 1 198€ 1 198€ 1 198€ 1 198€ 1 198€ 1 198€ 1 198€ 1 198€ 1 198€ 1 198€ 1 198€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
4 735€ 2 445€ 3 337€ 300€ 1 224€ 2 148€ 3 072€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
370 031€ 282 443€ 282 443€ 279 263€ 209 543€ 207 623€ 270 826€ 223 744€ 197 343€ 197 343€ 197 343€ 203 593€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
4 214 541€ 4 792 658€ 4 880 813€ 3 232 441€ 2 784 488€ 2 762 372€ 2 694 317€ 1 826 846€ 1 655 357€ 1 498 842€ 2 681 153€ 6 318 344€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
216€ 0€ 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
216€ 0€ 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
8 583€ 22 531€ 15 435€ 11 963€ 6 198€ 20 870€ 188 831€ 149 773€ 334 789€ 520 817€ 1 379 907€ 4 896 804€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
3 800€ 0€ 5 273€ 5 273€ 5 273€ 9 273€ 32 954€ 6 573€ 4 273€ 5 863€ 4 273€ 220€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 3 426€ 6 287€ 0€ 11 389€ 0€ 143 006€ 115 217€ 93 505€ 76 680€ 63 266€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 155 800€ 0€ 215 014€ 418 253€ 1 296 366€ 4 832 275€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
4 783€ 19 105€ 10 163€ 403€ 925€ 208€ 76€ 194€ 285€ 3 196€ 2 589€ 1 043€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
4 205 742€ 4 770 127€ 4 865 162€ 3 220 478€ 2 778 290€ 2 741 502€ 2 505 486€ 1 677 073€ 1 320 567€ 978 026€ 1 301 245€ 1 421 541€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
0€ 0€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
4 205 742€ 4 770 127€ 4 865 162€ 3 220 449€ 2 778 290€ 2 741 502€ 2 505 486€ 1 677 073€ 1 320 567€ 978 026€ 1 301 197€ 1 421 541€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
24 728€ 15 865€ 13 577€ 25 307€ 13 918€ 25 103€ 16 909€ 21 879€ 24 255€ 25 035€ 22 991€ 46 035€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
24 728€ 15 865€ 13 577€ 25 307€ 13 918€ 19 679€ 13 450€ 10 555€ 15 880€ 13 535€ 13 193€ 18 505€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 423€ 3 458€ 11 323€ 8 375€ 11 500€ 9 798€ 27 530€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
12 425 647€ 12 786 804€ 13 011 813€ 11 665 433€ 11 489 820€ 11 912 856€ 12 501 775€ 12 327 692€ 12 961 011€ 13 644 951€ 15 408 293€ 15 182 756€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
7 917 053€ 8 183 644€ 8 093 159€ 7 100 074€ 6 896 273€ 7 089 476€ 6 887 162€ 6 796 818€ 6 747 990€ 6 607 985€ 6 614 803€ 6 565 854€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
6 525 867€ 6 518 777€ 6 489 372€ 6 492 347€ 6 496 522€ 6 497 332€ 6 509 519€ 6 498 657€ 6 488 158€ 6 492 464€ 6 505 663€ 6 511 529€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
5 632 339€ 5 401 306€ 5 425 319€ 5 499 150€ 5 557 598€ 5 639 287€ 5 695 930€ 5 768 188€ 5 860 049€ 5 956 388€ 5 968 923€ 5 836 243€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
57 136€ 50 046€ 20 641€ 23 616€ 27 791€ 28 601€ 40 788€ 29 926€ 19 427€ 23 733€ 36 932€ 42 798€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
836 392€ 1 067 425€ 1 043 412€ 969 581€ 911 133€ 829 444€ 772 801€ 700 543€ 608 682€ 512 343€ 499 808€ 632 488€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
1 621 419€ 1 345 918€ 598 608€ 403 858€ 357 240€ 400 467€ 288 134€ 241 512€ 109 010€ 106 072€ 48 418€ 46 641€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
1 582 937€ 1 293 941€ 553 901€ 350 032€ 307 521€ 360 777€ 271 267€ 214 618€ 77 856€ 68 407€ 7 685€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
38 481€ 51 977€ 44 707€ 53 826€ 49 719€ 39 691€ 16 867€ 26 894€ 31 154€ 37 665€ 40 733€ 46 641€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-230 233€ 318 949€ 1 005 179€ 203 869€ 42 511€ 191 676€ 89 509€ 56 649€ 150 822€ 9 449€ 60 723€ 7 685€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
656 546€ 489 296€ 599 815€ 462 806€ 401 544€ 398 715€ 627 350€ 444 715€ 437 911€ 505 546€ 1 227 475€ 723 280€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
87 821€ 36 162€ 22 280€ 17 113€ 11 868€ 18 901€ 116 597€ 7 832€ 7 847€ 6 047€ 18 604€ 31 592€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
87 821€ 36 162€ 22 280€ 17 113€ 11 868€ 18 901€ 116 597€ 7 832€ 7 847€ 6 047€ 18 604€ 31 592€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
33 314€ 34 365€ 32 993€ 22 479€ 15 250€ 4 642€ 5 914€ 5 182€ 5 277€ 10 079€ 5 436€ 5 062€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
33 314€ 34 365€ 32 993€ 22 479€ 15 250€ 4 642€ 5 914€ 5 182€ 5 277€ 10 079€ 5 436€ 5 062€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
535 412€ 418 769€ 544 542€ 423 215€ 374 426€ 375 172€ 504 839€ 431 701€ 424 786€ 489 421€ 1 203 434€ 686 627€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
25 129€ 0€ 46 199€ 43 625€ 3 614€ 41 319€ 28 223€ 10 238€ 27 573€ 126 592€ 847 661€ 266 060€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
256 146€ 219 358€ 256 077€ 201 212€ 193 512€ 171 260€ 167 793€ 150 553€ 144 100€ 130 788€ 124 816€ 146 426€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
184 427€ 149 168€ 171 733€ 136 259€ 129 387€ 115 556€ 112 583€ 100 771€ 95 441€ 101 817€ 112 229€ 146 647€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
64 075€ 45 611€ 69 307€ 41 713€ 43 864€ 36 143€ 193 836€ 167 388€ 154 859€ 126 591€ 113 875€ 120 407€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
5 635€ 4 632€ 1 226€ 406€ 4 050€ 10 896€ 2 404€ 2 750€ 2 814€ 3 633€ 4 853€ 7 087€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
3 852 048€ 4 113 864€ 4 318 839€ 4 102 553€ 4 192 003€ 4 424 665€ 4 987 263€ 5 086 159€ 5 775 110€ 6 531 419€ 7 566 015€ 7 893 621€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
0€ 0€ 4 318 839€ 4 102 553€ 4 192 003€ 4 424 665€ 4 987 263€ 5 086 159€ 5 775 110€ 6 531 419€ 7 566 015€ 7 893 621€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
3 852 048€ 4 113 864€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
12 425 647€ 12 786 804€ 13 011 813€ 11 665 433€ 11 489 820€ 11 912 856€ 12 501 775€ 12 327 692€ 12 961 011€ 13 644 951€ 15 408 293€ 15 182 756€