Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Školské hospodárstvo, Búšlak č. 224, Dunajská Streda [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
28.02.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
257 075€ 272 124€ 329 609€ 341 750€ 344 054€ 353 900€ 348 231€ 1 078 585€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
257 042€ 266 800€ 329 259€ 1 252€ 2 093€ 2 800€ 3 945€ 3 104€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
257 042€ 266 800€ 329 259€ 1 252€ 2 093€ 2 800€ 3 945€ 3 104€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 252€ 1 252€ 1 252€ 1 252€ 1 420€ 1 702€ 1 702€ 2 819€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
230 003€ 233 190€ 252 314€ 0€ 673€ 1 098€ 2 243€ 0€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
9 775€ 11 153€ 23 082€ 0€ 0€ 0€ 0€ 285€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
232€ 4 219€ 28 387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) -
(085+092AÚ))
15 779€ 16 986€ 24 223€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
33€ 5 324€ 350€ 340 498€ 340 749€ 349 933€ 343 415€ 1 075 481€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 073 236€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 073 236€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
0€ 340 180€ 340 551€ 349 846€ 343 206€ 1 992€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 34€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
0€ 496€ 793€ 10 163€ 3 522€ 1 992€
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 339 684€ 339 684€ 339 684€ 339 684€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
33€ 5 324€ 350€ 318€ 198€ 87€ 209€ 253€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 0€ 16€ 36€ 64€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
33€ 5 324€ 350€ 318€ 182€ 51€ 145€ 253€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 0€ 1 212€ 1 167€ 871€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 1 212€ 1 167€ 871€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
257 075€ 272 124€ 329 609€ 341 750€ 344 054€ 353 900€ 348 231€ 1 078 585€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-1 499€ -3 892€ -6 780€ -5 383€ -1 902€ -1 956€ 1 594€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-1 499€ -3 892€ -6 780€ -5 383€ -1 902€ -1 956€ 1 594€ 0€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-1 900€ -6 780€ -5 383€ -1 902€ -1 956€ 1 594€ 0€ -7 845€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
401€ 2 888€ -1 396€ -3 481€ 54€ -3 550€ 1 594€ 7 845€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
258 573€ 276 016€ 336 388€ 347 133€ 345 956€ 355 856€ 346 637€ 1 078 585€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 496€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
496€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
257 042€ 268 792€ 331 251€ 343 424€ 345 774€ 355 806€ 346 492€ 1 078 332€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
1 992€ 1 992€ 2 488€ 3 998€ 13 322€ 2 864€ 1 992€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
257 042€ 266 800€ 329 259€ 340 936€ 341 776€ 342 483€ 343 628€ 1 076 340€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
34€ 267€ 350€ 318€ 182€ 51€ 145€ 253€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
34€ 267€ 350€ 318€ 182€ 51€ 145€ 253€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 498€ 6 957€ 4 788€ 2 896€ 0€ 0€ 0€ 0€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 467€ 1 953€ 1 895€ 2 896€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
2 572€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 809€ 1 713€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
623€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
31€ 1 180€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€