Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 516 414€ 2 824 496€ 2 828 969€ 2 857 542€ 2 505 005€ 2 326 029€ 2 384 463€ 2 369 691€ 2 480 397€ 2 446 768€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 567 193€ 2 027 547€ 1 963 496€ 2 000 501€ 1 655 038€ 1 657 981€ 1 703 969€ 1 750 798€ 1 803 428€ 1 845 565€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 567 193€ 2 027 547€ 1 963 496€ 2 000 501€ 1 655 038€ 1 657 981€ 1 703 969€ 1 750 798€ 1 803 428€ 1 845 565€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
108 365€ 108 365€ 94 339€ 94 339€ 94 339€ 94 339€ 94 339€ 94 339€ 94 339€ 94 339€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 199 889€ 1 798 478€ 1 830 238€ 1 862 409€ 1 522 414€ 1 539 324€ 1 566 754€ 1 594 184€ 1 619 699€ 1 647 105€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
244 146€ 5 383€ 513€ 2 088€ 5 057€ 12 298€ 26 540€ 41 624€ 64 080€ 102 082€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
3 164€ 7 384€ 11 603€ 15 823€ 20 042€ 1 437€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
1 146€ 4 663€ 8 206€ 12 019€ 16 336€ 20 652€ 25 310€ 602€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
11 628€ 107 938€ 25 656€ 21 180€ 4 980€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
948 433€ 796 334€ 864 709€ 856 587€ 849 688€ 667 876€ 678 145€ 618 767€ 676 697€ 600 598€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
6 448€ 4 811€ 5 163€ 4 535€ 5 146€ 5 707€ 5 520€ 4 732€ 4 629€ 6 622€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
6 448€ 4 811€ 5 163€ 4 535€ 5 146€ 5 707€ 5 520€ 4 732€ 4 629€ 6 622€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
037
3.
Výrobky (123) - (194)
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
17 414€ 27 882€ 7 879€ 14 214€ 16 090€ 9 792€ 13 600€ 14 610€ 4 334€ 21 318€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
7 624€ 10 367€ 1 005€ 407€ 6 165€ 3 541€ 3 772€ 3 483€ 2 831€ 2 472€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
9 617€ 17 314€ 6 716€ 13 675€ 9 714€ 6 112€ 9 690€ 10 993€ 1 385€ 18 704€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
172€ 201€ 158€ 124€ 211€ 139€ 138€ 134€ 118€ 142€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
9€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
924 571€ 763 641€ 851 667€ 837 838€ 828 452€ 652 376€ 659 025€ 599 426€ 667 733€ 572 659€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
087
2.
Ceniny (213)
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
924 571€ 763 641€ 851 667€ 837 838€ 828 452€ 652 376€ 659 025€ 599 426€ 667 733€ 572 659€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
788€ 615€ 764€ 453€ 279€ 173€ 2 349€ 126€ 272€ 605€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
788€ 615€ 764€ 453€ 279€ 173€ 2 349€ 126€ 272€ 605€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 516 414€ 2 824 496€ 2 828 969€ 2 857 542€ 2 505 005€ 2 326 029€ 2 384 463€ 2 369 691€ 2 480 397€ 2 446 768€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
711 896€ 617 945€ 527 952€ 508 792€ 534 082€ 511 523€ 505 716€ 482 752€ 482 188€ 475 235€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
16 976€ 16 976€ 16 976€ 16 976€ 16 976€ 16 976€ 16 976€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
16 976€ 16 976€ 16 976€ 16 976€ 16 976€ 16 976€ 16 976€
122
2.
Ostatné fondy (427)
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
711 896€ 617 945€ 527 952€ 491 816€ 517 106€ 494 548€ 488 740€ 465 776€ 465 213€ 458 259€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
618 017€ 527 952€ 508 792€ 517 106€ 494 548€ 488 740€ 465 776€ 458 058€ 461 732€ 415 314€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
93 879€ 89 993€ 19 160€ -25 291€ 22 559€ 5 808€ 22 964€ 7 718€ 3 481€ 42 945€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 785 495€ 2 187 299€ 2 280 730€ 2 328 504€ 1 950 580€ 1 793 999€ 1 855 793€ 1 865 478€ 1 960 954€ 1 935 958€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 484 934€ 1 955 792€ 1 882 528€ 1 918 879€ 1 578 683€ 1 601 616€ 1 643 807€ 1 686 380€ 1 727 038€ 1 776 487€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 453 488€ 1 943 955€ 1 882 498€ 1 918 879€ 1 576 931€ 1 601 616€ 1 643 807€ 1 686 380€ 1 727 038€ 1 776 487€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
31 446€ 11 837€ 30€ 1 752€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 161€ 6 298€ 8 362€ 8 437€ 7 046€ 6 465€ 10 223€ 13 488€ 12 540€ 9 898€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 161€ 6 298€ 8 362€ 8 437€ 7 046€ 6 465€ 10 223€ 13 488€ 12 540€ 9 898€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
296 401€ 225 209€ 389 840€ 401 188€ 364 852€ 185 918€ 201 762€ 165 610€ 221 375€ 149 573€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
21 396€ 16 334€ 14 308€ 3 309€ 16 829€ 8 941€ 16 981€ 13 240€ 10 349€ 10 842€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
31 204€ 17 198€ 16 826€ 19 327€ 22 369€ 20 652€ 19 591€ 18 517€ 13 118€ 8 405€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
499€ 468€ 241€ 266€ 375€ 460€ 422€ 369€ 361€ 641€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
163
12.
Zamestnanci (331)
133 147€ 104 342€ 118 500€ 131 658€ 99 716€ 84 064€ 87 186€ 72 295€ 82 945€ 70 921€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
304€ 906€ 65€ 93€ 1 223€ 213€ 112€ 156€ 166€ 642€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
84 775€ 67 914€ 77 956€ 86 041€ 64 618€ 54 148€ 57 235€ 47 538€ 54 222€ 46 942€
166
15.
Daň z príjmov (341)
712€ 572€ 345€ 223€ 594€ 764€ 761€ 776€ 671€ 336€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
24 365€ 17 474€ 21 740€ 25 173€ 19 269€ 15 461€ 16 016€ 12 534€ 13 694€ 10 844€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
139 859€ 135 099€ 139 859€ 1 214€ 3 459€ 44 813€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
186€ 1 037€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
19 022€ 19 252€ 20 287€ 20 246€ 20 343€ 20 507€ 22 954€ 21 461€ 37 255€ 35 575€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
19 022€ 19 252€ 20 287€ 20 246€ 20 343€ 20 507€ 22 954€ 21 461€ 37 255€ 35 575€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)