Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
103 013€ 121 220€ 116 437€ 108 588€ 118 845€ 130 976€ 125 157€ 145 280€ 160 320€ 157 552€ 163 661€ 210 878€ 143 627€
02
501
Spotreba materiálu
42 501€ 58 911€ 56 607€ 51 554€ 50 421€ 56 165€ 57 365€ 62 063€ 70 282€ 73 475€ 76 989€ 105 602€ 70 572€
03
502
Spotreba energie
60 512€ 62 308€ 59 830€ 57 034€ 68 424€ 74 811€ 67 792€ 83 217€ 90 038€ 84 077€ 86 672€ 105 275€ 73 054€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
35 544€ 57 601€ 120 329€ 153 735€ 38 540€ 11 358€ 11 809€ 20 452€ 25 710€ 35 740€ 43 951€ 33 340€ 36 163€
07
511
Opravy a udržiavanie
9 712€ 81 976€ 107 261€ 432€ 0€ 0€ 0€ 270€ 3 138€
08
512
Cestovné
252€ 18 893€ 17 829€ 1 194€ 898€ 381€ 464€ 683€ 659€ 1 378€ 1 274€ 565€ 2 507€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
35 292€ 28 995€ 20 524€ 45 280€ 37 210€ 10 977€ 11 346€ 19 769€ 25 051€ 34 362€ 42 676€ 32 505€ 30 518€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 224 748€ 1 124 422€ 1 003 102€ 955 811€ 926 365€ 907 308€ 915 312€ 909 388€ 918 945€ 954 386€ 1 006 784€ 1 014 323€ 974 690€
12
521
Mzdové náklady
902 394€ 816 500€ 738 591€ 691 500€ 674 259€ 668 684€ 649 763€ 655 627€ 671 246€ 696 530€ 740 002€ 745 007€ 711 312€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
309 834€ 284 780€ 255 604€ 243 005€ 234 361€ 228 803€ 232 217€ 231 052€ 233 606€ 242 060€ 253 672€ 256 789€ 247 081€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 520€ 23 142€ 8 907€ 21 306€ 17 745€ 9 821€ 33 332€ 22 709€ 14 093€ 15 797€ 13 110€ 12 042€ 11 062€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 486€ 5 235€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 238€ 3 238€ 3 238€ 3 238€ 3 238€ 3 238€ 3 238€ 3 238€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 238€ 3 238€ 3 238€ 3 238€ 3 238€ 3 238€ 3 238€ 3 238€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
439€ 472€ 735€ 905€ 1 763€ 814€ 1 040€ 1 718€ 3 786€ 4 956€ 5 111€ 3 424€ 213€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
439€ 472€ 735€ 905€ 1 763€ 814€ 1 040€ 1 718€ 3 786€ 4 956€ 5 111€ 3 424€ 213€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
30 917€ 29 410€ 26 441€ 25 404€ 25 404€ 36 678€ 39 071€ 79 518€ 83 938€ 80 662€ 80 539€ 83 202€ 82 608€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 917€ 29 410€ 26 441€ 25 404€ 25 404€ 36 678€ 39 071€ 39 085€ 39 674€ 39 745€ 43 226€ 45 292€ 45 393€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
40 434€ 44 264€ 40 917€ 37 313€ 37 910€ 37 214€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
40 434€ 44 264€ 40 917€ 37 313€ 37 910€ 37 214€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 415€ 4 358€ 3 242€ 3 184€ 3 132€ 3 880€ 4 125€ 4 295€ 4 271€ 4 281€ 4 186€ 4 140€ 216€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 415€ 4 358€ 3 242€ 3 184€ 3 132€ 3 880€ 4 125€ 4 295€ 4 271€ 4 281€ 4 186€ 4 140€ 216€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
13 949€ 21 809€ 21 994€ 21 216€ 23 888€ 8 618€ 7 020€ 3 203€ 6 379€ 3 870€ 3 301€ 2 179€ 2 295€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
13 949€ 21 809€ 21 994€ 21 216€ 23 888€ 8 618€ 7 020€ 3 203€ 6 379€ 3 870€ 3 301€ 2 179€ 2 295€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 412 025€ 1 362 529€ 1 295 517€ 1 272 081€ 1 141 176€ 1 102 871€ 1 106 772€ 1 167 093€ 1 206 586€ 1 241 447€ 1 307 532€ 1 351 486€ 1 239 811€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
21 962€ 47 587€ 45 558€ 44 160€ 46 357€ 45 557€ 47 522€ 54 980€ 56 093€ 58 818€ 62 866€ 54 191€ 47 553€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
21 962€ 47 587€ 45 558€ 44 160€ 46 357€ 45 557€ 47 522€ 54 980€ 56 093€ 58 818€ 62 866€ 54 191€ 47 553€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
13 941€ 21 801€ 21 988€ 21 211€ 23 882€ 8 612€ 7 010€ 3 191€ 6 351€ 3 827€ 3 301€ 2 149€ 2 138€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
13 941€ 21 801€ 21 988€ 21 211€ 23 882€ 8 612€ 7 010€ 3 191€ 6 351€ 3 827€ 3 301€ 2 149€ 2 138€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
40 434€ 44 264€ 40 917€ 37 313€ 37 910€ 37 214€ 37 071€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
40 434€ 44 264€ 40 917€ 37 313€ 37 910€ 37 214€ 37 071€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
40 434€ 44 264€ 40 917€ 37 313€ 37 910€ 37 214€ 37 071€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
10€ 10€ 6€ 6€ 7€ 8€ 12€ 15€ 34€ 52€ 0€ 30€ 156€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
10€ 10€ 6€ 6€ 7€ 8€ 12€ 15€ 34€ 52€ 0€ 30€ 156€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 376 114€ 1 293 134€ 1 227 966€ 1 206 705€ 1 070 931€ 1 055 590€ 1 004 901€ 1 064 646€ 1 103 197€ 1 141 446€ 1 203 314€ 1 257 902€ 1 153 034€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
85 957€ 106 814€ 166 667€ 211 815€ 92 923€ 63 697€ 67 823€ 60 579€ 65 044€ 58 381€ 44 626€ 51 052€ 50 726€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
30 917€ 29 410€ 26 441€ 25 404€ 25 404€ 36 678€ 39 071€ 39 085€ 39 674€ 39 745€ 43 226€ 45 292€ 45 393€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 258 490€ 1 153 910€ 1 034 857€ 962 186€ 952 604€ 955 215€ 898 007€ 964 983€ 997 832€ 1 043 320€ 1 115 462€ 1 161 558€ 1 056 915€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
750€ 3 000€ 7 300€ 648€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 412 027€ 1 362 531€ 1 295 518€ 1 272 082€ 1 141 177€ 1 109 768€ 1 099 878€ 1 167 096€ 1 206 592€ 1 241 456€ 1 307 390€ 1 351 486€ 1 239 952€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2€ 2€ 1€ 1€ 1€ 6 897€ -6 893€ 3€ 6€ 10€ -141€ 0€ 141€
136
591
Splatná daň z príjmov
2€ 2€ 1€ 1€ 1€ 1€ 2€ 3€ 6€ 10€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
6 896€ -6 896€ 0€ 0€ -141€ 0€ 141€