Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
95 189€ 114 341€ 65 053€ 67 188€ 61 886€ 56 814€ 53 688€ 100 324€ 58 032€ 70 637€ 66 792€ 124 280€ 83 443€
02
501
Spotreba materiálu
63 197€ 65 826€ 26 938€ 17 408€ 12 116€ 6 826€ 11 847€ 46 654€ 8 401€ 11 426€ 15 131€ 48 149€ 15 566€
03
502
Spotreba energie
31 992€ 48 515€ 38 115€ 49 779€ 49 770€ 49 988€ 41 841€ 53 670€ 49 630€ 59 211€ 51 661€ 76 131€ 67 877€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
62 170€ 49 779€ 55 109€ 50 235€ 68 328€ 47 576€ 57 842€ 45 682€ 59 798€ 52 021€ 46 683€ 33 268€ 35 353€
07
511
Opravy a udržiavanie
13 073€ 18 424€ 27 483€ 19 876€ 33 915€ 15 651€ 6 583€ 7 980€ 24 782€ 19 582€ 22 670€ 4 468€ 5 439€
08
512
Cestovné
287€ 1 742€ 1 487€ 998€ 1 054€ 979€ 2 309€ 1 281€ 1 233€ 708€ 682€ 1 429€ 1 081€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 42€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
48 810€ 29 613€ 26 139€ 29 361€ 33 359€ 30 946€ 48 950€ 36 421€ 33 783€ 31 731€ 23 289€ 27 370€ 28 834€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
954 742€ 936 304€ 861 514€ 870 306€ 780 588€ 777 984€ 833 752€ 820 053€ 785 401€ 759 804€ 757 313€ 771 768€ 645 742€
12
521
Mzdové náklady
687 861€ 659 652€ 607 881€ 606 867€ 551 730€ 525 172€ 556 556€ 540 711€ 514 939€ 520 804€ 533 987€ 549 683€ 462 343€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
228 140€ 231 812€ 214 080€ 216 114€ 192 569€ 183 803€ 200 991€ 192 661€ 181 835€ 182 974€ 187 284€ 192 324€ 162 448€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
14 211€ 19 344€ 17 592€ 17 072€ 15 809€ 15 073€ 16 232€ 15 818€ 13 935€ 13 951€ 13 722€ 13 941€ 9 678€
15
527
Zákonné sociálne náklady
24 530€ 25 496€ 21 961€ 30 253€ 20 480€ 53 936€ 59 972€ 70 864€ 74 692€ 42 074€ 22 319€ 15 820€ 11 272€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 938€ 2 845€ 2 793€ 2 801€ 2 800€ 2 814€ 2 794€ 2 581€ 185€ 3€ 29€ 70€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
55€ 44€ 44€ 44€ 44€ 44€ 44€ 44€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 884€ 2 802€ 2 750€ 2 757€ 2 756€ 2 770€ 2 751€ 2 538€ 185€ 3€ 29€ 70€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
26 309€ 36 870€ 35 310€ 44 356€ 54 068€ 38€ 144€ 8 196€ 92€ 0€ 10€ 34€ 188€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
38€ 88€ 8 196€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 688€ 71€ 0€ 0€ 24€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
26 309€ 36 870€ 35 310€ 44 356€ 51 380€ 56€ 21€ 0€ 10€ 10€ 188€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
229 054€ 229 046€ 228 623€ 227 638€ 227 902€ 227 120€ 227 545€ 259 628€ 255 773€ 255 668€ 254 629€ 245 329€ 232 728€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
229 054€ 229 046€ 228 623€ 227 638€ 227 902€ 227 120€ 227 545€ 231 300€ 230 655€ 229 570€ 229 479€ 218 659€ 200 510€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
28 328€ 25 119€ 26 098€ 25 150€ 26 670€ 32 218€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 170€ 32 218€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
28 328€ 25 119€ 26 098€ 25 150€ 26 500€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 633€ 2 033€ 1 807€ 1 795€ 1 365€ 1 348€ 81€ 63€ 1 655€ 1 416€ 92€ 47€ 266€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 633€ 2 033€ 1 807€ 1 795€ 1 365€ 1 348€ 81€ 63€ 1 655€ 1 416€ 92€ 47€ 266€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
24 009€ 26 193€ 26 740€ 28 361€ 25 208€ 29 488€ 22 166€ 19 234€ 12 567€ 8 243€ 9 522€ 6 315€ 10 832€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
21 584€ 23 983€ 24 762€ 25 244€ 21 760€ 25 845€ 18 213€ 14 627€ 11 395€ 7 024€ 6 982€ 4 982€ 9 768€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
2 425€ 2 210€ 1 977€ 3 117€ 3 448€ 3 643€ 3 954€ 4 607€ 1 172€ 1 220€ 2 540€ 1 333€ 1 064€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 396 044€ 1 397 411€ 1 276 948€ 1 292 680€ 1 222 143€ 1 143 182€ 1 198 013€ 1 255 760€ 1 173 503€ 1 147 792€ 1 135 070€ 1 181 111€ 1 008 552€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
400€ 476€ 2 039€ 332€ 17€ 3 633€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
400€ 476€ 2 039€ 332€ 17€ 3 633€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 5€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 5€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
35 428€ 26 103€ 27 063€ 28 859€ 25 361€ 29 035€ 22 895€ 17 423€ 11 812€ 7 368€ 8 076€ 6 359€ 6 979€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
35 428€ 26 103€ 27 063€ 28 859€ 25 361€ 29 035€ 22 895€ 17 423€ 11 812€ 7 368€ 8 076€ 6 359€ 6 979€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
28 328€ 25 119€ 26 098€ 27 171€ 24 479€ 32 388€ 22 540€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
28 328€ 25 119€ 26 098€ 27 171€ 24 479€ 32 388€ 22 540€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 32 388€ 22 540€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
28 328€ 25 119€ 26 098€ 27 171€ 24 479€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 8€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 8€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 373 089€ 1 372 223€ 1 253 597€ 1 263 648€ 1 196 351€ 1 118 580€ 1 164 389€ 1 198 427€ 1 137 020€ 1 109 792€ 1 101 011€ 1 170 451€ 961 002€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
71 950€ 169 845€ 85 551€ 73 274€ 64 751€ 64 678€ 78 032€ 68 387€ 74 931€ 31 130€ 9 615€ 37 038€ 13 588€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
227 538€ 227 531€ 227 107€ 225 836€ 225 836€ 225 059€ 225 492€ 229 032€ 228 331€ 227 254€ 227 164€ 215 815€ 197 392€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 062 627€ 973 331€ 939 423€ 960 331€ 894 082€ 826 782€ 858 812€ 898 740€ 831 434€ 848 593€ 859 122€ 913 197€ 744 780€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
286€ 550€ 550€ 550€ 764€ 827€ 827€ 827€ 827€ 827€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
9 459€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
1 516€ 1 516€ 1 516€ 1 516€ 1 516€ 1 511€ 1 503€ 1 503€ 1 497€ 1 489€ 1 489€ 1 489€ 1 567€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 405€ 9 616€ 0€ 500€ 2 795€ 1 556€ 2 123€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 528€ 724€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 408 517€ 1 398 326€ 1 280 661€ 1 292 507€ 1 221 713€ 1 147 615€ 1 215 612€ 1 241 369€ 1 175 406€ 1 146 383€ 1 133 898€ 1 209 214€ 994 161€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
12 473€ 915€ 3 712€ -172€ -431€ 4 433€ 17 600€ -14 391€ 1 903€ -1 409€ -1 173€ 28 104€ -14 391€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
12 473€ 915€ 3 712€ -172€ -431€ 4 433€ 17 600€ -14 391€ 1 903€ -1 409€ -1 173€ 28 104€ -14 391€