Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 574 644€ 2 503 718€ 2 526 796€ 2 578 921€ 2 419 645€ 2 487 981€ 2 450 522€ 2 284 732€ 2 109 323€ 2 157 629€ 2 253 620€ 2 341 292€ 2 350 905€ 2 474 255€ 2 494 530€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 153 783€ 2 114 687€ 2 171 148€ 2 254 612€ 2 166 045€ 2 265 982€ 2 241 217€ 2 093 894€ 1 929 942€ 1 934 168€ 2 045 066€ 2 157 401€ 2 253 133€ 2 364 621€ 2 375 730€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 153 783€ 2 114 687€ 2 171 148€ 2 254 612€ 2 166 045€ 2 265 982€ 2 241 217€ 2 093 894€ 1 929 942€ 1 934 168€ 2 045 066€ 2 157 401€ 2 253 133€ 2 364 621€ 2 375 730€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
697 174€ 697 174€ 697 174€ 697 174€ 697 174€ 697 174€ 697 174€ 697 174€ 736 509€ 736 509€ 736 509€ 736 509€ 736 509€ 737 861€ 737 861€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 366 293€ 1 297 009€ 1 344 765€ 1 396 330€ 1 305 988€ 1 454 700€ 1 457 526€ 1 104 908€ 1 126 784€ 1 196 571€ 1 305 377€ 1 414 184€ 1 506 337€ 1 610 246€ 542 789€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
60 224€ 81 957€ 99 896€ 125 140€ 124 458€ 87 160€ 86 517€ 72 800€ 46 590€ 1 087€ 3 180€ 6 708€ 10 287€ 16 514€ 20 943€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
25 892€ 34 348€ 25 113€ 31 769€ 38 425€ 26 949€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
4 200€ 4 200€ 4 200€ 4 200€ 219 013€ 20 059€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 074 137€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
420 676€ 388 662€ 355 360€ 324 030€ 253 203€ 221 635€ 209 096€ 190 492€ 178 964€ 222 928€ 208 042€ 183 440€ 97 477€ 109 045€ 118 339€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
11 111€ 8 613€ 11 395€ 11 588€ 8 368€ 6 590€ 9 653€ 10 610€ 11 302€ 15 590€ 10 225€ 10 092€ 8 288€ 10 451€ 10 476€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
10 370€ 8 237€ 10 897€ 11 283€ 8 251€ 6 582€ 9 529€ 10 449€ 11 254€ 15 240€ 9 724€ 9 820€ 7 765€ 9 867€ 9 627€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
741€ 376€ 499€ 304€ 117€ 9€ 124€ 161€ 48€ 350€ 501€ 272€ 524€ 584€ 849€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
37€ 46€ 199€ 77€ 212€ 65 622€ 53 940€ 46 833€ 49 436€ 46 404€ 45 885€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
37€ 46€ 199€ 77€ 212€ 65 622€ 53 940€ 46 833€ 49 436€ 46 404€ 45 885€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
56 878€ 25 112€ 15 917€ 23 351€ 13 881€ 13 619€ 12 830€ 3 374€ 5 105€ 8 026€ 8 483€ 7 256€ 1€ 1 863€ 51€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
3 057€ 3 868€ 4 666€ 2 089€ 1 368€ 2 106€ 1 011€ 1 011€ 1 011€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
6 945€ 7 718€ 7 770€ 13 557€ 6 790€ 6 922€ 8 459€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
2 561€ 303€ 688€ 1 764€ 1 715€ 2 031€ 2 074€ 2 007€ 502€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
1 351€ 0€ 0€ 0€ 1 863€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
47 371€ 17 091€ 7 459€ 4 973€ 1 509€ 207€ 2 497€ 5 664€ 6 174€ 6 245€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
1 298€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
352 650€ 354 938€ 328 047€ 289 091€ 230 953€ 201 380€ 186 414€ 176 431€ 162 344€ 133 691€ 135 395€ 119 259€ 39 751€ 50 327€ 61 927€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
89€ 19€ 59€ 136€ 139€ 95€ 78€ 83€ 147€ 45€ 148€ 123€ 56€ 122€ 7€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
352 561€ 354 918€ 327 989€ 288 955€ 230 814€ 201 286€ 186 336€ 176 348€ 162 198€ 133 646€ 135 247€ 119 136€ 39 696€ 50 206€ 61 920€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
186€ 368€ 289€ 278€ 397€ 363€ 209€ 347€ 417€ 534€ 512€ 451€ 296€ 588€ 460€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
186€ 368€ 289€ 278€ 397€ 363€ 209€ 347€ 417€ 534€ 512€ 451€ 296€ 588€ 460€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 574 644€ 2 503 718€ 2 526 796€ 2 578 921€ 2 419 645€ 2 487 981€ 2 450 522€ 2 284 732€ 2 109 323€ 2 157 629€ 2 253 620€ 2 341 292€ 2 350 905€ 2 474 255€ 2 494 530€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
42 848€ 39 796€ 36 016€ 29 001€ 17 304€ 17 612€ 14 151€ 8 997€ 10 577€ -30 258€ -26 809€ -46 518€ -18 831€ 23 137€ 33 805€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
42 848€ 39 796€ 36 016€ 29 001€ 17 304€ 17 612€ 14 151€ 8 997€ 10 577€ -30 258€ -26 809€ -46 518€ -18 831€ 23 137€ 33 805€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
39 796€ 36 016€ 29 001€ 17 304€ 17 612€ 14 151€ 8 997€ 10 577€ -30 258€ -26 809€ -46 518€ -18 831€ 23 137€ 33 805€ 23 349€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
3 052€ 3 780€ 7 015€ 11 698€ -309€ 3 461€ 5 154€ -1 580€ 40 835€ -3 450€ 19 710€ -27 687€ -41 968€ -10 668€ 10 456€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 222 774€ 2 220 571€ 2 238 719€ 2 284 743€ 2 161 873€ 2 222 689€ 2 168 320€ 1 986 926€ 1 789 290€ 1 857 800€ 1 929 423€ 2 015 227€ 1 975 802€ 2 035 331€ 2 040 305€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
76 729€ 65 427€ 76 791€ 78 998€ 54 715€ 54 526€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 54 526€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
76 729€ 65 427€ 76 791€ 78 998€ 54 715€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 856 866€ 1 882 070€ 1 930 155€ 2 007 433€ 1 936 847€ 2 029 884€ 1 986 081€ 1 809 615€ 1 623 542€ 1 606 649€ 1 696 610€ 1 787 375€ 1 861 573€ 1 951 525€ 1 957 745€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
9 506€ 8 021€ 8 458€ 15 321€ 8 460€ 8 953€ 10 533€ 2 007€ 502€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 847 360€ 1 874 049€ 1 921 697€ 1 992 112€ 1 928 387€ 2 020 930€ 1 975 548€ 1 807 609€ 1 623 040€ 1 606 649€ 1 696 610€ 1 787 375€ 1 861 572€ 1 951 525€ 1 957 745€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
12 119€ 13 510€ 10 212€ 7 850€ 7 051€ 5 195€ 3 167€ 1 864€ 1 180€ 1 302€ 1 726€ 1 007€ 799€ 922€ 1 243€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
12 119€ 13 510€ 10 212€ 7 850€ 7 051€ 5 195€ 3 167€ 1 864€ 1 180€ 1 302€ 1 726€ 1 007€ 799€ 922€ 1 243€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
353 789€ 324 991€ 298 353€ 269 460€ 217 976€ 187 611€ 179 072€ 175 446€ 164 568€ 173 120€ 165 659€ 150 055€ 34 433€ 28 169€ 26 792€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
9 330€ 2 955€ 2 534€ 4 485€ 11 075€ 5 354€ 3 228€ 5 055€ 3 050€ 32 592€ 31 789€ 32 508€ 9 657€ 14 087€ 7 266€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
95 502€ 75 777€ 78 849€ 46 435€ 29 589€ 24 232€ 21 853€ 20 496€ 25 474€ 16 967€ 16 161€ 13 536€ 8 440€ 10 819€ 11 661€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 280€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 157€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
3 666€ 2 800€ 833€ 1 878€ 1 849€ 1 788€ 1 138€ 3 999€ 3 004€ 1 628€ 1 580€ 1 227€ 3 066€ 1 804€ 4 911€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
129 279€ 124 538€ 103 928€ 109 322€ 91 404€ 83 543€ 84 485€ 75 525€ 67 071€ 68 229€ 66 114€ 59 382€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
83 648€ 79 793€ 64 868€ 68 546€ 58 205€ 52 706€ 52 917€ 49 757€ 43 829€ 42 811€ 39 664€ 35 058€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
2 190€ 1 165€ 998€ 2 018€ 1 107€ 1 235€ 655€ 268€ 994€ 1 605€ 955€ 688€ 0€ 2 531€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
21 467€ 21 333€ 16 086€ 18 485€ 15 360€ 13 339€ 12 922€ 11 911€ 9 750€ 9 333€ 8 746€ 7 350€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
6 782€ 14 704€ 28 332€ 16 366€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 9 386€ 5 412€ 1 875€ 8 436€ 11 396€ 1 561€ 0€ 38€ 12 302€ 1 460€ 266€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
309 022€ 243 351€ 252 061€ 265 176€ 240 468€ 247 679€ 268 051€ 288 809€ 309 456€ 330 087€ 351 006€ 372 583€ 393 934€ 415 786€ 420 419€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
309 022€ 243 351€ 252 061€ 265 176€ 240 468€ 247 679€ 268 051€ 288 809€ 309 456€ 330 087€ 351 006€ 372 583€ 393 934€ 415 786€ 420 419€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€