Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 149 927€ 2 864 779€ 2 820 198€ 2 800 472€ 2 659 952€ 2 752 669€ 2 835 289€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 961 394€ 2 681 951€ 2 689 009€ 2 669 249€ 2 524 298€ 2 624 289€ 2 702 144€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
2 961 394€ 2 681 951€ 2 689 009€ 2 669 249€ 2 524 298€ 2 624 289€ 2 702 144€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
426 233€ 366 212€ 366 212€ 380 186€ 380 186€ 380 186€ 380 186€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 456 577€ 2 242 497€ 2 230 062€ 2 204 496€ 2 043 183€ 2 093 035€ 2 142 887€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
25 562€ 42 316€ 61 809€ 81 301€ 98 479€ 123 729€ 151 732€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
53 023€ 30 926€ 30 926€ 3 266€ 2 450€ 27 338€ 27 338€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
187 406€ 180 899€ 129 422€ 129 849€ 134 514€ 127 268€ 132 325€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
2 310€ 2 715€ 4 036€ 3 718€ 3 541€ 4 071€ 4 132€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
1 635€ 1 763€ 2 129€ 2 411€ 2 358€ 2 362€ 2 662€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
675€ 952€ 1 907€ 1 306€ 1 183€ 1 709€ 1 470€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
242€ 243€ 1 495€ 3 085€ 2 050€ 3 168€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
598€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
1 230€ 2 935€ 2 050€ 2 360€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
265€ 150€ 210€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
242€ 243€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
184 854€ 177 941€ 125 387€ 124 636€ 127 889€ 121 147€ 125 026€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
207€ 362€ 33€ 375€ 35€ 274€ 243€
087
2.
Ceniny
(213))
624€ 828€ 286€ 418€ 485€ 350€ 189€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
184 023€ 176 751€ 125 068€ 123 843€ 127 369€ 120 524€ 124 593€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 126€ 1 929€ 1 768€ 1 374€ 1 140€ 1 112€ 820€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 126€ 1 929€ 1 768€ 1 374€ 1 140€ 1 112€ 820€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 149 927€ 2 864 779€ 2 820 198€ 2 800 472€ 2 659 952€ 2 752 669€ 2 835 289€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
92€ 35€ -1 604€ -199€ -12€ 1 194€ -46 559€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
92€ 35€ -1 604€ -199€ -12€ 1 194€ -46 559€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
35€ -1 604€ -199€ -237€ 1 109€ -46 589€ -46 920€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
58€ 1 638€ -1 405€ 38€ -1 121€ 47 783€ 361€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 493 545€ 2 191 879€ 2 133 718€ 2 097 617€ 1 940 778€ 2 009 199€ 2 124 173€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 878€ 1 335€ 1 494€ 1 077€ 1 025€ 1 940€ 45 555€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
1 878€ 1 335€ 1 494€ 1 077€ 1 025€ 1 940€ 689€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
44 866€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
2 306 790€ 2 012 089€ 2 003 446€ 1 968 252€ 1 807 486€ 1 884 299€ 1 946 665€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
265€ 150€ 210€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
2 306 790€ 2 012 089€ 2 003 446€ 1 967 987€ 1 807 336€ 1 884 299€ 1 946 455€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
43 140€ 6 662€ 3 537€ 2 683€ 2 551€ 3 432€ 4 282€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
34 788€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
8 352€ 6 662€ 3 537€ 2 683€ 2 551€ 3 432€ 4 282€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
141 737€ 171 793€ 125 240€ 125 605€ 129 716€ 119 527€ 127 672€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
9 810€ 1 361€ 3 543€ 4 126€ 3 904€ 2 619€ 6 966€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
10 299€ 9 570€ 8 997€ 7 897€ 7 812€ 7 874€ 5 947€
163
12.
Zamestnanci
(331))
67 796€ 69 044€ 62 217€ 63 450€ 65 662€ 61 072€ 64 250€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
43 341€ 44 785€ 40 501€ 40 030€ 41 587€ 38 410€ 40 352€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
239€ 18€ 150€ 64€ 24€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
10 491€ 11 067€ 9 965€ 9 951€ 10 688€ 9 529€ 10 157€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
35 727€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
656 290€ 672 866€ 688 084€ 703 055€ 719 186€ 742 276€ 757 675€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
656 290€ 672 866€ 688 084€ 703 055€ 719 186€ 742 276€ 757 675€