Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre deti a rodiny Pezinok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 022 709€ 1 033 296€ 1 037 462€ 1 010 330€ 2 222 856€ 2 238 192€ 2 260 452€ 2 345 846€ 2 240 105€ 2 073 990€ 1 720 238€ 1 383 241€ 1 486 264€ 206 264€ 144 503€ 137 490€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
861 867€ 874 866€ 878 225€ 889 764€ 2 074 779€ 2 108 618€ 2 135 052€ 2 210 911€ 2 122 532€ 1 966 673€ 1 589 868€ 1 265 188€ 1 357 144€ 60 288€ 70 176€ 80 064€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
861 867€ 874 866€ 878 225€ 889 764€ 2 074 779€ 2 108 618€ 2 135 052€ 2 210 911€ 2 122 532€ 1 966 673€ 1 589 868€ 1 265 188€ 1 357 144€ 60 288€ 70 176€ 80 064€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
272 708€ 272 708€ 272 708€ 272 708€ 339 914€ 339 914€ 339 914€ 353 623€ 353 623€ 545 634€ 128 584€ 67 206€ 67 206€ 0€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
571 874€ 580 823€ 590 139€ 599 230€ 1 727 970€ 1 761 659€ 1 795 139€ 1 852 745€ 1 759 086€ 1 405 720€ 1 440 357€ 1 197 102€ 1 288 722€ 43 534€ 46 426€ 49 318€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
6 660€ 8 160€ 216€ 544€ 880€ 1 216€ 0€ 0€ 0€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
5 380€ 7 420€ 9 460€ 11 500€ 4 543€ 9 823€ 15 103€ 20 383€ 0€ 0€ 6 381€ 13 377€ 20 373€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
5 246€ 5 756€ 5 918€ 6 326€ 6 896€ 7 046€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 10 373€ 10 373€ 10 373€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
159 644€ 157 332€ 158 063€ 119 471€ 146 711€ 128 901€ 124 786€ 134 479€ 116 816€ 106 819€ 128 976€ 116 747€ 127 514€ 144 899€ 74 327€ 57 426€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
324€ 1 939€ 3 366€ 3 907€ 206€ 203€ 204€ 198€ 188€ 227€ 233€ 245€ 237€ 0€ 0€ 1 114€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
324€ 1 939€ 3 366€ 3 907€ 206€ 203€ 204€ 198€ 188€ 227€ 233€ 245€ 237€ 0€ 0€ 1 114€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
245€ 1 672€ 1 790€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
245€ 1 672€ 1 790€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 596€ 4 047€ 12 515€ 29 837€ 37 346€ 45 084€ 42 043€ 32 719€ 43 718€ 51 170€ 48 631€ 39 765€ 37 826€ 29 342€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
1 318€ 3 837€ 11 105€ 28 253€ 34 654€ 43 084€ 42 043€ 32 719€ 41 379€ 51 170€ 48 255€ 39 300€ 36 956€ 29 342€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
279€ 209€ 251€ 40€ 2 339€ 0€ 0€ 465€ 870€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 159€ 1 544€ 2 692€ 2 001€ 0€ 376€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
157 723€ 151 346€ 154 697€ 115 564€ 133 990€ 98 615€ 85 565€ 87 407€ 74 585€ 73 873€ 85 025€ 65 332€ 78 646€ 105 135€ 36 501€ 26 970€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
36€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
157 723€ 151 346€ 154 697€ 115 564€ 133 990€ 98 615€ 85 565€ 87 407€ 74 585€ 73 873€ 84 989€ 65 302€ 78 646€ 105 135€ 36 501€ 26 970€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 198€ 1 098€ 1 174€ 1 095€ 1 366€ 673€ 613€ 456€ 756€ 498€ 1 394€ 1 306€ 1 607€ 1 076€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 198€ 1 098€ 1 174€ 1 095€ 1 366€ 673€ 613€ 456€ 756€ 498€ 1 394€ 1 306€ 1 607€ 1 076€ 0€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 022 709€ 1 033 296€ 1 037 462€ 1 010 330€ 2 222 856€ 2 238 192€ 2 260 452€ 2 345 846€ 2 240 105€ 2 073 990€ 1 720 238€ 1 383 241€ 1 486 264€ 206 264€ 144 503€ 137 490€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
840 885€ 848 342€ 856 732€ 860 720€ 865 525€ 882 313€ 890 373€ 900 179€ 904 308€ 321 354€ 288 973€ -37 904€ -41 769€ -9 011€ 35 714€ 60 700€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
840 885€ 848 342€ 856 732€ 860 720€ 865 525€ 882 313€ 890 373€ 900 179€ 904 308€ 321 354€ 288 973€ -37 904€ -41 769€ -9 011€ 35 714€ 60 700€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
848 342€ 856 732€ 860 720€ 865 525€ 882 313€ 890 253€ 900 179€ 904 308€ 338 947€ 330 926€ -3 083€ -18 961€ 62 154€ 8 224€ 60 700€ 11 825€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-7 457€ -8 390€ -3 988€ -4 805€ -16 788€ -7 940€ -9 806€ -4 129€ 565 361€ -9 572€ 292 056€ -18 943€ -103 923€ -17 235€ -24 986€ 48 875€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
177 117€ 177 683€ 171 408€ 141 769€ 1 353 160€ 1 351 593€ 1 360 852€ 1 438 291€ 1 322 096€ 1 735 149€ 1 411 312€ 1 407 821€ 1 507 393€ 211 811€ 106 356€ 73 719€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
46€ 128€ 102€ 190€ 2 998€ 37 285€ 35 800€ 43 816€ 9 924€ 11 888€ 12 503€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
46€ 128€ 102€ 190€ 2 998€ 37 285€ 35 800€ 43 816€ 9 924€ 11 888€ 12 503€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
20 410€ 26 877€ 17 328€ 19 776€ 1 208 205€ 1 250 480€ 1 276 718€ 1 354 235€ 1 249 973€ 1 669 370€ 1 296 780€ 1 315 478€ 1 404 182€ 99 918€ 40 470€ 32 326€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 318€ 3 837€ 12 515€ 30 083€ 39 018€ 46 874€ 42 043€ 32 719€ 43 718€ 51 170€ 48 255€ 39 631€ 17 193€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
19 092€ 23 040€ 17 328€ 19 776€ 1 195 690€ 1 220 398€ 1 237 700€ 1 307 360€ 1 207 930€ 1 636 651€ 1 253 062€ 1 264 308€ 1 355 928€ 60 288€ 23 276€ 32 326€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
12 515€ 12 193€ 10 948€ 8 209€ 4 662€ 2 991€ 1 485€ 890€ 1 316€ 1 082€ 841€ 1 349€ 1 056€ 728€ 3 899€ 2 399€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
12 515€ 12 193€ 10 948€ 8 209€ 4 662€ 2 991€ 1 485€ 890€ 1 316€ 1 082€ 841€ 1 349€ 1 056€ 728€ 3 899€ 2 399€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
144 193€ 138 567€ 143 005€ 113 682€ 140 104€ 98 122€ 82 648€ 83 166€ 67 809€ 64 697€ 76 407€ 55 195€ 58 338€ 101 241€ 50 099€ 26 492€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
953€ 715€ 674€ 1 533€ 5 464€ 30€ 235€ 1 557€ 576€ 277€ 298€ 3 613€ 2 724€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
420€ 1 698€ 2 391€ 8 056€ 7 600€ 2 585€ 3 143€ 1 913€ 3 258€ 879€ 2 536€ 3 110€ 302€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
168€ 38€ 35€ 17€ 1 006€ 33€ 31€ 217€ 107€ 518€ 597€ 62 895€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
77 255€ 72 737€ 73 880€ 55 818€ 66 986€ 48 296€ 43 033€ 44 907€ 36 293€ 35 635€ 41 968€ 29 279€ 32 459€ 23 454€ 8 263€ 13 883€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
50 237€ 48 043€ 49 229€ 37 530€ 45 546€ 32 333€ 28 452€ 29 084€ 23 209€ 21 954€ 25 983€ 18 193€ 20 568€ 11 193€ 32 643€ 8 342€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
9 816€ 10 453€ 11 810€ 8 166€ 11 409€ 8 525€ 7 014€ 7 228€ 4 783€ 4 455€ 5 813€ 3 519€ 4 134€ 3 401€ 5 581€ 1 543€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
5 345€ 4 921€ 5 020€ 2 541€ 3 064€ 6 337€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
4 706€ 7 270€ 9 321€ 7 840€ 4 171€ 4 286€ 9 227€ 7 376€ 13 700€ 17 487€ 19 953€ 13 325€ 20 640€ 3 464€ 2 433€ 3 071€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
4 706€ 7 270€ 9 321€ 7 840€ 4 171€ 4 286€ 9 227€ 7 376€ 13 700€ 17 487€ 19 953€ 13 325€ 20 640€ 3 464€ 2 433€ 3 071€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€