Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Metodicko-pedagogické centrum

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 809 478€ 1 892 228€ 2 109 453€ 7 175 983€ 2 424 942€ 3 665 635€ 2 936 659€ 3 186 144€ 3 265 182€ 2 994 413€ 3 094 512€ 3 037 180€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 312 359€ 1 230 361€ 1 317 606€ 1 512 672€ 1 621 230€ 1 732 859€ 1 849 717€ 2 238 540€ 2 379 500€ 2 530 958€ 2 727 615€ 2 759 671€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
3 598€ 5 475€ 7 352€ 422€ 1 524€ 2 627€ 3 729€ 3 949€ 4 169€ 4 390€ 4 408€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
3 598€ 5 475€ 7 352€ 422€ 1 524€ 2 627€ 3 729€ 3 949€ 4 169€ 4 390€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 0€ 4 408€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 308 761€ 1 224 886€ 1 310 254€ 1 512 672€ 1 620 807€ 1 731 335€ 1 847 090€ 2 234 812€ 2 375 551€ 2 526 788€ 2 723 225€ 2 755 263€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
98 405€ 98 405€ 98 405€ 129 577€ 129 577€ 129 577€ 129 577€ 129 577€ 129 577€ 191 621€ 191 621€ 191 621€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 195 396€ 1 095 926€ 1 173 594€ 1 375 137€ 1 458 378€ 1 541 619€ 1 639 515€ 1 778 059€ 1 742 905€ 1 895 248€ 2 047 591€ 2 088 826€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
675€ 4 094€ 7 958€ 32 852€ 60 138€ 77 998€ 77 598€ 63 665€ 91 491€ 89 812€ 142 623€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
14 960€ 24 560€ 34 160€ 17 959€ 50 421€ 88 298€ 131 819€ 93 182€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
3 686€ 4 915€ 6 743€ 8 994€ 11 311€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
5 320€ 227 934€ 384 067€ 253 387€ 253 387€ 227 700€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
494 110€ 659 390€ 781 704€ 5 640 952€ 796 063€ 1 918 532€ 1 067 303€ 947 603€ 885 682€ 463 234€ 366 869€ 271 911€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
12 036€ 14 587€ 27 944€ 5 029 268€ 7€ 7€ 7€ 7€ 3 908€ 5 742€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
12 036€ 14 587€ 27 944€ 5 029 268€ 0€ 0€ 0€ 3 902€ 5 735€
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
459€ 2 626€ 11 069€ 11 044€ 10 541€ 9 228€ 9 442€ 727€ 387€ 21 390€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
459€ 2 626€ 11 069€ 10 983€ 10 338€ 5 622€ 6 336€ 727€ 387€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
61€ 204€ 3 606€ 3 106€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 21 390€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
41 205€ 4 519€ 363€ 1 607€ 463 021€ 3 044€ 2 683€ 12 657€ 12 743€ 11 799€ 2 247€ 1 810€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
1 088€ 1 088€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
230€ 959€ 537€ 0€ 2 280€ 2 280€ 1 062€ 1 062€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
36 255€ 288€ 288€ 1 376€ 462 062€ 2 507€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
75€ 1 595€ 10 498€ 10 032€ 9 088€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
4 950€ 4 231€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
1 071€ 431€ 431€ 1 185€ 748€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
440 869€ 640 285€ 752 937€ 607 451€ 321 974€ 1 904 444€ 1 054 072€ 925 712€ 863 490€ 450 701€ 360 327€ 242 969€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
0€ 0€ 63€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
40€ 316€ 376€ 14 896€ 2 096€ 10 208€ 748€ 308€ 1€ 932€ 554€ 24€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
440 829€ 639 969€ 752 561€ 592 555€ 319 878€ 1 894 236€ 1 053 324€ 925 404€ 863 490€ 449 706€ 359 773€ 242 945€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
3 010€ 2 477€ 10 143€ 22 358€ 7 649€ 14 244€ 19 640€ 0€ 0€ 222€ 29€ 5 598€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
3 010€ 2 477€ 10 143€ 7 651€ 7 649€ 14 244€ 19 640€ 0€ 0€ 222€ 29€ 5 598€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
14 707€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 809 478€ 1 892 228€ 2 109 453€ 7 175 983€ 2 424 942€ 3 665 635€ 2 936 659€ 3 186 144€ 3 265 182€ 2 994 413€ 3 094 512€ 3 037 180€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-1 887 753€ -1 913 675€ -1 968 737€ 3 109 009€ 81 138€ -1 589 228€ -5 212 465€ -652 951€ -3 030 239€ -835 320€ -167 171€ -17 892€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-1 887 753€ -1 913 675€ -1 968 737€ 3 109 009€ 81 138€ -1 589 228€ -5 212 465€ -652 951€ -3 030 239€ -835 320€ -167 171€ -17 892€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-1 913 675€ -1 968 737€ -1 860 991€ 81 138€ -1 589 228€ -5 079 232€ -652 951€ -3 030 239€ -686 247€ -173 146€ -17 892€ -404 337€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
25 922€ 55 062€ -107 746€ 3 027 871€ 1 670 366€ 3 490 003€ -4 559 514€ 2 377 288€ -2 343 992€ -662 175€ -149 279€ 386 445€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 697 232€ 3 805 903€ 4 078 190€ 4 056 205€ 2 300 061€ 5 035 946€ 8 142 357€ 3 829 605€ 6 279 328€ 3 820 445€ 3 225 376€ 3 054 723€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
122 220€ 124 166€ 201 166€ 379 728€ 117 977€ 1 334 765€ 4 269 199€ 271 792€ 124 625€ 86 696€ 116 050€ 45 672€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
122 220€ 124 166€ 201 166€ 142 000€ 20 937€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 116 050€ 45 672€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
237 728€ 117 977€ 1 313 828€ 4 269 199€ 271 792€ 124 625€ 86 696€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 312 359€ 1 230 361€ 1 317 606€ 1 527 379€ 1 621 230€ 1 732 859€ 1 849 717€ 2 238 540€ 2 379 500€ 2 530 958€ 2 727 615€ 2 759 671€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
14 707€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
1 312 359€ 1 230 361€ 1 317 606€ 1 512 672€ 1 621 230€ 1 732 859€ 1 849 717€ 2 238 540€ 2 379 500€ 2 530 958€ 2 727 615€ 2 759 671€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
3 727€ 5 268€ 14 774€ 14 546€ 13 638€ 9 544€ 3 852€ 9 299€ 11 045€ 10€ 280€ 7 042€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 727€ 5 268€ 14 774€ 14 546€ 13 638€ 9 544€ 3 852€ 9 299€ 11 045€ 10€ 280€ 7 042€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
2 258 927€ 2 446 109€ 2 544 645€ 2 134 552€ 547 216€ 1 958 779€ 2 019 589€ 1 309 974€ 3 764 158€ 1 202 781€ 381 432€ 242 338€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
19 769€ 8 969€ 10 765€ 293€ 72 938€ 79 808€ 319 412€ 69 853€ 2 579 410€ 765 317€ 58 246€ 6 759€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
18€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 338 218€ 336 830€ 342 947€ 46€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
6 116€ 308 582€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 804 086€ 1 907 214€ 1 907 610€ 1 685 933€ 471 485€ 398 786€ 37 198€ 20 000€ 303 000€ 0€ 0€ 2 189€
163
12.
Zamestnanci
(331))
232 307€ 278 530€ 327 147€ 239 596€ 794 143€ 550 311€ 570 775€ 322 887€ 260 687€ 208 091€ 137 428€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
277€ 98€ 25€ 2 245€ 45€ 40€ 830€ 238€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
155 787€ 184 697€ 214 046€ 155 592€ 547€ 521 025€ 363 212€ 200 082€ 154 677€ 133 314€ 81 163€ 55 189€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
45 235€ 53 479€ 64 586€ 46 111€ 158 884€ 102 590€ 112 394€ 60 406€ 43 179€ 33 931€ 23 475€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
1 569€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
1 465€ 13 123€ 18 922€ 7 002€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 298€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
10 769€ 43 743€ 218 917€ 6 767€ 9 490€ 16 093€ 9 289€ 36 306€ 349€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
10 769€ 43 743€ 218 485€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
432€ 6 767€ 9 490€ 16 093€ 9 289€ 36 306€ 349€