Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
242 846 801€ 189 214 046€ 196 309 205€ 258 227 253€ 283 747 437€ 288 085 577€ 323 710 244€ 341 468 121€ 341 112 266€ 136 894 234€ 220 633 559€ 221 111 694€ 227 226 444€ 297 352 541€ 257 439 327€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
58 990 508€ 48 366 425€ 50 807 418€ 52 434 941€ 54 081 961€ 61 861 276€ 72 763 081€ 81 357 236€ 59 143 700€ 48 562 032€ 42 988 016€ 45 147 643€ 46 825 228€ 49 008 104€ 47 703 511€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
20 260 157€ 8 257 159€ 10 279 530€ 12 443 948€ 12 679 102€ 17 534 019€ 27 387 427€ 31 442 239€ 12 114 877€ 10 529 075€ 3 595 136€ 4 573 330€ 4 398 373€ 4 903 486€ 2 108 608€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
20 226 730€ 8 257 159€ 10 279 530€ 12 443 948€ 12 679 102€ 17 534 019€ 27 387 427€ 31 442 239€ 12 114 877€ 10 529 075€ 3 595 136€ 4 570 534€ 4 395 577€ 4 900 689€ 2 105 812€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 796€ 2 796€ 2 796€ 2 796€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
33 427€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
5 429 799€ 5 708 714€ 6 127 337€ 6 690 441€ 8 102 308€ 11 026 705€ 12 075 102€ 16 614 445€ 13 728 271€ 4 732 405€ 6 092 328€ 7 273 761€ 9 126 315€ 10 804 479€ 12 294 763€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
587 077€ 587 077€ 618 249€ 620 171€ 558 126€ 592 878€ 569 180€ 873 976€ 454 434€ 454 434€ 454 434€ 454 434€ 432 320€ 479 920€ 435 971€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
13 744€ 13 744€ 13 744€ 13 744€ 13 744€ 13 744€ 13 744€ 13 744€ 13 744€ 13 744€ 13 744€ 13 744€ 13 744€ 13 744€ 11 374€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 996 686€ 4 212 175€ 4 358 338€ 4 409 462€ 4 397 870€ 4 541 812€ 2 673 096€ 3 066 234€ 3 134 192€ 3 517 843€ 3 903 503€ 4 045 717€ 4 178 369€ 4 197 933€ 4 299 561€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
236 560€ 419 305€ 803 116€ 1 210 768€ 2 476 675€ 5 182 359€ 8 310 733€ 12 356 864€ 10 001 031€ 672 879€ 1 617 036€ 2 518 925€ 4 106 638€ 5 498 065€ 5 649 615€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
321 306€ 232 046€ 193 102€ 201 088€ 257 003€ 247 997€ 258 275€ 187 377€ 47 037€ 60 315€ 15 828€ 58 974€ 100 486€ 195 685€ 294 959€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
128 993€ 161 837€ 78 351€ 171 161€ 291 483€ 358 611€ 247 607€ 112 127€ 74 103€ 2 412€ 44 493€ 97 724€ 171 722€ 254 619€ 172 241€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
76 014€ 82 530€ 59 426€ 64 047€ 65 199€ 69 293€ 2 466€ 4 123€ 3 730€ 10 778€ 43 289€ 84 241€ 123 036€ 164 512€ 225 962€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
69 420€ 0€ 3 012€ 42 208€ 20 010€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 205 080€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
33 300 552€ 34 400 552€ 34 400 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 540€ 33 300 139€ 33 300 139€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
33 300 552€ 34 400 552€ 34 400 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 552€ 33 300 540€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 300 139€ 33 300 139€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
181 322 221€ 136 913 060€ 143 027 321€ 204 951 892€ 228 485 409€ 223 191 632€ 250 643 478€ 259 530 172€ 281 187 354€ 87 803 909€ 176 665 017€ 173 902 977€ 179 895 443€ 244 417 534€ 209 721 385€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
44 607€ 31 306€ 40 399€ 44 009€ 35 212€ 27 950€ 26 894€ 28 134€ 39 501€ 50 548€ 27 072€ 44 993€ 43 886€ 47 466€ 36 151€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
44 607€ 31 306€ 40 399€ 44 009€ 35 212€ 27 950€ 26 894€ 28 134€ 39 501€ 50 548€ 27 072€ 44 993€ 43 886€ 47 466€ 36 151€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
70 787 030€ 58 058 494€ 66 941 230€ 74 987 147€ 111 156 134€ 114 501 860€ 132 104 308€ 151 169 951€ 91 238 104€ 80 420 131€ 172 385 836€ 168 027 992€ 171 121 198€ 214 376 767€ 197 217 632€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
70 787 030€ 58 058 494€ 66 941 230€ 74 987 147€ 111 156 134€ 114 501 860€ 132 104 308€ 151 169 951€ 91 238 104€ 80 420 131€ 172 376 346€ 168 027 992€ 171 121 198€ 214 376 767€ 197 217 632€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 9 490€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
211 178€ 22 904€ 166 915€ 131 143€ 712 984€ 1 292 369€ 222 948€ 263 039€ 41 180€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
211 178€ 22 904€ 166 915€ 131 143€ 712 984€ 1 292 369€ 222 948€ 263 039€ 41 180€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
106 157 378€ 75 978 481€ 72 667 629€ 125 686 783€ 113 690 296€ 104 197 738€ 116 156 705€ 107 538 552€ 188 200 916€ 3 986 708€ 3 045 135€ 4 204 149€ 6 361 663€ 28 607 618€ 11 151 798€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 140€ 140€ 0€ 4 102€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
69 478 374€ 38 545 104€ 35 565 307€ 29 465 998€ 14 958 204€ 5 171 271€ 4 616 762€ 60 014 660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27 568 825€ 11 114 652€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
28 803€ 72 384€ 67 666€ 56 334€ 44 067€ 49 037€ 6 150€ 12 678€ 6 150€ 0€ 0€ 0€ 224€ 0€ 37 130€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 57€ 0€ 56€ 0€ 24€ 0€ 17€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
36 650 201€ 37 360 993€ 37 034 655€ 96 164 312€ 98 687 884€ 98 977 430€ 111 533 793€ 47 507 113€ 188 194 698€ 3 986 708€ 3 045 079€ 4 204 149€ 6 361 415€ 1 038 793€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 122 027€ 2 821 876€ 3 211 148€ 4 102 810€ 2 890 783€ 3 171 715€ 2 132 623€ 530 496€ 1 667 652€ 3 346 522€ 1 206 975€ 1 625 843€ 2 368 696€ 1 385 683€ 1 315 805€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 122 027€ 2 821 876€ 3 211 148€ 4 102 810€ 2 890 783€ 3 171 715€ 2 132 623€ 530 496€ 1 667 652€ 3 346 522€ 1 206 975€ 1 625 843€ 2 368 696€ 1 385 683€ 1 315 805€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 534 073€ 3 934 560€ 2 474 466€ 840 419€ 1 180 067€ 3 032 669€ 303 685€ 580 712€ 781 212€ 528 292€ 980 526€ 2 061 074€ 505 773€ 3 926 903€ 14 431€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 534 073€ 3 934 560€ 2 474 466€ 840 419€ 1 180 067€ 3 032 669€ 303 685€ 580 675€ 780 794€ 528 292€ 980 526€ 2 061 074€ 505 773€ 3 926 903€ 14 431€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 37€ 419€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
242 846 801€ 189 214 046€ 196 309 205€ 258 227 253€ 283 747 437€ 288 085 577€ 323 710 244€ 341 468 121€ 341 112 266€ 136 894 234€ 220 633 559€ 221 111 694€ 227 226 444€ 297 352 541€ 257 439 327€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
25 940 250€ 30 178 372€ 30 752 694€ -31 102 320€ -34 960 707€ -22 777 917€ -19 251 462€ -3 294 854€ 10 994 950€ 25 826 931€ 33 550 110€ 35 046 214€ 198 230€ 3 542 999€ 532 485€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
25 940 250€ 30 178 372€ 30 752 694€ -31 102 320€ -34 960 707€ -22 777 917€ -19 251 462€ -3 294 854€ 10 994 950€ 25 826 931€ 33 550 110€ 35 046 214€ 198 230€ 3 542 999€ 532 485€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
29 932 557€ 30 698 554€ -28 290 849€ -28 684 030€ -26 695 068€ -19 251 462€ -2 875 238€ 10 994 950€ 25 953 677€ 33 550 110€ 35 046 214€ 33 535 856€ 3 545 238€ -39 312€ 291 858€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-3 992 306€ -520 182€ 59 043 543€ -2 418 290€ -8 265 639€ -3 526 455€ -16 376 224€ -14 289 804€ -14 958 727€ -7 723 179€ -1 496 104€ 1 510 358€ -3 347 008€ 3 582 311€ 240 628€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
213 457 192€ 159 035 674€ 165 556 511€ 289 329 573€ 318 708 145€ 310 682 931€ 342 884 206€ 344 632 409€ 329 726 716€ 110 763 726€ 187 022 127€ 186 039 904€ 193 622 951€ 260 429 691€ 223 577 809€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 896 814€ 3 075 174€ 2 266 211€ 1 919 280€ 1 073 734€ 1 073 234€ 23 271€ 21 878€ 13 419 100€ 485 604€ 370 405€ 360 405€ 309 391€ 369 405€ 359 872€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
2 847 814€ 2 123 250€ 2 123 250€ 1 907 780€ 1 038 182€ 2 900€ 4 700€ 6 300€ 13 418 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
49 000€ 951 924€ 142 961€ 11 500€ 35 552€ 1 070 334€ 18 571€ 15 578€ 700€ 485 604€ 370 405€ 360 405€ 309 391€ 369 405€ 359 872€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
203 248 635€ 147 236 544€ 156 303 414€ 222 911 459€ 248 534 158€ 249 330 278€ 287 814 633€ 306 743 092€ 305 153 671€ 99 668 319€ 185 108 888€ 184 079 232€ 191 044 375€ 258 729 423€ 221 931 135€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
36 385 380€ 35 836 017€ 37 409 552€ 98 244 898€ 101 501 096€ 101 348 349€ 111 412 134€ 47 327 803€ 188 194 698€ 3 986 708€ 3 045 079€ 4 204 149€ 6 361 415€ 1 038 793€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
166 863 255€ 111 400 527€ 118 893 862€ 123 566 561€ 147 033 063€ 147 981 929€ 176 402 499€ 259 415 290€ 116 958 972€ 95 681 611€ 182 063 809€ 179 875 083€ 184 682 960€ 257 690 630€ 221 931 135€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
1 100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
137 911€ 98 829€ 26 309€ 97 497€ 27 096€ 25 979€ 30 788€ 21 270€ 11 791€ 7 247€ 4 443€ 1 047€ 10 048€ 244€ 14 923€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
137 911€ 98 829€ 26 309€ 97 497€ 27 096€ 25 979€ 30 788€ 21 270€ 11 791€ 7 247€ 4 443€ 1 047€ 10 048€ 244€ 14 923€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
7 173 832€ 8 625 126€ 6 960 579€ 64 401 338€ 69 073 156€ 60 253 440€ 55 015 514€ 37 846 169€ 11 142 155€ 10 602 555€ 1 538 391€ 1 599 221€ 2 259 137€ 1 330 619€ 1 271 879€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 525 826€ 1 727 391€ 1 962 558€ 5 632 533€ 1 754 767€ 2 051 386€ 834 857€ 1 391 041€ 864 836€ 1 731 251€ 398 080€ 0€ 5 212€ 24 938€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
60 463€ 335 000€ 469 791€ 406 876€ 700 000€ 70 800€ 375 170€ 1 625 724€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
7 477€ 15 985€ 320 237€ 46 560€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 986 421€ 4 160 521€ 1 496 348€ 55 818 664€ 64 435 064€ 55 240 786€ 52 160 758€ 36 079 958€ 9 018 706€ 5 848 968€ 12 002€ 60€ 53 241€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 077 408€ 1 122 423€ 1 044 325€ 884 667€ 688 209€ 834 170€ 702 214€ 606 346€ 688 595€ 541 238€ 736 193€ 962 459€ 651 203€ 511 543€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2 302€ 741€ 865€ 1 695€ 218€ 995€ 0€ 66€ 66€ 299€ 410€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
914 606€ 885 826€ 1 081 417€ 1 006 201€ 1 186 452€ 1 147 562€ 1 009 572€ 517 669€ 553 209€ 459 544€ 663 470€ 934 509€ 500 295€ 582 398€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
252 759€ 258 561€ 295 108€ 258 680€ 273 450€ 277 810€ 235 801€ 133 604€ 154 809€ 127 526€ 199 432€ 303 650€ 153 884€ 177 527€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
1 725€ 1 294€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
334 899€ 383 215€ 414 720€ 272 547€ 299 839€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
72 134€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 28 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
3 449 359€ 0€ 180 563€ 77 500€ 130 566€ 390 600€ 303 577€ 61 322€ 25 576€ 33 405 263€ 33 379 850€ 33 329 033€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
3 449 359€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
180 563€ 77 500€ 130 566€ 390 600€ 303 577€ 61 322€ 25 576€ 33 405 263€ 33 379 850€ 33 329 033€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€