Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
333 817€ 364 643€ 365 604€ 456 929€ 273 930€ 255 152€ 283 158€ 320 477€ 343 125€ 439 637€ 488 845€ 493 884€ 390 554€ 337 418€ 242 955€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
49 948€ 66 724€ 15 995€ 24 698€ 38 587€ 43 297€ 86 066€ 115 575€ 160 886€ 203 564€ 108 205€ 141 124€ 158 624€ 105 378€ 122 444€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
39 241€ 53 222€ 2 591€ 7 129€ 12 227€ 17 808€ 41 104€ 44 137€ 67 503€ 106 835€ 53 710€ 72 572€ 71 718€ 20 619€ 19 700€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
36 650€ 50 631€ 4 538€ 9 635€ 15 217€ 38 513€ 40 448€ 63 814€ 103 146€ 50 021€ 68 882€ 18 099€ 16 930€ 16 010€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
1 098€ 1 098€ 1 098€ 1 098€ 1 098€ 1 098€ 1 098€ 1 098€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
2 591€ 2 591€ 2 591€ 2 591€ 2 591€ 2 591€ 2 591€ 2 591€ 2 591€ 2 591€ 2 591€ 2 591€ 2 591€ 2 591€ 2 591€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 49 930€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
10 707€ 13 501€ 13 404€ 17 569€ 26 360€ 25 489€ 44 962€ 71 438€ 93 382€ 96 728€ 54 495€ 68 553€ 86 905€ 84 759€ 102 745€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
130€ 130€ 130€ 130€ 130€ 130€ 130€ 130€ 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
8 538€ 10 633€ 13 274€ 16 057€ 19 151€ 9 469€ 12 586€ 16 084€ 19 583€ 23 081€ 26 579€ 30 078€ 33 576€ 17 898€ 19 868€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
2 039€ 2 738€ 2 688€ 12 923€ 24 454€ 36 778€ 35 801€ 15 338€ 21 478€ 31 228€ 39 248€ 50 161€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 3 503€ 7 696€ 12 227€ 16 419€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
5 324€ 5 324€ 5 324€ 5 324€ 5 324€ 5 324€ 5 324€ 5 324€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
1 383€ 7 079€ 13 201€ 19 324€ 25 446€ 31 568€ 32 522€ 7 253€ 8 170€ 9 081€ 10 062€ 10 973€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
283 053€ 286 978€ 348 293€ 429 987€ 232 711€ 208 560€ 194 517€ 202 478€ 180 975€ 233 651€ 377 783€ 351 926€ 221 817€ 230 536€ 119 801€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
223 472€ 217 353€ 217 707€ 187 500€ 174 487€ 150 754€ 137 652€ 122 002€ 112 851€ 102 135€ 101 791€ 99 526€ 99 561€ 66 431€ 43 614€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
223 472€ 216 991€ 217 707€ 187 500€ 174 487€ 150 754€ 137 652€ 122 002€ 112 851€ 102 135€ 101 791€ 99 526€ 99 561€ 66 431€ 43 614€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
5 240€ 1 897€ 2 451€ 1 593€ 3 554€ 1 997€ 1 939€ 3 418€ 7 882€ 5 572€ 5 137€ 6 337€ 9 794€ 5 747€ 47 403€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
1 788€ 1 897€ 2 451€ 1 590€ 2 514€ 1 993€ 1 826€ 3 417€ 7 874€ 4 553€ 5 094€ 5 670€ 9 443€ 5 270€ 47 000€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
237€ 36€ 0€ 0€ 0€ 145€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
3 452€ 438€ 0€ 0€ 351€ 142€ 129€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3€ 1 040€ 4€ 113€ 1€ 8€ 343€ 7€ 666€ 0€ 335€ 129€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
54 341€ 67 728€ 128 135€ 240 894€ 54 669€ 55 810€ 54 926€ 77 059€ 60 242€ 125 944€ 270 854€ 246 064€ 112 462€ 158 357€ 28 784€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 411€ 693€ 2 411€ 1 058€ 464€ 344€ 393€ 380€ 205€ 451€ 525€ 335€ 277€ 499€ 189€
087
2.
Ceniny (213)
80€ 3 764€ 208€ 25€ 70€ 49€ 648€ 441€ 994€ 1 109€ 380€ 2 672€ 159€ 9€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
52 930€ 66 955€ 121 959€ 239 627€ 54 180€ 55 395€ 54 484€ 76 031€ 59 596€ 124 499€ 269 221€ 245 350€ 109 513€ 157 699€ 28 586€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
816€ 10 941€ 1 317€ 2 244€ 2 633€ 3 295€ 2 574€ 2 423€ 1 265€ 2 423€ 2 857€ 833€ 10 113€ 1 504€ 709€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
816€ 10 941€ 1 317€ 2 244€ 2 625€ 3 295€ 2 574€ 2 423€ 1 265€ 2 423€ 2 857€ 833€ 1 294€ 1 504€ 709€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
8€ 0€ 0€ 8 819€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
333 817€ 364 643€ 365 604€ 456 929€ 273 930€ 255 152€ 283 158€ 320 477€ 343 125€ 439 637€ 488 845€ 493 884€ 390 554€ 337 418€ 242 955€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
174 546€ 174 410€ 136 064€ 135 878€ 135 452€ 134 061€ 133 811€ 133 620€ 133 228€ 132 938€ 125 505€ 118 166€ 108 822€ 108 277€ 91 976€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
2 259€ 1 832€ 442€ 191€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
2 259€ 1 832€ 442€ 191€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
174 546€ 174 410€ 133 805€ 134 046€ 135 010€ 133 870€ 133 811€ 133 620€ 133 228€ 132 938€ 125 505€ 118 166€ 108 822€ 108 277€ 91 976€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
174 410€ 136 064€ 133 620€ 133 620€ 133 620€ 133 620€ 133 620€ 133 228€ 132 938€ 125 505€ 118 166€ 108 822€ 108 277€ 91 976€ 76 019€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
137€ 38 346€ 185€ 426€ 1 391€ 250€ 191€ 391€ 290€ 7 433€ 7 339€ 9 344€ 545€ 16 300€ 15 957€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
158 731€ 189 463€ 229 263€ 320 426€ 135 482€ 120 114€ 148 298€ 185 587€ 205 504€ 277 968€ 340 920€ 372 141€ 278 951€ 228 979€ 149 693€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
20 415€ 23 667€ 26 256€ 19 318€ 18 044€ 17 287€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
20 415€ 23 667€ 26 256€ 19 318€ 18 044€ 17 287€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
44 991€ 65 090€ 100 495€ 209 244€ 25 991€ 30 137€ 59 689€ 109 892€ 134 867€ 195 543€ 238 021€ 270 857€ 153 828€ 135 337€ 62 449€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
44 991€ 65 090€ 100 495€ 209 244€ 25 991€ 30 137€ 59 689€ 109 892€ 134 867€ 195 543€ 238 021€ 270 857€ 153 828€ 135 337€ 62 449€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 969€ 3 065€ 3 920€ 5 010€ 5 422€ 4 092€ 2 959€ 2 099€ 1 488€ 1 932€ 7 361€ 1 771€ 1 690€ 1 507€ 1 100€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 969€ 3 065€ 3 750€ 4 860€ 5 351€ 4 092€ 2 959€ 2 099€ 1 488€ 1 633€ 2 017€ 1 716€ 1 513€ 1 357€ 1 100€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
170€ 150€ 71€ 299€ 5 344€ 55€ 177€ 150€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
111 771€ 121 308€ 124 849€ 106 171€ 104 070€ 85 886€ 85 650€ 73 596€ 69 149€ 60 078€ 71 871€ 73 256€ 104 115€ 74 091€ 68 858€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
10 913€ 12 992€ 40 750€ 28 204€ 13 594€ 9 722€ 11 745€ 8 144€ 1 402€ 4 045€ 19 578€ 12 356€ 47 558€ 24 041€ 17 764€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
5 509€ 7 285€ 20 283€ 12 612€ 11 469€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
169€ 10€ 11 988€ 5 689€ 2 208€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 46€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
42 652€ 49 990€ 45 622€ 43 389€ 38 918€ 36 164€ 32 469€ 29 895€ 34 375€ 29 423€ 30 773€ 27 827€ 28 632€ 29 239€ 24 170€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
29 199€ 33 519€ 29 343€ 27 677€ 24 860€ 21 893€ 20 076€ 19 189€ 22 002€ 19 482€ 16 487€ 23 415€ 20 511€ 16 105€ 20 382€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
6 944€ 8 429€ 7 266€ 6 900€ 6 405€ 5 495€ 4 891€ 4 379€ 5 680€ 4 919€ 5 033€ 9 659€ 7 415€ 4 706€ 6 496€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
16 553€ 9 092€ 1 697€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
540€ 770€ 277€ 625€ 2 996€ 976€ 1 049€ 1 270€ 4 393€ 28 731€ 22 420€ 3 578€ 2 781€ 162€ 1 286€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
95€ 190€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
445€ 770€ 277€ 436€ 2 996€ 976€ 1 049€ 1 270€ 4 393€ 28 731€ 22 420€ 2 078€ 2 781€ 162€ 1 286€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€