Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 438 773€ 1 351 692€ 1 067 140€ 991 839€ 907 631€ 886 876€ 980 213€ 942 675€ 947 579€ 1 026 483€ 998 516€ 1 021 230€ 1 035 337€ 1 055 852€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
105 284€ 116 397€ 97 719€ 83 677€ 86 809€ 64 644€ 87 098€ 114 581€ 116 738€ 138 881€ 163 327€ 200 068€ 242 017€ 301 886€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
7 838€ 11 942€ 16 046€ 0€ 1 486€ 7 045€ 12 902€ 20 466€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
7 838€ 11 942€ 16 046€ 0€ 1 486€ 6 215€ 11 242€ 17 977€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 830€ 1 660€ 2 489€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
97 446€ 104 455€ 81 673€ 83 677€ 86 809€ 64 644€ 87 098€ 114 581€ 116 738€ 138 881€ 161 841€ 193 023€ 229 115€ 281 420€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
48 581€ 48 581€ 48 581€ 48 581€ 48 581€ 48 581€ 48 581€ 48 581€ 48 581€ 48 581€ 48 581€ 48 581€ 48 581€ 48 581€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
5 940€ 6 757€ 6 757€ 6 757€ 6 757€ 6 757€ 6 757€ 6 757€ 6 757€ 6 757€ 6 757€ 6 757€ 6 757€ 6 757€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
0€ 105 686€ 127 829€ 149 972€ 172 115€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
14 323€ 18 727€ 1 638€ 2 238€ 0€ 817€ 2 430€ 5 237€ 24 256€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
3 966€ 9 306€ 14 646€ 19 986€ 0€ 0€ 7 426€ 18 569€ 29 712€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
28 602€ 30 390€ 24 698€ 26 102€ 27 506€ 17 114€ 39 257€ 61 400€ 83 543€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 325 262€ 1 226 516€ 962 737€ 902 714€ 815 709€ 814 434€ 886 536€ 812 514€ 818 326€ 869 370€ 819 807€ 802 183€ 772 867€ 735 360€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
397 023€ 365 172€ 333 734€ 318 748€ 292 776€ 304 811€ 303 035€ 299 198€ 228 545€ 275 654€ 250 833€ 277 332€ 299 227€ 289 205€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
165€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
396 858€ 365 132€ 333 734€ 318 748€ 292 776€ 304 811€ 303 035€ 299 198€ 228 545€ 275 654€ 250 833€ 277 332€ 299 227€ 289 205€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
6 901€ 7 163€ 7 463€ 7 737€ 12 742€ 12 742€ 9 475€ 9 528€ 9 649€ 0€ 1 614€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 1 614€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
6 901€ 7 163€ 7 463€ 7 737€ 12 742€ 12 742€ 9 475€ 9 528€ 9 649€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
11 678€ 14 333€ 10 023€ 6 777€ 20 978€ 34 356€ 66 161€ 50 318€ 80 700€ 59 456€ 45 443€ 21 284€ 8 467€ 37 384€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
1 436€ 8 967€ 8 215€ 3 143€ 3 551€ 4 454€ 4 939€ 2 122€ 7 612€ 5 546€ 7 160€ 5 953€ 2 647€ 3 557€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 190€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
155€ 978€ 142€ -2 685€ 2 015€ 3 048€ 3 934€ 4 822€ 9 565€ 9 762€ 6 404€ 2 439€ 2 200€ 3 877€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 365€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
9 901€ 3 300€ 4 287€ 13 225€ 21 651€ 22 277€ 13 085€ 18 318€ 17 375€ 29 800€ 5 198€ 1 829€ 6 358€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
186€ 1 088€ 1 666€ 2 031€ 2 188€ 5 133€ 5 319€ 5 289€ 5 125€ 3 694€ 2 080€ 7 694€ 1 426€ 231€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
29 691€ 25 000€ 40 080€ 23 080€ 0€ 0€ 0€ 23 171€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
909 661€ 839 848€ 611 516€ 569 453€ 489 212€ 462 525€ 507 865€ 453 469€ 499 433€ 534 260€ 521 917€ 503 567€ 465 173€ 408 771€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
488€ 252€ 418€ 5 965€ 6 347€ 6 444€ 6 912€ 6 273€ 4 613€ 1 690€ 167€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
909 661€ 839 848€ 611 516€ 568 965€ 488 960€ 462 107€ 501 900€ 447 022€ 492 889€ 527 248€ 515 544€ 498 854€ 463 483€ 408 604€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
8 227€ 8 779€ 6 684€ 5 448€ 5 113€ 7 798€ 6 580€ 15 581€ 12 515€ 18 233€ 15 382€ 18 979€ 20 453€ 18 606€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
8 227€ 8 779€ 6 673€ 5 448€ 5 113€ 7 798€ 6 580€ 15 581€ 12 515€ 18 233€ 15 382€ 18 979€ 20 453€ 18 606€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 438 773€ 1 351 692€ 1 067 140€ 991 839€ 907 631€ 886 876€ 980 213€ 942 675€ 947 579€ 1 026 483€ 998 516€ 1 021 230€ 1 035 337€ 1 055 852€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 117 039€ 979 236€ 843 700€ 826 571€ 769 404€ 746 491€ 701 777€ 764 378€ 673 719€ 673 005€ 682 466€ 682 765€ 681 561€ 646 558€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
434 325€ 417 196€ 360 031€ 337 118€ 301 096€ 363 697€ 362 996€ 362 283€ 371 028€ 370 964€ 370 939€ 338 560€ 297 575€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
434 325€ 417 196€ 360 031€ 337 118€ 301 096€ 363 697€ 362 996€ 362 283€ 371 028€ 370 964€ 370 939€ 338 560€ 297 575€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 117 039€ 544 911€ 426 504€ 466 540€ 432 286€ 445 395€ 338 080€ 401 382€ 311 436€ 301 977€ 311 502€ 311 826€ 343 001€ 348 983€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
979 236€ 409 375€ 409 375€ 409 375€ 409 373€ 409 373€ 400 681€ 400 681€ 310 723€ 310 723€ 311 438€ 311 800€ 310 622€ 307 998€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
137 803€ 135 536€ 17 129€ 57 165€ 22 913€ 36 022€ -62 601€ 701€ 713€ -8 746€ 64€ 26€ 32 378€ 40 986€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
321 331€ 372 286€ 223 407€ 165 138€ 137 885€ 140 042€ 278 094€ 177 955€ 273 464€ 353 478€ 316 050€ 338 465€ 353 777€ 409 294€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
8 692€ 5 854€ 16 356€ 16 237€ 12 100€ 15 142€ 19 423€ 16 051€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
8 692€ 5 771€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
83€ 16 356€ 16 237€ 12 100€ 15 142€ 19 423€ 16 051€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
185 102€ 213 304€ 77 458€ 47 267€ 73 935€ 73 829€ 172 399€ 84 996€ 150 724€ 216 115€ 216 380€ 237 549€ 279 638€ 358 117€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
185 102€ 213 304€ 77 458€ 47 267€ 73 935€ 73 829€ 172 399€ 84 996€ 150 724€ 216 115€ 216 380€ 237 549€ 279 638€ 358 117€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
13 856€ 6 563€ 24 154€ 21 023€ 18 690€ 5 565€ 5 404€ 5 413€ 5 285€ 5 232€ 4 806€ 4 506€ 3 591€ 2 568€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
9 215€ 2 200€ 18 220€ 15 453€ 13 253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 641€ 4 363€ 5 934€ 5 570€ 5 437€ 5 565€ 5 404€ 5 413€ 5 285€ 5 232€ 4 806€ 4 506€ 3 591€ 2 568€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
122 373€ 152 419€ 121 795€ 96 848€ 45 260€ 60 648€ 91 600€ 81 692€ 101 099€ 115 893€ 82 764€ 81 268€ 51 125€ 32 558€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
18 512€ 63 242€ 42 210€ 16 085€ 21 653€ 615€ 17 770€ 6 346€ 42 833€ 41 550€ 16 268€ 23 522€ 20 654€ 3 556€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
865€ 1 218€ 1 215€ 612€ 257€ 77€ 60€ 121€ 0€ 66€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
426€ 2 205€ 1 050€ 50€ 0€ 135€ 219€ 1 024€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
242€ 5 056€ 200€ 2 775€ 557€ 2 509€ 9 422€ 19 076€ 8 208€ 19 644€ 23 077€ 28 749€ 2 022€ 8 882€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
51 799€ 40 827€ 32 883€ 37 899€ 7 217€ 19 729€ 16 144€ 15 572€ 22 579€ 18 462€ 8 743€ 10 263€ 3 114€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
218€ 452€ 530€ 538€ 660€ 460€ 355€ 477€ 589€ 713€ 634€ 648€ 498€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
35 980€ 28 017€ 23 211€ 29 117€ 20 528€ 21 023€ 17 890€ 21 880€ 20 914€ 17 753€ 12 992€ 12 522€ 11 954€
166
15.
Daň z príjmov (341)
1 785€ 1 711€ 594€ 1 678€ 697€ 784€ 505€ 577€ 0€ 0€ 0€ 1 001€ 1 349€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
10 055€ 7 582€ 5 639€ 7 923€ 4 727€ 6 354€ 4 101€ 5 964€ 9 896€ 6 099€ 6 358€ 3 947€ 2 611€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
2 917€ 4 315€ 15 313€ 834€ 21 626€ 22 816€ 16 864€ 8 753€ 4 087€ 404€ 263€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
66€ 66€ 83€ 83€ 83€ 66€ 149€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
5 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
404€ 170€ 33€ 130€ 342€ 342€ 342€ 342€ 396€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
279€ 170€ 33€ 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
124€ 342€ 342€ 342€ 342€ 396€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€