Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
329 785 813€ 330 700 269€ 314 266 545€ 306 108 919€ 288 394 906€ 282 558 462€ 292 276 289€ 290 168 039€ 298 009 162€ 277 158 820€ 290 173 767€ 291 939 870€ 279 049 241€ 280 282 610€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 218 637€ 2 430 135€ 2 536 383€ 3 236 023€ 4 607 895€ 6 379 241€ 9 387 210€ 4 467 073€ 4 500 048€ 9 765 020€ 11 157 926€ 10 310 073€ 12 348 911€ 10 592 257€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
445 243€ 630 245€ 681 190€ 1 411 086€ 2 732 062€ 4 324 671€ 5 764 778€ 1 018 862€ 1 084 340€ 1 545 574€ 1 984 006€ 2 669 750€ 3 778 337€ 2 084 693€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
375 482€ 520 416€ 499 815€ 1 109 426€ 2 465 271€ 3 913 157€ 5 490 898€ 901 589€ 864 386€ 1 200 131€ 1 234 472€ 1 750 167€ 1 833 809€ 1 300 659€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
69 761€ 109 829€ 181 375€ 177 274€ 266 791€ 411 514€ 273 880€ 117 273€ 219 954€ 345 443€ 749 534€ 919 584€ 606 988€ 725 688€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
124 385€ 0€ 0€ 0€ 1 337 540€ 58 347€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 773 394€ 1 799 890€ 1 855 193€ 1 824 937€ 1 875 833€ 2 054 570€ 3 622 432€ 3 448 210€ 3 415 708€ 8 219 446€ 9 173 920€ 7 640 322€ 8 570 574€ 8 507 563€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 037 568€ 1 037 568€ 1 037 568€ 1 037 596€ 1 037 596€ 1 037 596€ 1 037 596€ 1 257 137€ 1 257 137€ 5 969 191€ 5 972 238€ 5 119 551€ 5 119 551€ 5 119 551€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
127 407€ 130 561€ 130 561€ 127 561€ 127 561€ 127 561€ 126 361€ 126 361€ 126 163€ 126 163€ 126 163€ 98 983€ 98 983€ 98 983€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
55 657€ 77 713€ 86 449€ 95 235€ 104 043€ 112 851€ 1 507 664€ 1 601 062€ 1 703 312€ 1 835 412€ 2 100 498€ 671 493€ 699 451€ 715 562€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
220 568€ 191 795€ 208 297€ 217 713€ 330 689€ 556 811€ 724 899€ 228 162€ 131 096€ 288 680€ 969 271€ 1 750 295€ 2 652 585€ 2 523 521€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
134 050€ 163 714€ 193 383€ 147 501€ 69 684€ 18 336€ 27 912€ 37 488€ 0€ 0€ 0€ 4€ 49 947€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
144€ 540€ 936€ 1 332€ 1 728€ 3 416€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
198 000€ 198 000€ 198 000€ 198 000€ 204 533€ 198 000€ 198 000€ 198 000€ 198 000€ 0€ 5 750€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
326 361 108€ 327 947 486€ 311 417 580€ 302 659 525€ 283 570 851€ 276 153 826€ 282 880 054€ 285 688 639€ 293 304 224€ 267 384 959€ 278 887 810€ 281 483 350€ 266 564 155€ 269 584 013€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
98 783€ 165 438€ 89 696€ 70 691€ 20 518€ 34 121€ 35 117€ 19 588€ 20 300€ 28 167€ 15 286€ 0€ 46 969€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
98 783€ 165 438€ 89 696€ 70 691€ 20 518€ 34 121€ 35 117€ 19 555€ 20 266€ 28 134€ 15 253€ 0€ 46 969€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
33€ 33€ 33€ 33€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
323 023 736€ 320 505 591€ 304 101 151€ 294 633 193€ 282 781 063€ 274 412 959€ 280 768 487€ 284 888 804€ 292 312 546€ 266 339 720€ 277 861 914€ 280 908 113€ 265 991 816€ 266 174 737€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
323 023 736€ 320 505 591€ 304 101 151€ 294 633 193€ 282 781 063€ 274 412 959€ 277 277 235€ 284 888 804€ 292 312 546€ 266 339 720€ 277 861 914€ 280 908 113€ 265 991 816€ 266 174 737€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
3 491 252€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
699 700€ 6 186 022€ 6 205 481€ 6 862 467€ 46 202€ 40 836€ 4 950€ 33 230€ 63 613€ 55 523€ 80 424€ 4 689€ 4 345€ 96 474€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
6 849€ 5 299€ 674€ 32 060€ 24 423€ 21 480€ 25 923€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
8 656€ 633€ 95€ 95€ 95€ 0€ 753€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
409€ 493€ 5 849€ 409€ 409€ 409€ 409€ 7 909€ 409€ 2 860€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
3 033€ 17 304€ 54 943€ 88 922€ 105€ 105€ 105€ 761€ 761€ 628€ 811€ 4 689€ 4 345€ 96 474€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
177€ -2€ 16€ 250€ 49€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 16 682€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
20 002€ 20 002€ 20 002€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
4 589€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
696 489€ 6 159 652€ 6 149 412€ 6 767 603€ 38 840€ 30 324€ 3 761€ 10 173€ 12 955€ 13 393€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 538 888€ 1 090 435€ 1 021 253€ 1 093 174€ 723 068€ 1 665 910€ 2 071 500€ 747 017€ 907 765€ 961 548€ 930 184€ 570 548€ 521 024€ 3 312 801€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 654€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 288€ 9 958€ 10 234€ 347€ 3 782€ 0€ 8 240€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 538 888€ 1 090 435€ 1 021 253€ 1 093 174€ 723 068€ 1 664 622€ 2 061 542€ 736 783€ 904 765€ 957 766€ 930 184€ 562 308€ 521 024€ 3 312 801€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 206 068€ 322 649€ 312 582€ 213 371€ 216 160€ 25 395€ 9 025€ 12 327€ 204 890€ 8 842€ 128 031€ 146 447€ 136 176€ 106 341€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 205 613€ 321 738€ 311 216€ 213 371€ 216 160€ 25 395€ 9 025€ 12 327€ 204 890€ 8 842€ 128 031€ 146 447€ 136 176€ 106 341€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
455€ 911€ 1 366€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
329 785 813€ 330 700 269€ 314 266 545€ 306 108 919€ 288 394 906€ 282 558 462€ 292 276 289€ 290 168 039€ 298 009 162€ 277 158 820€ 290 173 767€ 291 939 870€ 279 049 241€ 280 282 610€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
563 191€ -14 836€ -612 306€ 182 144€ -741 037€ -1 970 396€ -14 155€ -1 833 502€ -140 242€ -214 730€ -242 985€ -49 778€ -269 524€ -705 906€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
563 191€ -14 836€ -612 306€ 182 144€ -741 037€ -1 970 396€ -14 155€ -1 833 502€ -140 242€ -214 730€ -242 985€ -49 778€ -269 524€ -705 906€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-14 836€ -624 306€ 172 003€ -616 433€ -1 969 193€ -3 724 949€ 2 831 930€ -103 395€ -214 730€ -244 983€ 38 362€ -270 304€ -550 416€ -340 230€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
578 027€ 609 470€ -784 309€ 798 577€ 1 228 156€ 1 754 553€ -2 846 085€ -1 730 107€ 74 488€ 30 253€ -281 347€ 220 526€ 280 892€ -365 677€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
329 196 608€ 330 669 791€ 314 873 101€ 305 919 642€ 289 107 088€ 283 495 141€ 291 198 723€ 291 842 529€ 297 870 099€ 276 939 429€ 289 830 588€ 291 942 417€ 279 296 127€ 280 968 781€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
371 716€ 265 044€ 605 116€ 167 628€ 45 892€ 35 540€ 2 400€ 187 269€ 153 575€ 129 706€ 105 883€ 126 930€ 115 339€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
350 000€ 264 144€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
187 269€ 153 575€ 129 706€ 105 883€ 126 930€ 115 339€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
21 716€ 900€ 605 116€ 167 628€ 45 892€ 35 540€ 2 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
325 085 792€ 322 793 415€ 306 532 863€ 297 662 613€ 287 311 070€ 280 703 582€ 286 386 619€ 289 315 181€ 296 654 447€ 275 785 572€ 288 558 484€ 291 222 875€ 276 983 190€ 276 874 639€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
3 033€ 17 304€ 54 943€ 88 922€ 667€ 11 787€ 67 823€ 56 780€ 56 754€ 50 454€ 80 424€ 4 689€ 4 345€ 165 992€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
325 082 759€ 322 776 111€ 306 477 919€ 297 573 691€ 287 310 403€ 280 691 795€ 286 318 796€ 289 258 401€ 296 597 693€ 275 735 118€ 288 478 059€ 291 218 186€ 276 978 844€ 276 708 647€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 899€ 4 416€ 12 006€ 17 312€ 9 514€ 4 096€ 2 693€ 5 003€ 6 435€ 3 991€ 5 229€ 5 647€ 9 779€ 15 830€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 899€ 4 416€ 12 006€ 17 312€ 9 514€ 4 096€ 2 693€ 5 003€ 6 435€ 3 991€ 5 229€ 5 647€ 9 779€ 15 830€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
3 734 201€ 7 606 916€ 7 723 116€ 8 072 088€ 1 740 613€ 2 751 923€ 4 809 411€ 2 519 946€ 1 021 947€ 996 292€ 1 137 169€ 608 012€ 2 176 227€ 3 962 972€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
3 257€ 3 338€ 141 691€ 159 829€ 1 017 422€ 411 185€ 758 178€ 490 833€ 157 860€ 76 533€ 242 375€ 98 580€ 1 687 620€ 683 992€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1 200 203€ 73€ 637€ 7 073€ 95€ 73€ 73€ 73€ 268€ 268€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
145 455€ 13 554€ 80 717€ 105 348€ 10 273€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 300 808€ 6 802 286€ 7 500 500€ 7 038 437€ 265 000€ 1 983 575€ 4 051 025€ 1 887 888€ 650 833€ 723 410€ 640 923€ 311 559€ 364 421€ 3 182 663€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
600 727€ 420 138€ 406 924€ 234 469€ 190 894€ 0€ 0€ 0€ 1 006€ 466€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
341 060€ 282 275€ 135€ 270 364€ 160 814€ 130 947€ 135€ 111 248€ 164 430€ 148 452€ 180 958€ 141 787€ 93 902€ 73 633€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
142 692€ 85 326€ 90 549€ 45 562€ 35 229€ 29 904€ 48 752€ 47 629€ 72 646€ 56 086€ 29 279€ 22 218€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
26 014€ 45 314€ 5 750€ 7 134€ 28 854€ 1 033 716€ 1 091 722€ 159 011€ 279 306€ 434 121€ 586 165€ 47 231€ 22 638€ 19 736€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
26 014€ 45 314€ 5 750€ 7 134€ 28 854€ 1 033 716€ 1 091 722€ 159 011€ 279 306€ 434 121€ 586 165€ 47 231€ 22 638€ 19 736€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€