Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národný onkologický ústav v Bratislave

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
52 347 402€ 55 617 326€ 47 474 315€ 47 378 898€ 32 702 196€ 27 192 115€ 28 492 047€ 26 368 114€ 27 375 406€ 28 818 607€ 31 780 335€ 32 035 278€ 32 284 327€ 31 970 381€ 33 988 952€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
28 986 144€ 28 339 823€ 28 119 491€ 20 010 956€ 15 822 345€ 12 912 030€ 13 908 986€ 13 629 064€ 13 006 835€ 12 530 402€ 14 128 587€ 16 739 047€ 18 845 654€ 21 238 058€ 22 905 519€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
345 165€ 342 092€ 375 164€ 342 590€ 61 682€ 44 291€ 63 268€ 76 354€ 31 916€ 56 550€ 105 877€ 246 615€ 306 647€ 422 838€ 971€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
331 761€ 328 688€ 300 502€ 211 563€ 31 226€ 44 241€ 63 162€ 64 793€ 31 916€ 56 550€ 105 877€ 246 615€ 306 647€ 422 838€ 971€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
51€ 106€ 161€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
13 404€ 13 404€ 74 662€ 131 027€ 30 456€ 11 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
28 640 979€ 27 997 730€ 27 744 327€ 19 668 365€ 15 760 663€ 12 867 739€ 13 845 718€ 13 552 710€ 12 974 919€ 12 473 852€ 14 022 710€ 16 492 432€ 18 539 008€ 20 815 220€ 22 904 548€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 307 278€ 1 307 278€ 1 307 278€ 1 307 278€ 1 202 331€ 1 202 331€ 1 171 181€ 1 165 446€ 1 164 168€ 1 164 168€ 1 164 168€ 1 164 168€ 1 164 168€ 1 164 168€ 1 172 617€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
77 530€ 77 530€ 77 530€ 77 716€ 77 714€ 77 714€ 78 461€ 78 358€ 78 461€ 78 461€ 78 513€ 78 513€ 66 810€ 66 810€ 66 810€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
60€ 60€ 60€ 60€ 60€ 60€ 60€ 60€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
12 485 615€ 11 231 815€ 8 279 029€ 8 589 349€ 8 494 152€ 8 019 218€ 8 269 455€ 7 669 297€ 7 450 899€ 7 048 877€ 7 454 094€ 8 563 194€ 9 703 625€ 10 859 465€ 12 015 305€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
14 655 039€ 14 128 083€ 13 485 383€ 5 442 261€ 5 495 050€ 3 439 322€ 4 276 538€ 4 563 450€ 4 050 911€ 3 948 053€ 5 136 763€ 5 850 705€ 7 430 254€ 8 526 862€ 9 391 013€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
40 469€ 2 682€ 7 734€ 12 952€ 18 171€ 7 832€ 0€ 0€ 220€ 882€ 37 320€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
51 122€ 1 327€ 1 327€ 1 327€ 1 482€ 1 734€ 5 428€ 6 150€ 8 793€ 14 603€ 10 760€ 17 142€ 40 244€ 64 694€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
23 867€ 1 250 283€ 4 585 987€ 4 237 422€ 471 858€ 119 779€ 48 290€ 70 671€ 224 270€ 214 725€ 174 568€ 825 092€ 156 788€ 156 788€ 156 788€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
10 776€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
23 326 523€ 27 245 959€ 19 321 342€ 27 340 710€ 16 860 567€ 14 265 401€ 13 065 493€ 11 291 744€ 13 113 866€ 15 422 536€ 17 633 817€ 15 277 495€ 13 425 860€ 10 721 473€ 10 365 395€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
6 195 762€ 5 721 473€ 3 875 892€ 2 856 295€ 1 643 780€ 1 412 749€ 2 090 480€ 1 810 217€ 1 699 240€ 1 796 339€ 2 027 091€ 2 189 520€ 1 237 334€ 688 699€ 552 027€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
5 796 328€ 5 343 395€ 3 484 418€ 2 460 925€ 1 271 407€ 1 104 506€ 1 864 248€ 1 810 217€ 1 699 240€ 1 796 339€ 2 027 091€ 2 189 520€ 1 237 334€ 688 699€ 552 027€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
399 434€ 378 077€ 391 474€ 395 370€ 372 373€ 308 243€ 226 232€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
11 971 988€ 12 657 945€ 12 114 538€ 10 378 354€ 10 177 140€ 10 032 147€ 7 865 623€ 7 264 318€ 6 132 235€ 7 137 501€ 7 639 442€ 7 075 741€ 7 572 650€ 5 223 326€ 5 035 922€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
11 949 417€ 12 650 462€ 12 106 124€ 10 366 223€ 10 154 856€ 9 963 461€ 7 849 502€ 61 663€ 68 797€ 80 955€ 53 385€ 61 001€ 90 778€ 104 874€ 161 343€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
6 140€ 5 483€ 5 213€ 3 099€ 1 694€ 1 790€ 5 570€ 5 629€ 59 790€ 4 427€ 917€ 0€ 28€ 1 272€ 1 079€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
7 774€ 616€ 907€ 782€ 18 669€ 5 417€ 3 256€ 7 190 815€ 5 997 197€ 7 050 737€ 7 583 798€ 7 008 790€ 7 476 730€ 5 106 875€ 4 859 508€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 417€ 1 370€ 2 213€ 1 096€ 1 798€ 1 461€ 721€ 845€ 1 085€ 1 224€ 1 342€ 5 296€ 1 168€ 1 193€ 6 612€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
6 876€ 7 069€ 0€ 654€ 2 139€ 8 124€ 6 392€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
54 810€ 1 209€ 0€ 0€ 977€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
364€ 14€ 81€ 81€ 123€ 5 208€ 5 366€ 5 366€ 5 366€ 158€ 0€ 0€ 830€ 988€ 988€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
5 158 773€ 8 866 541€ 3 330 911€ 14 106 061€ 5 039 648€ 2 820 505€ 3 109 390€ 2 217 209€ 5 282 391€ 6 488 696€ 7 967 285€ 6 012 235€ 4 615 875€ 4 809 448€ 4 777 447€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
4 899€ 2 516€ 3 030€ 3 687€ 2 376€ 1 256€ 529€ 453€ 471€ 447€ 434€ 0€ 0€ 0€ 935€
087
2.
Ceniny (213)
479€ 3 096€ 25 277€ 18 921€ 17 898€ 10 114€ 12 742€ 5 614€ 8 399€ 1 712€ 3 630€ 547€ 410€ 148€ 51€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
5 153 395€ 8 860 929€ 3 302 604€ 14 083 452€ 5 019 373€ 2 809 135€ 3 096 118€ 2 211 143€ 5 273 521€ 6 486 537€ 7 963 221€ 6 011 688€ 4 615 466€ 4 809 300€ 4 776 461€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
34 735€ 31 545€ 33 482€ 27 233€ 19 284€ 14 684€ 1 517 567€ 1 447 305€ 1 254 706€ 865 669€ 17 931€ 18 736€ 12 812€ 10 851€ 718 039€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
34 735€ 29 908€ 33 482€ 27 233€ 19 284€ 14 684€ 3 565€ 9 596€ 10 804€ 15 260€ 17 798€ 18 736€ 12 812€ 10 851€ 1 249€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 637€ 1 514 002€ 1 437 709€ 1 243 902€ 850 410€ 133€ 0€ 0€ 0€ 716 789€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
52 347 402€ 55 617 326€ 47 474 315€ 47 378 898€ 32 702 196€ 27 192 115€ 28 492 047€ 26 368 114€ 27 375 406€ 28 818 607€ 31 780 335€ 32 035 278€ 32 284 327€ 31 970 381€ 33 988 952€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
13 888 352€ 17 979 356€ 19 726 524€ 18 268 192€ 18 436 042€ 17 561 681€ 17 568 354€ 19 851 539€ 21 885 337€ 22 143 376€ 22 115 936€ 21 882 719€ 20 918 562€ 20 604 743€ 18 849 045€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
3 564 368€ 3 562 434€ 2 512 221€ 1 346 444€ 2 955 959€ 2 955 959€ 2 931 136€ 2 823 715€ 2 578 802€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
3 564 368€ 3 562 434€ 2 512 221€ 1 346 444€ 2 955 959€ 2 955 959€ 2 931 136€ 2 823 715€ 2 578 802€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
13 888 352€ 17 979 356€ 16 162 156€ 14 705 758€ 15 923 821€ 16 215 237€ 14 612 395€ 16 895 580€ 18 954 201€ 19 319 661€ 19 537 134€ 21 882 719€ 20 918 562€ 20 604 743€ 18 849 045€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
17 911 733€ 19 550 482€ 14 526 878€ 14 703 823€ 14 873 608€ 15 049 460€ 16 229 767€ 16 887 723€ 18 929 378€ 19 212 240€ 19 292 221€ 20 898 559€ 20 342 157€ 20 254 862€ 18 507 844€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-4 023 381€ -1 571 125€ 1 635 278€ 1 935€ 1 050 213€ 1 165 777€ -1 617 372€ 7 857€ 24 822€ 107 421€ 244 913€ 984 160€ 576 405€ 349 881€ 341 202€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
36 927 188€ 36 112 385€ 26 316 713€ 27 640 404€ 12 865 930€ 8 207 192€ 9 551 516€ 5 349 786€ 4 133 904€ 5 206 534€ 8 127 646€ 8 534 300€ 9 768 184€ 9 561 123€ 12 375 647€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
317 724€ 369 840€ 60 789€ 716 337€ 10 209€ 518 934€ 494 534€ 878 787€ 1 253 167€ 741 291€ 706 469€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
369 840€ 60 789€ 716 337€ 10 209€ 518 934€ 494 534€ 878 787€ 1 253 167€ 741 291€ 706 469€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
317 724€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
14 696 870€ 15 329 315€ 13 796 593€ 14 699 665€ 4 179 832€ 755 964€ 806 801€ 164 966€ 357 678€ 1 035 178€ 1 788 960€ 2 733 347€ 3 543 709€ 4 980 770€ 5 812 732€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
14 696 870€ 15 329 315€ 13 796 593€ 14 699 665€ 4 179 832€ 755 964€ 806 801€ 164 966€ 357 678€ 1 035 178€ 1 788 960€ 2 733 347€ 3 543 709€ 4 980 770€ 5 812 732€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 964€ 3 477€ 46 220€ 13 121€ 13 501€ 12 680€ 12 337€ 11 972€ 12 716€ 10 820€ 4 101€ 5 002€ 7 328€ 22 941€ 463 976€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 964€ 3 477€ 46 220€ 13 121€ 13 501€ 12 680€ 12 337€ 11 972€ 12 716€ 10 820€ 4 101€ 5 002€ 7 328€ 22 941€ 65 283€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 398 693€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
22 226 355€ 20 779 593€ 12 473 900€ 12 927 618€ 8 354 873€ 7 068 708€ 8 671 589€ 4 456 511€ 3 753 302€ 3 641 603€ 5 840 051€ 4 917 164€ 4 963 979€ 3 816 120€ 5 392 469€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
17 360 211€ 15 251 890€ 9 588 256€ 10 438 493€ 6 248 405€ 5 132 412€ 6 618 383€ 2 570 124€ 2 037 112€ 1 999 331€ 4 319 748€ 3 570 734€ 3 593 034€ 2 615 014€ 4 024 895€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
13 424€ 13 024€ 13 454€ 12 004€ 9 861€ 9 763€ 23 993€ 22 463€ 12 679€ 51 783€ 24 477€ 45 166€ 10 344€ 6 566€ 24 627€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
332 294€ 2 066 288€ 106 932€ 69 438€ 95 240€ 105 078€ 233 573€ 155 188€ 20 050€ 35 528€ 560€ 0€ 4€ 24€ 73 096€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 866€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
24 094€ 13 027€ 15 457€ 5 367€ 7 052€ 8 034€ 8 596€ 10 525€ 9 310€ 8 625€ 8 542€ 670 486€ 650 521€ 620 742€ 566 181€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
2 182 742€ 1 655 992€ 1 320 047€ 1 157 866€ 1 006 155€ 894 834€ 912 321€ 881 494€ 875 899€ 802 347€ 768 645€ 0€ 269€ 127€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 539€ 1 109€ 1 657€ 75€ 25€ 465€ 4€ 201€ 0€ 42€ 254€ 43€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
1 087 647€ 1 171 248€ 928 736€ 817 375€ 700 152€ 620 958€ 634 899€ 617 840€ 601 350€ 549 942€ 508 035€ 442 491€ 422 750€ 395 298€ 389 308€
166
15.
Daň z príjmov (341)
8 206€ 37 219€ 7 875€ 61 429€ 33 096€ 5 699€ 985€ 264€ 1 375€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
843 770€ 340 448€ 260 025€ 230 788€ 192 313€ 167 689€ 165 853€ 160 470€ 159 486€ 140 446€ 130 406€ 107 785€ 97 691€ 90 311€ 87 145€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
13 276€ 56 552€ 29 675€ 90 621€ 13 893€ 231€ 3 810€ 7 658€ 4 185€ 4 748€ 0€ 7 215€ 14 055€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
64€ 64€ 55€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
368 832€ 201 316€ 172 990€ 104 009€ 73 797€ 68 479€ 40 410€ 32 478€ 32 617€ 45 478€ 74 079€ 75 712€ 189 112€ 80 780€ 209 296€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 531 862€ 1 525 584€ 1 431 078€ 1 470 303€ 1 400 225€ 1 423 243€ 1 372 177€ 1 166 789€ 1 356 165€ 1 468 697€ 1 536 753€ 1 618 260€ 1 597 580€ 1 804 515€ 2 764 261€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 531 862€ 1 525 584€ 1 431 078€ 1 470 303€ 1 400 225€ 1 423 243€ 1 372 177€ 1 166 789€ 1 356 165€ 1 468 697€ 1 536 753€ 1 618 260€ 1 597 580€ 1 804 515€ 2 764 261€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€