Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistický úrad Slovenskej republiky

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
28 220 614€ 19 881 357€ 15 511 743€ 20 210 448€ 24 233 028€ 30 294 393€ 30 387 706€ 35 429 884€ 33 063 419€ 30 692 209€ 23 526 219€ 17 171 772€ 10 131 512€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
24 675 451€ 17 304 630€ 13 244 487€ 17 863 395€ 21 915 943€ 28 253 825€ 29 218 093€ 33 289 282€ 31 488 468€ 29 135 353€ 21 250 229€ 15 531 970€ 8 807 783€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
18 228 000€ 11 266 257€ 7 132 453€ 11 451 728€ 15 322 193€ 21 270 025€ 21 918 783€ 25 868 494€ 22 373 625€ 16 286 370€ 5 042 637€ 2 528 708€ 946 130€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
5 658 430€ 4 657 126€ 7 132 453€ 11 451 728€ 15 322 193€ 21 270 025€ 18 779 103€ 25 868 494€ 6 592 594€ 753 913€ 1 685 100€ 2 528 708€ 946 130€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
2 827 418€ 1 033 606€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
9 742 152€ 5 575 525€ 3 139 680€ 15 781 032€ 15 532 457€ 3 357 537€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
6 447 451€ 6 038 374€ 6 112 034€ 6 411 666€ 6 593 750€ 6 983 799€ 7 299 309€ 7 420 788€ 9 114 842€ 12 848 983€ 16 207 592€ 13 003 262€ 7 861 652€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 428 891€ 1 428 891€ 1 428 891€ 1 428 891€ 1 428 891€ 1 428 891€ 1 431 842€ 1 463 210€ 1 463 210€ 1 463 210€ 1 462 469€ 1 461 900€ 1 449 800€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
22 074€ 22 074€ 22 074€ 22 074€ 22 074€ 22 074€ 22 074€ 22 074€ 22 074€ 22 074€ 22 074€ 22 074€ 22 074€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 282 664€ 3 511 402€ 3 755 213€ 4 030 921€ 4 309 237€ 4 587 834€ 4 813 541€ 5 312 275€ 5 678 640€ 6 366 622€ 6 799 955€ 6 235 217€ 5 601 076€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 216 824€ 675 574€ 500 213€ 549 335€ 402 652€ 489 548€ 199 781€ 346 715€ 1 669 012€ 4 681 138€ 7 673 514€ 4 904 561€ 553 082€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
311 335€ 201 581€ 215 033€ 152 136€ 110 572€ 39 042€ 51 076€ 89 950€ 59 674€ 140 849€ 167 691€ 194 045€ 132 169€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
70 199€ 154 448€ 246 462€ 342 596€ 31 534€ 59 020€ 36 739€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
185 662€ 198 851€ 120 411€ 73 861€ 73 861€ 73 815€ 749 461€ 127 543€ 185 493€ 175 089€ 81 890€ 185 465€ 103 452€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 376 539€ 2 328 026€ 2 229 754€ 2 325 360€ 2 198 825€ 1 929 451€ 1 153 774€ 2 035 051€ 1 570 596€ 1 547 508€ 2 267 704€ 1 616 441€ 1 312 239€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
34 246€ 37 328€ 58 679€ 88 678€ 121 323€ 138 890€ 190 114€ 230 918€ 217 139€ 229 087€ 226 452€ 215 971€ 167 708€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
34 246€ 37 328€ 58 679€ 88 678€ 121 323€ 138 890€ 190 114€ 230 918€ 217 139€ 229 087€ 226 452€ 215 971€ 167 708€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
14 000€ 22 000€ 42 680€ 30 000€ 10 000€ 30 000€ 40 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
14 000€ 22 000€ 42 680€ 30 000€ 10 000€ 30 000€ 40 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
182 006€ 0€ 165€ 0€ 0€ 256€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 165€ 0€ 0€ 256€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
182 006€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
103 000€ 2 865€ 122 928€ 4 889€ 1 710€ 1 775€ 1 606€ 3 206€ 10 931€ 10 681€ 6 817€ 12 804€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 9 578€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
103 000€ 2 865€ 2 030€ 4 889€ 1 710€ 1 775€ 1 606€ 3 206€ 10 931€ 10 681€ 6 817€ 3 221€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 5€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
120 898€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
3 342 293€ 2 173 697€ 2 168 210€ 1 909 748€ 2 029 934€ 1 758 851€ 951 885€ 1 772 527€ 1 310 250€ 1 307 325€ 2 030 571€ 1 393 653€ 1 131 470€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 920€ 1 592€ 1 344€ 1 863€ 1 129€ 790€ 830€ 820€ 656€ 685€ 1 024€ 676€ 1 426€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
3 340 373€ 2 172 105€ 2 166 866€ 1 907 884€ 2 028 805€ 1 758 061€ 951 055€ 1 771 707€ 1 309 594€ 1 306 640€ 2 029 547€ 1 392 978€ 1 130 045€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
168 624€ 248 701€ 37 503€ 21 693€ 118 259€ 111 118€ 15 839€ 105 550€ 4 355€ 9 349€ 8 286€ 23 362€ 11 491€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
168 624€ 248 701€ 37 503€ 21 693€ 118 259€ 111 118€ 15 839€ 105 550€ 4 355€ 9 349€ 8 286€ 23 362€ 11 491€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
28 220 614€ 19 881 357€ 15 511 743€ 20 210 448€ 24 233 028€ 30 294 393€ 30 387 706€ 35 429 884€ 33 063 419€ 30 692 209€ 23 526 219€ 17 171 772€ 10 131 512€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-2 737 234€ -215 492€ -192 819€ -420 440€ -217 702€ -241 594€ -977 758€ -918 323€ -843 694€ -850 466€ -1 659 171€ -613 097€ -526 981€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-2 737 234€ -215 492€ -192 819€ -420 440€ -217 702€ -241 594€ -977 758€ -918 323€ -843 694€ -850 466€ -1 659 171€ -613 097€ -526 981€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-215 492€ -192 819€ -360 158€ -217 702€ -241 594€ -977 758€ -918 323€ -1 068 094€ -850 466€ -1 659 276€ -613 333€ -525 221€ -258 191€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-2 521 742€ -22 673€ 167 339€ -202 738€ 23 891€ 736 164€ -59 435€ 149 771€ 6 772€ 808 811€ -1 045 838€ -87 876€ -268 790€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
30 150 165€ 19 633 522€ 15 369 815€ 20 491 305€ 23 883 262€ 29 777 308€ 30 595 175€ 35 701 144€ 33 465 398€ 30 722 763€ 22 430 739€ 15 599 340€ 9 887 311€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
48 500€ 48 500€ 48 500€ 48 500€ 38 500€ 38 500€ 38 500€ 534 972€ 561 678€ 554 919€ 509 436€ 506 739€ 458 322€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
48 500€ 48 500€ 48 500€ 48 500€ 38 500€ 38 500€ 38 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 509 436€ 506 739€ 458 322€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
534 972€ 561 678€ 554 919€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
24 301 118€ 12 225 014€ 13 241 129€ 17 883 124€ 21 953 405€ 28 280 374€ 29 224 240€ 33 314 866€ 31 525 222€ 28 698 147€ 20 125 452€ 13 714 620€ 8 065 846€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
103 000€ 2 865€ 2 030€ 4 889€ 1 710€ 1 775€ 1 606€ 3 206€ 10 931€ 11 226€ 6 522€ 4 787€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
24 301 118€ 12 122 013€ 13 238 264€ 17 881 094€ 21 948 516€ 28 278 664€ 29 222 465€ 33 313 260€ 31 522 016€ 28 687 217€ 20 114 226€ 13 708 098€ 8 061 059€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
35 766€ 30 135€ 36 093€ 436 196€ 22 620€ 14 871€ 41 328€ 22 443€ 33 506€ 545 234€ 424 827€ 45 676€ 129 959€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
35 766€ 30 135€ 36 093€ 31 583€ 20 736€ 13 504€ 18 773€ 21 193€ 26 631€ 32 465€ 37 982€ 45 393€ 46 695€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
404 613€ 1 883€ 1 368€ 22 555€ 1 249€ 6 876€ 512 768€ 386 845€ 283€ 83 264€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
5 764 782€ 7 329 874€ 2 044 093€ 2 123 484€ 1 868 737€ 1 443 562€ 1 291 107€ 1 828 864€ 1 344 992€ 924 463€ 1 371 024€ 1 332 305€ 1 233 185€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 436 023€ 4 779 987€ 2 721€ 90 732€ 67 440€ 65 614€ 5 898€ 428 223€ 41 224€ 0€ 166€ 0€ 327€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
5 776€ 7 154€ 6 774€ 5 400€ 5 644€ 4 385€ 4 087€ 6 010€ 6 688€ 309 117€ 406 298€ 421 732€ 367 579€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
1 830 892€ 869 098€ 242 038€ 334 172€ 357 850€ 248 296€ 252 635€ 88 564€ 108 594€ 186 581€ 94 449€ 94 945€ 82 793€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
143 026€ 135 454€ 425 804€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 278 170€ 841 960€ 746 397€ 885 178€ 783 271€ 614 449€ 544 908€ 720 440€ 667 547€ 318 069€ 461 374€ 286 308€ 280 472€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 545€ 487€ 1 773€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
819 828€ 554 248€ 499 787€ 652 332€ 523 451€ 416 112€ 412 876€ 466 957€ 398 250€ 10 433€ 253 640€ 434 337€ 405 841€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
251 067€ 141 973€ 120 572€ 155 670€ 131 083€ 94 707€ 70 703€ 118 670€ 122 689€ 100 263€ 154 553€ 94 496€ 94 400€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
807 683€ 463 326€ 334 747€ 139 583€ 567 468€ 758 679€ 770 288€ 647 063€ 441 714€ 819 912€ 2 754 651€ 2 185 529€ 771 182€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 55 104€ 1 134 128€ 8 971€ 24 458€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
807 683€ 463 326€ 334 747€ 139 583€ 567 468€ 758 679€ 770 288€ 647 063€ 441 714€ 764 808€ 1 620 523€ 2 176 558€ 746 724€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€