Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Inšpektorát práce Banská Bystrica

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
995 104€ 932 314€ 1 093 624€ 1 147 633€ 1 154 746€ 1 162 670€ 1 330 838€ 1 184 966€ 1 371 464€ 1 234 803€ 1 007 636€ 954 611€ 899 983€ 820 546€ 821 219€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
466 291€ 480 226€ 521 820€ 543 480€ 508 994€ 542 751€ 539 604€ 545 793€ 426 214€ 454 538€ 441 888€ 496 073€ 514 205€ 566 684€ 608 351€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
466 291€ 480 226€ 521 820€ 543 480€ 508 994€ 542 751€ 539 604€ 545 793€ 426 214€ 454 538€ 441 888€ 496 073€ 514 205€ 566 684€ 608 351€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
296 570€ 316 085€ 335 599€ 355 114€ 352 806€ 371 891€ 380 486€ 399 364€ 282 405€ 301 283€ 320 161€ 367 356€ 370 900€ 406 208€ 450 850€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
3 570€ 4 722€ 5 873€ 1 137€ 2 117€ 3 322€ 4 711€ 7 554€ 8 842€ 10 130€ 12 720€ 13 231€ 11 165€ 22 324€ 28 402€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
72 649€ 65 918€ 86 327€ 93 728€ 60 570€ 74 036€ 60 906€ 45 373€ 41 465€ 49 129€ 13 034€ 13 580€ 24 302€ 24 381€ 37 972€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
518€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
494€ 2 472€ 8 404€ 14 337€ 20 269€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 5 477€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
519 953€ 446 628€ 565 899€ 598 763€ 639 162€ 614 383€ 785 011€ 634 672€ 941 205€ 775 879€ 563 014€ 456 900€ 382 927€ 252 635€ 210 832€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
10 728€ 10 332€ 8 109€ 4 716€ 5 554€ 4 934€ 8 210€ 2 616€ 3 818€ 2 815€ 967€ 5 618€ 1 270€ 6 325€ 4 329€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
10 728€ 10 332€ 8 109€ 4 716€ 5 554€ 4 934€ 8 210€ 2 616€ 3 818€ 2 815€ 967€ 5 618€ 1 270€ 6 325€ 4 329€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
3 400€ 9 490€ 14 190€ 49 710€ 43 685€ 51 820€ 66 540€ 46 910€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 400€ 9 490€ 14 190€ 49 710€ 43 685€ 51 820€ 66 540€ 46 910€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
384 567€ 281 981€ 381 988€ 432 821€ 491 367€ 466 217€ 617 033€ 511 857€ 855 578€ 706 428€ 503 701€ 382 645€ 312 006€ 244 164€ 205 885€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
65€ 74€ 0€ 0€ 0€ 699€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
321 922€ 231 143€ 283 143€ 274 246€ 350 187€ 414 162€ 447 717€ 378 555€ 855 465€ 706 428€ 503 601€ 382 645€ 307 672€ 243 597€ 205 163€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
113€ 26€ 0€ 4 334€ 568€ 23€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
62 646€ 50 838€ 98 845€ 158 575€ 141 180€ 52 055€ 169 251€ 133 302€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
121 257€ 144 825€ 161 612€ 111 516€ 98 556€ 91 412€ 93 227€ 73 288€ 81 809€ 66 637€ 58 345€ 68 638€ 69 651€ 2 146€ 618€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
225€ 6 185€ 18 965€ 3 364€ 5 640€ 669€ 700€ 154€ 216€ 69€ 17€ 37€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
121 032€ 138 640€ 142 648€ 108 152€ 92 916€ 90 744€ 92 527€ 73 134€ 81 593€ 66 568€ 58 328€ 68 601€ 69 651€ 2 146€ 618€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
8 861€ 5 460€ 5 906€ 5 390€ 6 590€ 5 536€ 6 224€ 4 502€ 4 046€ 4 386€ 2 734€ 1 638€ 2 851€ 1 227€ 2 036€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
8 861€ 5 460€ 5 906€ 5 390€ 6 590€ 5 536€ 6 224€ 4 502€ 4 046€ 4 386€ 2 734€ 1 638€ 2 851€ 1 227€ 2 036€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
995 104€ 932 314€ 1 093 624€ 1 147 633€ 1 154 746€ 1 162 670€ 1 330 838€ 1 184 966€ 1 371 464€ 1 234 803€ 1 007 636€ 954 611€ 899 983€ 820 546€ 821 219€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
9 125€ 10 480€ 23 896€ 7 038€ 9 472€ 61€ 7 021€ -1 635€ 3 125€ -18 543€ -16 625€ -18 528€ -11 892€ -16 175€ -14 395€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
9 125€ 10 480€ 23 896€ 7 038€ 9 472€ 61€ 7 021€ -1 635€ 3 125€ -18 543€ -16 625€ -18 528€ -11 892€ -16 175€ -14 395€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
10 480€ 40 496€ 7 038€ 9 472€ 61€ 10 021€ 31 565€ 81 751€ 145 417€ 8 296€ 19 570€ 6 963€ -13 187€ -12 868€ 4 370€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-1 355€ -30 016€ 16 857€ -2 434€ 9 411€ -9 960€ -24 544€ -83 386€ -142 292€ -26 839€ -36 195€ -25 490€ 1 296€ -3 307€ -18 765€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
985 540€ 920 853€ 1 069 230€ 1 140 595€ 1 145 274€ 1 162 609€ 1 323 817€ 1 186 602€ 1 368 340€ 1 253 346€ 1 024 261€ 973 139€ 911 874€ 836 676€ 835 614€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
7 500€ 4 870€ 5 250€ 1 890€ 3 930€ 2 145€ 3 010€ 3 025€ 3 698€ 25 812€ 14 561€ 19 167€ 14 080€ 20 297€ 20 817€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
7 500€ 3 870€ 4 250€ 1 890€ 3 930€ 2 145€ 3 010€ 3 025€ 3 698€ 25 812€ 14 561€ 19 167€ 14 080€ 20 297€ 20 817€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
854 258€ 771 697€ 917 998€ 1 026 011€ 1 044 046€ 1 060 788€ 1 223 112€ 1 104 560€ 1 281 792€ 1 160 966€ 945 516€ 878 717€ 825 524€ 810 281€ 813 514€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
387 967€ 291 471€ 396 178€ 482 531€ 535 052€ 518 037€ 683 508€ 558 767€ 855 578€ 706 428€ 503 628€ 382 645€ 311 318€ 243 597€ 205 163€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
466 291€ 480 226€ 521 820€ 543 480€ 508 994€ 542 751€ 539 604€ 545 793€ 426 214€ 454 538€ 441 888€ 496 073€ 514 205€ 566 684€ 608 351€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 935€ 3 376€ 3 350€ 3 305€ 4 059€ 3 735€ 2 953€ 2 711€ 2 029€ 1 415€ 1 514€ 1 766€ 1 880€ 2 146€ 618€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 935€ 3 376€ 3 350€ 3 305€ 4 059€ 3 735€ 2 953€ 2 711€ 2 029€ 1 415€ 1 514€ 1 766€ 1 880€ 2 146€ 618€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
119 847€ 140 910€ 142 633€ 109 389€ 93 239€ 95 942€ 94 742€ 76 306€ 80 821€ 65 152€ 62 670€ 73 488€ 70 391€ 3 952€ 666€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
72€ 42€ 2 988€ 2 712€ 3 905€ 1 257€ 4 360€ 3 721€ 2 450€ 3 627€ 666€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
2 650€ 5 647€ 3 263€ 4 542€ 4 340€ 5 922€ 2 456€ 1 978€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
360€ 292€ 222€ 413€ 122€ 124€ 136€ 118€ 141€ 121€ 168€ 122€ 154€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
63 302€ 73 244€ 76 933€ 56 583€ 49 521€ 49 074€ 50 066€ 39 386€ 44 296€ 36 297€ 31 976€ 38 007€ 33 302€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 065€ 2 437€ 170€ 325€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
43 561€ 49 333€ 46 879€ 38 501€ 31 916€ 30 983€ 31 406€ 25 525€ 28 958€ 24 136€ 21 141€ 24 230€ 27 607€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
9 975€ 12 395€ 15 264€ 9 350€ 7 299€ 6 851€ 7 967€ 5 393€ 6 169€ 4 598€ 3 960€ 4 973€ 6 708€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
439€ 981€ 498€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 45€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
439€ 981€ 498€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€