Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 129 738€ 3 417 592€ 2 973 495€ 2 969 359€ 2 941 134€ 2 713 865€ 2 812 105€ 2 909 179€ 3 061 058€ 3 273 659€ 3 598 823€ 3 963 144€ 3 974 665€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 098 661€ 2 146 464€ 1 954 591€ 1 884 522€ 1 936 774€ 1 945 210€ 1 988 727€ 2 198 879€ 2 388 207€ 2 674 211€ 2 975 769€ 3 241 681€ 3 404 364€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
7 088€ 188€ 476€ 764€ 1 210€ 62€ 98€ 389€ 833€ 5 636€ 12 260€ 19 917€ 29 733€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
7 088€ 26€ 62€ 98€ 389€ 833€ 5 636€ 12 260€ 19 917€ 29 733€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
188€ 476€ 764€ 1 184€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 091 573€ 2 146 276€ 1 954 116€ 1 883 758€ 1 935 564€ 1 945 148€ 1 988 629€ 2 198 490€ 2 387 374€ 2 668 575€ 2 963 509€ 3 221 764€ 3 374 631€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
227 693€ 225 363€ 225 363€ 225 363€ 225 363€ 225 363€ 225 363€ 225 761€ 225 761€ 225 761€ 225 761€ 225 761€ 225 761€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 688 207€ 1 717 731€ 1 441 793€ 1 555 441€ 1 509 385€ 1 622 608€ 1 702 941€ 1 917 671€ 2 089 821€ 2 335 749€ 2 581 095€ 2 827 659€ 2 931 246€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
113 200€ 126 709€ 67 914€ 55 358€ 57 087€ 43 800€ 46 321€ 55 058€ 71 792€ 100 172€ 142 200€ 128 627€ 152 610€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
53 753€ 70 603€ 52 723€ 42 797€ 36 890€ 53 378€ 14 004€ 0€ 6 893€ 14 453€ 39 718€ 65 014€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
8 720€ 5 870€ 166 323€ 4 800€ 106 839€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 028 926€ 1 267 261€ 1 016 261€ 1 081 976€ 1 001 927€ 764 762€ 820 705€ 702 987€ 670 071€ 594 892€ 620 317€ 701 687€ 567 935€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
60 652€ 66 147€ 61 344€ 46 654€ 47 087€ 55 629€ 60 810€ 57 977€ 49 161€ 47 608€ 55 058€ 48 150€ 42 254€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
60 652€ 66 147€ 61 344€ 46 654€ 47 087€ 55 629€ 60 810€ 57 977€ 49 161€ 47 608€ 55 058€ 48 150€ 42 254€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3 567€ 2 192€ 981€ 5 123€ 3 163€ 5 489€ 1 935€ 1 193€ 5 526€ 1 249€ 1 053€ 394€ 113€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
99€ 3 892€ 586€ 1 227€ 251€ 1 029€ 0€ 113€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
2 861€ 1 182€ 59€ 4 260€ 2 227€ 623€ 428€ 246€ 3 294€ 998€ 24€ 394€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
3€ 5€ 2€ 1€ 59€ 62€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
703€ 1 004€ 920€ 862€ 837€ 915€ 860€ 948€ 998€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
964 707€ 1 198 923€ 953 935€ 1 030 199€ 951 677€ 703 643€ 757 960€ 643 817€ 615 385€ 546 035€ 564 206€ 653 143€ 525 568€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
964 707€ 1 198 923€ 953 935€ 1 030 199€ 951 677€ 703 643€ 757 960€ 643 817€ 615 385€ 546 035€ 564 206€ 653 143€ 525 568€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 150€ 3 867€ 2 643€ 2 861€ 2 433€ 3 893€ 2 673€ 7 313€ 2 780€ 4 556€ 2 737€ 19 776€ 2 366€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 150€ 3 867€ 2 643€ 2 861€ 2 433€ 3 893€ 2 673€ 7 313€ 2 780€ 4 556€ 2 737€ 19 776€ 2 366€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 129 738€ 3 417 592€ 2 973 495€ 2 969 359€ 2 941 134€ 2 713 865€ 2 812 105€ 2 909 179€ 3 061 058€ 3 273 659€ 3 598 823€ 3 963 144€ 3 974 665€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
38 761€ -38 348€ 14 338€ 12 639€ 21 529€ -173 027€ -240 866€ -477 652€ -479 076€ -673 924€ -526 927€ -208 497€ -156 889€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
38 761€ -38 348€ 14 338€ 12 639€ 21 529€ -173 027€ -240 866€ -477 652€ -479 076€ -673 924€ -526 927€ -208 497€ -156 889€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-38 348€ 14 338€ 12 639€ 21 529€ -173 027€ -240 866€ -474 897€ -479 076€ -578 529€ -526 927€ -208 497€ -156 889€ -452 113€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
77 109€ -52 686€ 1 698€ -8 890€ 194 556€ 67 839€ 234 031€ 1 424€ 99 453€ -146 997€ -318 429€ -51 608€ 295 224€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 090 976€ 3 455 940€ 2 959 158€ 2 956 719€ 2 919 604€ 2 886 892€ 3 052 244€ 3 386 831€ 3 540 134€ 3 947 583€ 4 125 750€ 4 171 642€ 4 131 554€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
53 017€ 23 617€ 213 753€ 264 526€ 516 739€ 513 854€ 484 876€ 562 936€ 257 890€ 164 131€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
23 617€ 213 753€ 264 526€ 313 063€ 315 498€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 257 890€ 164 131€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
53 017€ 203 677€ 198 357€ 484 876€ 562 936€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 101 522€ 2 150 983€ 1 957 988€ 1 892 119€ 1 940 111€ 1 946 321€ 1 989 154€ 2 199 125€ 2 391 507€ 2 675 209€ 2 975 769€ 3 242 075€ 3 404 364€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
2 861€ 4 520€ 3 396€ 7 597€ 3 337€ 1 110€ 428€ 246€ 3 301€ 998€ 0€ 394€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
2 098 661€ 2 146 464€ 1 954 591€ 1 884 522€ 1 936 774€ 1 945 210€ 1 988 727€ 2 198 879€ 2 388 207€ 2 674 211€ 2 975 769€ 3 241 681€ 3 404 364€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
19 676€ 25 090€ 21 245€ 23 846€ 112 889€ 13 186€ 15 509€ 11 792€ 14 916€ 9 249€ 15 722€ 25 422€ 24 000€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
14 623€ 23 854€ 21 245€ 23 193€ 20 088€ 12 277€ 14 939€ 9 839€ 11 662€ 5 751€ 13 088€ 22 529€ 21 465€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
5 052€ 1 236€ 652€ 92 801€ 909€ 571€ 1 953€ 3 253€ 3 498€ 2 634€ 2 893€ 2 536€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
969 779€ 1 226 850€ 956 308€ 1 040 755€ 866 604€ 713 633€ 783 055€ 659 176€ 619 857€ 778 250€ 571 323€ 646 254€ 539 059€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 069€ 16 835€ 0€ 29 357€ 0€ 0€ 8 341€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
24 747€ 53 017€ 23 617€ 34 402€ 26 746€ 23 175€ 23 769€ 27 151€ 19 388€ 27 674€ 22 839€ 18 533€ 29 150€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
541 471€ 628 772€ 506 957€ 559 754€ 470 271€ 383 266€ 424 322€ 367 470€ 356 577€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 449 395€ 323 444€ 380 510€ 298 838€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
294 931€ 400 284€ 314 221€ 326 673€ 266 574€ 233 244€ 238 493€ 199 979€ 181 672€ 186 069€ 164 070€ 171 954€ 145 918€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
108 630€ 144 776€ 111 513€ 119 927€ 101 943€ 73 948€ 79 635€ 64 576€ 62 220€ 85 754€ 60 969€ 75 258€ 56 812€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
726€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
726€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€