Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROZKVET, výrobné družstvo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 917 292 € 1 875 883 € 1 900 588 € 1 831 226 € 1 737 519 € 2 225 414 € 2 188 640 € 2 242 606 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 198 227 € 1 209 760 € 1 214 411 € 1 336 286 € 1 311 166 € 1 405 016 € 1 341 396 € 1 833 227 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 3 876 € 7 788 € 11 700 € 15 612 € 9 612 € 9 612 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 3 876€ 7 788€ 11 700€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
15 612€ 9 612€ 9 612€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
135 536 € 138 897 € 157 924 € 183 894 € 241 941 € 290 161 € 212 317 € 264 449 €
012
A.II.1
Pozemky
3 808€ 3 808€ 3 808€ 4 179€ 4 179€ 4 179€ 2 874€ 2 874€
013
A.II.2
Stavby
114 632€ 431€ 17 012€ 34 208€ 90 089€ 157 599€ 81 321€ 141 735€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 456€ 7 371€ 12 286€ 17 230€ 67€ 106€ 145€ 203€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 640€ 127 287€ 124 818€ 128 277€ 147 606€ 128 277€ 127 977€ 119 637€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 062 691 € 1 070 863 € 1 052 611 € 1 144 604 € 1 057 525 € 1 099 243 € 1 119 467 € 1 559 166 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
385 946€ 386 364€ 386 601€ 386 281€ 388 478€ 388 226€ 403 883€ 403 883€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
55 912€ 55 912€ 55 912€ 55 912€ 55 912€ 55 912€ 55 912€ 55 912€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
122 723€ 117 842€ 141 203€ 170 247€ 95 247€ 95 247€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
498 110€ 510 745€ 468 895€ 532 164€ 517 888€ 559 858€ 659 672€ 1 094 371€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
711 405 € 662 019 € 680 674 € 491 922 € 421 452 € 819 046 € 849 708 € 408 991 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 200 € 1 227 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 200€ 1 227€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
202 689 € 193 912 € 142 930 € 170 831 € 243 546 € 515 876 € 563 538 € 330 586 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
190 932 € 162 873 € 134 068 € 159 605 € 176 287 € 490 470 € 541 474 € 293 025 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
190 932€ 162 873€ 134 068€ 159 605€ 176 287€ 490 470€ 541 474€ 293 025€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 657€ 30 939€ 8 512€ 11 126€ 67 159€ 25 306€ 21 864€ 37 361€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
100€ 100€ 350€ 100€ 100€ 100€ 200€ 200€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
508 716 € 468 107 € 537 744 € 321 091 € 177 906 € 303 170 € 284 970 € 77 178 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 598€ 1 380€ 1 041€ 1 210€ 2 165€ 979€ 6 507€ 3 848€
073
B.V.2.
Účty v bankách
507 118€ 466 727€ 536 703€ 319 881€ 175 741€ 302 191€ 278 463€ 73 330€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 660 € 4 104 € 5 503 € 3 018 € 4 901 € 1 352 € -2 464 € 388 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
516€ 1 528€ 2 673€ 3 018€ 1 110€ 1 060€ 228€ 480€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 144€ 2 576€ 2 830€ 3 791€ 292€ -2 692€ -92€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 917 292 € 1 875 883 € 1 900 588 € 1 831 226 € 1 737 519 € 2 225 414 € 2 188 640 € 2 242 606 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 854 032 € 1 825 773 € 1 772 050 € 1 756 644 € 1 699 993 € 2 147 341 € 2 167 976 € 2 196 474 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
42 059 € 43 320 € 43 320 € 46 507 € 46 507 € 46 507 € 47 122 € 48 820 €
082
A.I.1
Základné imanie
42 059€ 43 320€ 43 320€ 46 507€ 46 507€ 46 507€ 47 122€ 48 820€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 881 478 € 1 881 478 € 1 881 478 € 1 881 478 € 1 881 478 € 1 881 478 € 1 881 478 € 1 881 478 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 881 478€ 1 881 478€ 1 881 478€ 1 881 478€ 1 881 478€ 1 881 478€ 1 881 478€ 1 881 478€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
933 209 € 901 617 € 595 638 € 891 253 € 1 263 621 € 1 260 113 € 1 263 899 € 1 293 107 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
933 209€ 901 617€ 595 638€ 891 253€ 1 263 621€ 1 260 113€ 1 263 899€ 1 293 107€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-984 175 € -983 757 € -983 520 € -983 840 € -981 643 € -981 895 € -966 238 € -966 238 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-984 175€ -983 757€ -983 520€ -983 840€ -981 643€ -981 895€ -966 238€ -966 238€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-145 282 € -145 282 € -145 282 € -145 282 € -145 282 € -145 282 € -144 082 € -144 082 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-145 282€ -145 282€ -145 282€ -145 282€ -145 282€ -145 282€ -144 082€ -144 082€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
126 743 € 128 397 € 380 416 € 66 528 € -364 688 € 86 420 € 85 797 € 83 389 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
63 260 € 50 110 € 128 418 € 72 201 € 37 526 € 78 073 € 20 664 € 46 132 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 356 € 5 329 € 6 345 € 5 592 € 5 186 € 5 113 € 4 973 € 4 438 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 356€ 5 329€ 6 345€ 5 592€ 5 186€ 5 113€ 4 973€ 4 438€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
54 316 € 41 715 € 119 085 € 61 769 € 27 104 € 65 367 € 10 971 € 38 682 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 907 € 13 938 € 23 439 € 27 336 € 5 256 € 15 261 € -7 883 € 14 499 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 907€ 13 938€ 23 439€ 27 336€ 5 256€ 15 261€ -7 883€ 14 499€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
13 672€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 286€ 13 207€ 12 179€ 12 233€ 12 050€ 10 591€ 6 691€ 9 826€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 868€ 6 336€ 4 819€ 6 254€ 5 344€ 5 135€ 7 630€ 8 914€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 261€ 4 463€ 3 378€ 4 239€ 3 681€ 3 089€ 3 836€ 4 841€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
16 994€ 3 771€ 75 270€ 11 707€ 773€ 17 619€ 697€ 602€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 588 € 3 066 € 2 988 € 4 840 € 5 236 € 7 593 € 4 720 € 3 012 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 588€ 3 066€ 2 988€ 4 840€ 5 236€ 7 593€ 4 720€ 3 012€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
120 € 2 381 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
120€ 2 381€