Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
701 996 € 733 521 € 733 373 € 732 893 € 732 893 € 732 408 € 742 165 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
701 996 € 733 521 € 733 373 € 732 893 € 732 893 € 732 408 € 742 165 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
595 136 € 595 298 € 595 150 € 595 150 € 595 150 € 595 516 € 605 273 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 9 930€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
196€ 358€ 210€ 210€ 210€ 576€ 403€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
594 940€ 594 940€ 594 940€ 594 940€ 594 940€ 594 940€ 594 940€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
106 860 € 138 223 € 138 223 € 137 743 € 137 743 € 136 892 € 136 892 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
9 353€ 39 804€ 39 804€ 39 324€ 39 324€ 38 473€ 38 473€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
97 507€ 98 419€ 98 419€ 98 419€ 98 419€ 98 419€ 98 419€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
701 996 € 733 521 € 733 373 € 732 893 € 732 893 € 732 408 € 742 165 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
52 855 € 51 169 € 51 810 € 53 630 € 54 662 € 56 169 € 64 607 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
596 191€ 596 191€ 596 191€ 596 191€ 596 191€ 596 191€ 596 191€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-575 814€ -577 581€ -575 761€ -574 729€ -573 222€ -564 784€ -563 924€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-722 € -641 € -1 820 € -1 032 € -1 507 € -8 438 € -860 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
649 141 € 682 352 € 681 563 € 679 263 € 678 231 € 676 239 € 677 558 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
20 360€ 20 360€ 20 360€ 20 360€ 20 360€ 20 360€ 20 360€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
605 292 € 638 503 € 637 614 € 635 314 € 634 282 € 632 290 € 633 609 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 330€ 32 013€ 31 605€ 31 053€ 30 609€ 31 605€ 34 274€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
53€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
960€ 960€ 960€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
602 962€ 606 490€ 605 049€ 603 301€ 602 713€ 599 725€ 599 282€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
0€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
23 489€ 23 489€ 23 489€ 23 489€ 23 489€ 23 489€ 23 489€