Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
482 471 € 317 582 € 341 755 € 252 641 € 255 211 € 252 708 € 256 029 € 263 667 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 933 € 10 414 € 11 343 € 12 273 € 13 203 € 14 133 € 15 063 € 16 302 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 933 € 10 414 € 11 343 € 12 273 € 13 203 € 14 133 € 15 063 € 16 302 €
012
A.II.1
Pozemky
1 777€ 1 777€ 1 777€ 1 777€ 1 777€ 1 777€ 1 777€ 1 777€
013
A.II.2
Stavby
8 156€ 8 637€ 9 566€ 10 496€ 11 426€ 12 356€ 13 286€ 14 525€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
472 538 € 307 168 € 330 412 € 240 368 € 242 008 € 238 575 € 240 966 € 247 304 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
16 € 585 € 962 € 770 € 1 170 € 570 € 570 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
120 € 312 € 120 € 520 € 120 € 120 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
120€ 312€ 120€ 520€ 120€ 120€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
449€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
16€ 16€ 650€ 650€ 650€ 450€ 450€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
472 538 € 307 152 € 329 827 € 239 406 € 241 238 € 237 405 € 240 396 € 246 734 €
072
B.V.1.
Peniaze
368€ 79€ 298€ 457€ 444€ 384€ 615€ 688€
073
B.V.2.
Účty v bankách
472 170€ 307 073€ 329 529€ 238 949€ 240 794€ 237 021€ 239 781€ 246 046€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
61 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
61€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
482 471 € 317 582 € 341 755 € 252 641 € 255 211 € 252 708 € 256 029 € 263 667 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-1 918 431 € -1 929 972 € -1 905 971 € -1 996 884 € -1 994 153 € -1 994 979 € -1 992 442 € -1 983 245 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
62 916 € 62 916 € 62 916 € 62 916 € 62 916 € 62 916 € 62 916 € 62 916 €
082
A.I.1
Základné imanie
62 916€ 62 916€ 62 916€ 62 916€ 62 916€ 62 916€ 62 916€ 62 916€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 848 503 € 3 848 503 € 3 848 503 € 3 848 503 € 3 848 503 € 3 848 503 € 3 848 503 € 3 848 503 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 848 503€ 3 848 503€ 3 848 503€ 3 848 503€ 3 848 503€ 3 848 503€ 3 848 503€ 3 848 503€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-5 841 391 € -5 817 390 € -5 908 303 € -5 905 572 € -5 906 398 € -5 903 861 € -5 894 664 € -5 884 091 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
157 398€ 157 397€ 66 484€ 66 484€ 65 658€ 65 658€ 65 658€ 65 658€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 998 789€ -5 974 787€ -5 974 787€ -5 972 056€ -5 972 056€ -5 969 519€ -5 960 322€ -5 949 749€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
11 541 € -24 001 € 90 913 € -2 731 € 826 € -2 537 € -9 197 € -10 573 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 400 902 € 2 247 554 € 2 247 726 € 2 249 525 € 2 249 364 € 2 247 687 € 2 248 471 € 2 246 912 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 125 € 4 041 € 4 025 € 4 010 € 3 995 € 3 982 € 3 969 € 3 957 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 058€ 4 041€ 4 025€ 4 010€ 3 995€ 3 982€ 3 969€ 3 957€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
67€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 058 100€ 1 058 100€ 1 058 100€ 1 058 100€ 1 058 100€ 1 058 100€ 1 058 100€ 1 058 100€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 337 039 € 1 185 323 € 1 185 511 € 1 187 350 € 1 187 233 € 1 185 517 € 1 186 330 € 1 184 785 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
451 531 € 451 531 € 451 531 € 453 377 € 453 377 € 453 377 € 453 627 € 453 811 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
451 531€ 451 531€ 451 531€ 453 377€ 453 377€ 453 377€ 453 627€ 453 811€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 312€ 2 145€ 2 380€ 2 393€ 2 284€ 376€ 1 890€ 128€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 311€ 5 220€ 5 220€ 5 220€ 5 214€ 5 353€ 5 202€ 5 202€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
95 230€ 92 968€ 92 988€ 92 968€ 92 966€ 93 019€ 92 219€ 92 252€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
782 655€ 633 459€ 633 392€ 633 392€ 633 392€ 633 392€ 633 392€ 633 392€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 638 € 90 € 90 € 65 € 36 € 88 € 72 € 70 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 638€ 90€ 90€ 65€ 36€ 88€ 72€ 70€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé