Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
27 548 097 € 23 636 768 € 22 491 763 € 21 344 793 € 20 039 448 € 19 189 440 € 18 602 436 € 17 956 453 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
16 537 320 € 15 470 292 € 14 779 186 € 14 062 844 € 12 940 799 € 12 833 482 € 11 944 162 € 11 763 935 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
67 063 € 12 144 € 21 195 € 26 367 € 55 791 € 86 175 € 107 653 € 140 920 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
67 063€ 12 144€ 21 195€ 26 367€ 55 791€ 76 375€ 107 653€ 140 920€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 800€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
15 693 851 € 14 681 742 € 13 981 585 € 13 260 071 € 12 108 602 € 11 970 901 € 11 060 103 € 10 846 609 €
012
A.II.1
Pozemky
963 894€ 887 068€ 873 599€ 804 673€ 788 281€ 694 327€ 691 317€ 692 315€
013
A.II.2
Stavby
11 316 718€ 10 596 604€ 10 264 263€ 8 923 046€ 8 436 235€ 8 350 236€ 7 984 819€ 8 006 322€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 836 545€ 2 755 332€ 2 408 282€ 2 422 481€ 2 349 000€ 2 404 474€ 1 867 795€ 1 687 390€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
370 940€ 382 220€ 393 839€ 397 688€ 460 821€ 499 361€ 482 203€ 408 654€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
205 754€ 60 518€ 41 202€ 712 183€ 68 015€ 22 503€ 33 969€ 51 928€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
400€ 6 250€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
776 406 € 776 406 € 776 406 € 776 406 € 776 406 € 776 406 € 776 406 € 776 406 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
135 622€ 135 622€ 135 622€ 135 622€ 135 622€ 135 622€ 135 622€ 135 622€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
242 456€ 242 456€ 242 456€ 242 456€ 242 456€ 242 456€ 242 456€ 242 456€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
398 328€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 946 149 € 8 084 704 € 7 662 946 € 7 245 938 € 7 035 291 € 6 287 235 € 6 607 491 € 6 133 507 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 889 923 € 4 443 521 € 4 169 618 € 4 086 322 € 4 111 155 € 3 897 639 € 3 740 302 € 3 613 869 €
035
B.I.1
Materiál
78 244€ 60 031€ 53 553€ 55 728€ 144 683€ 52 972€ 49 058€ 46 471€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
5 807 032€ 4 378 843€ 4 111 418€ 4 030 594€ 3 966 472€ 3 844 667€ 3 691 244€ 3 567 398€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
4 647€ 4 647€ 4 647€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
294 056 € 252 155 € 225 391 € 225 953 € 208 873 € 188 078 € 208 146 € 160 330 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
294 056€ 252 155€ 225 391€ 225 953€ 208 873€ 188 078€ 208 146€ 160 330€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 309 207 € 1 056 780 € 992 665 € 1 151 080 € 891 288 € 985 525 € 840 145 € 965 088 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 291 505 € 1 008 555 € 958 962 € 1 045 868 € 855 829 € 836 922 € 804 494 € 736 853 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
18 579€ 16 029€ 16 717€ 16 944€ 14 974€ 9 958€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 272 926€ 992 526€ 942 245€ 1 028 924€ 840 855€ 826 964€ 804 494€ 736 853€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
71 107€ 112 893€ 189 057€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
17 702€ 48 225€ 33 703€ 34 105€ 35 459€ 35 710€ 35 651€ 39 178€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 452 963 € 2 332 248 € 2 275 272 € 1 782 583 € 1 823 975 € 1 215 993 € 1 818 898 € 1 394 220 €
072
B.V.1.
Peniaze
558 233€ 386 093€ 438 500€ 514 770€ 399 897€ 332 282€ 301 643€ 35 950€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 894 730€ 1 946 155€ 1 836 772€ 1 267 813€ 1 424 078€ 883 711€ 1 517 255€ 1 358 270€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
64 628 € 81 772 € 49 631 € 36 011 € 63 358 € 68 723 € 50 783 € 59 011 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 707€ 7 663€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
58 867€ 73 788€ 49 433€ 36 011€ 63 358€ 68 723€ 50 706€ 58 985€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
54€ 321€ 198€ 77€ 26€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
27 548 097 € 23 636 768 € 22 491 763 € 21 344 793 € 20 039 448 € 19 189 440 € 18 602 436 € 17 956 453 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 653 299 € 12 965 613 € 11 963 872 € 11 080 888 € 10 466 603 € 9 727 322 € 9 254 023 € 8 678 688 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 121 577 € 1 122 291 € 1 123 209 € 1 123 821 € 1 124 637 € 1 125 402 € 1 126 490 € 1 127 765 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 121 577€ 1 122 291€ 1 123 209€ 1 123 821€ 1 124 637€ 1 125 402€ 1 126 490€ 1 127 765€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 965 001 € 3 965 001 € 3 965 001 € 3 965 001 € 3 965 001 € 3 965 001 € 3 965 001 € 3 965 001 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 965 001€ 3 965 001€ 3 965 001€ 3 965 001€ 3 965 001€ 3 965 001€ 3 965 001€ 3 965 001€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
7 361 171 € 6 362 835 € 5 439 158 € 4 860 390 € 4 128 540 € 3 648 912 € 3 087 369 € 2 849 597 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
7 361 171€ 6 362 835€ 5 439 158€ 4 860 390€ 4 128 540€ 3 648 912€ 3 087 369€ 2 849 597€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
236 673 € 236 673 € 236 673 € 236 673 € 236 673 € 236 673 € 236 673 € 236 673 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
236 673€ 236 673€ 236 673€ 236 673€ 236 673€ 236 673€ 236 673€ 236 673€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
212 712 € 212 495 € 212 300 € 212 300 € 212 300 € 212 300 € 212 300 € 212 300 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
212 712€ 212 495€ 212 300€ 212 300€ 212 300€ 212 300€ 212 300€ 212 300€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 756 165 € 1 066 318 € 987 531 € 682 703 € 799 452 € 539 034 € 626 190 € 287 352 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
12 886 504 € 10 661 107 € 10 527 495 € 10 263 365 € 9 572 073 € 9 457 246 € 9 339 378 € 9 264 453 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
765 234 € 690 997 € 620 741 € 546 675 € 451 964 € 412 396 € 498 628 € 615 429 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
129 456€ 129 455€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
94 405€ 70 934€ 61 089€ 51 202€ 30 195€ 22 239€ 21 901€ 25 235€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
129 550€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
670 829€ 620 063€ 559 652€ 495 473€ 421 769€ 390 157€ 347 271€ 331 189€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
233 543 € 161 905 € 194 052 € 232 018 € 155 112 € 132 279 € 120 941 € 114 567 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
233 543€ 161 905€ 194 052€ 232 018€ 155 112€ 132 279€ 120 941€ 114 567€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 349 510 € 8 595 394 € 8 645 777 € 8 490 964 € 8 038 322 € 8 129 643 € 7 435 037 € 7 825 788 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 042 823 € 6 874 969 € 7 030 738 € 6 992 145 € 6 690 227 € 6 776 565 € 6 060 304 € 6 631 500 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 657 988€ 3 571 280€ 3 746 726€ 3 972 007€ 3 630 645€ 3 728 429€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 384 835€ 3 303 689€ 3 284 012€ 3 020 138€ 3 059 582€ 3 048 136€ 6 060 304€ 6 631 500€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
41 203€ 36 591€ 32 268€ 29 027€ 25 220€ 21 564€ 18 142€ 14 239€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
816 195€ 678 797€ 618 233€ 579 000€ 530 761€ 506 938€ 482 926€ 459 286€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
542 981€ 457 169€ 419 050€ 390 002€ 353 030€ 338 935€ 323 124€ 292 260€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
860 171€ 518 823€ 543 902€ 490 030€ 431 439€ 353 451€ 418 252€ 296 384€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
46 137€ 29 045€ 1 586€ 10 760€ 7 645€ 132 190€ 132 289€ 132 119€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 538 217 € 1 212 811 € 1 066 925 € 993 708 € 926 675 € 782 928 € 934 772 € 708 669 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
479 233€ 318 568€ 325 853€ 274 413€ 192 238€ 148 073€ 159 270€ 508 669€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 058 984€ 894 243€ 741 072€ 719 295€ 734 437€ 634 855€ 775 502€ 200 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
350 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
8 294 € 10 048 € 396 € 540 € 772 € 4 872 € 9 035 € 13 312 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
240€ 248€ 36€ 90€ 26€ 23€ 137€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
5 707€ 7 663€ 180€ 360€ 682€ 4 846€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 347€ 2 137€ 180€ 180€ 682€ 4 164€ 4 166€ 13 175€