Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Svojpomocné stavebné bytové družstvo Bratislava - Hrebienok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
681 253 € 614 251 € 582 191 € 576 868 € 577 878 € 613 536 € 706 107 € 822 072 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
64 310 € 64 310 € 64 310 € 64 310 € 64 310 € 150 622 € 296 320 € 504 436 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
64 310 € 64 310 € 64 310 € 64 310 € 64 310 € 150 622 € 296 320 € 504 436 €
012
A.II.1
Pozemky
140€ 140€ 140€ 140€ 140€ 18 544€ 33 062€ 52 083€
013
A.II.2
Stavby
64 170€ 64 170€ 64 170€ 64 170€ 64 170€ 132 078€ 263 258€ 452 353€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
616 782 € 549 775 € 517 563 € 512 399 € 513 568 € 461 104 € 407 466 € 314 654 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 274 € 285 € 679 € 206 € 216 € 442 € 4 575 € 11 783 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 274 € 285 € 679 € 206 € 216 € 395 € 4 575 € 3 067 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 274€ 285€ 679€ 206€ 216€ 395€ 4 575€ 3 067€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
8 716€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
47€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
614 508 € 549 490 € 516 884 € 512 193 € 513 352 € 460 662 € 402 891 € 302 871 €
072
B.V.1.
Peniaze
509€ 4 679€ 1 761€ 4 560€ 4 571€ 3 026€ 8 056€ 7 155€
073
B.V.2.
Účty v bankách
613 999€ 544 811€ 515 123€ 507 633€ 508 781€ 457 636€ 394 835€ 295 716€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
161 € 166 € 318 € 159 € 1 810 € 2 321 € 2 982 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7€ 1 651€ 207€ 72€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
161€ 159€ 318€ 159€ 159€ 2 114€ 2 910€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
681 253 € 614 251 € 582 191 € 576 868 € 577 878 € 613 536 € 706 107 € 822 072 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
111 430 € 111 623 € 112 771 € 111 962 € 112 815 € 193 215 € 326 446 € 519 007 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
27 307 € 27 307 € 27 307 € 27 107 € 27 107 € 26 807 € 25 707 € 24 607 €
082
A.I.1
Základné imanie
27 307€ 27 307€ 27 307€ 27 107€ 27 107€ 26 807€ 25 707€ 24 607€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
64 310€ 64 310€ 64 310€ 64 310€ 64 310€ 144 416€ 278 722€ 472 310€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 523 € 6 523 € 6 523 € 6 523 € 6 523 € 6 523 € 6 523 € 6 523 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 523€ 6 523€ 6 523€ 6 523€ 6 523€ 6 523€ 6 523€ 6 523€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
13 483 € 14 631 € 14 023 € 14 874 € 15 469 € 15 494 € 15 566 € 15 215 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
13 483€ 14 631€ 14 023€ 14 874€ 15 469€ 15 494€ 15 566€ 15 215€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-193 € -1 148 € 608 € -852 € -594 € -25 € -72 € 352 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
569 823 € 502 628 € 469 420 € 464 735 € 465 063 € 420 321 € 379 661 € 303 063 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
504 785 € 448 019 € 415 504 € 415 709 € 381 619 € 322 818 € 271 640 € 207 754 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
504 785€ 448 019€ 415 504€ 415 709€ 381 619€ 322 818€ 271 640€ 207 754€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
5 859€ 6 207€ 17 599€ 32 126€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
64 418 € 53 903 € 53 248 € 48 358 € 76 595 € 89 996 € 89 122 € 61 940 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
59 989 € 49 047 € 48 201 € 43 387 € 71 774 € 82 752 € 84 486 € 56 773 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
59 989€ 49 047€ 48 201€ 43 387€ 71 774€ 82 752€ 84 486€ 56 773€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 419€ 2 596€ 2 532€ 2 457€ 2 822€ 4 124€ 2 698€ 3 464€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 099€ 1 294€ 1 298€ 1 139€ 929€ 1 249€ 897€ 1 031€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
911€ 966€ 1 217€ 1 375€ 1 070€ 1 871€ 1 041€ 672€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
620 € 706 € 668 € 668 € 990 € 1 300 € 1 300 € 1 243 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
620€ 706€ 668€ 668€ 990€ 1 300€ 1 300€ 1 243€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
171 € 2 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
171€ 2€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé