Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Okresné výstavbové bytové družstvo pre okres Martin so sídlom v Turčianskych Tepliciach

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
398 792 € 518 298 € 519 783 € 520 083 € 519 270 € 518 510 € 519 296 € 524 044 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
388 652 € 502 845 € 502 845 € 502 845 € 502 845 € 502 845 € 502 845 € 502 845 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
388 652 € 502 845 € 502 845 € 502 845 € 502 845 € 502 845 € 502 845 € 502 845 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
388 652€ 502 845€ 502 845€ 502 845€ 502 845€ 502 845€ 502 845€ 502 845€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
10 140 € 15 453 € 16 938 € 17 238 € 16 425 € 15 665 € 16 451 € 21 199 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
533 € -86 € -488 € -713 € -1 271 € 1 330 € 2 829 € 2 948 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
43€ 111€ 956€ 45€ 112€ 45€ 741€ 66€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
490€ -197€ -1 444€ -758€ -1 383€ 1 285€ 2 088€ 2 882€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
9 607 € 15 539 € 17 426 € 17 951 € 17 696 € 14 335 € 13 622 € 18 251 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
9 607€ 15 539€ 17 426€ 17 951€ 17 696€ 14 335€ 13 622€ 18 251€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
398 792 € 518 298 € 519 783 € 520 083 € 519 270 € 518 510 € 519 296 € 524 044 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
394 020 € 513 075 € 510 959 € 510 462 € 505 214 € 503 372 € 502 237 € 501 284 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
13 647 € 19 292 € 19 762 € 20 331 € 18 492 € 17 607 € 17 418 € 19 629 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
13 647€ 19 292€ 19 762€ 20 331€ 18 492€ 17 607€ 17 418€ 19 629€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
380 160€ 493 689€ 491 493€ 490 069€ 486 647€ 485 693€ 484 749€ 481 502€
030
A.III.
Fondy zo zisku
20€ 16€ 1€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
193 € 94 € -296 € 62 € 75 € 72 € 54 € 152 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
4 772 € 5 223 € 8 824 € 9 621 € 14 056 € 15 138 € 17 059 € 22 760 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
7 632€ 8 297€ 10 493€ 11 916€ 15 338€ 16 692€ 17 236€ 20 484€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
-2 860 € -3 074 € -1 669 € -2 295 € -1 282 € -1 154 € -177 € 2 276 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
-2 972€ -3 299€ -1 894€ -2 486€ -1 474€ -1 344€ -394€ 2 088€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3€ 5€ 5€ 5€ 5€ 4€ 3€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
109€ 220€ 220€ 186€ 187€ 186€ 217€ 185€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci