Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PARK KULTÚRY A ODDYCHU [zrušená]

2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
181 150€ 293 338€ 337 513€ 372 751€ 504 801€ 478 958€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
160 087€ 174 137€ 190 870€ 198 781€ 229 895€ 270 721€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 635€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 635€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
160 087€ 174 137€ 190 870€ 198 781€ 229 895€ 270 086€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
150 438€ 159 607€ 168 776€ 177 946€ 187 115€ 203 545€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
3 931€ 5 960€ 4 427€ 4 473€ 7 993€ 16 482€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 6 908€ 16 362€ 31 635€ 46 907€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
5 718€ 8 570€ 10 759€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 152€ 3 152€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
20 971€ 119 136€ 145 033€ 172 644€ 216 211€ 207 261€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 170€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 170€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
17 454€ 17 454€ 24 080€ 31 484€ 28 932€ 113 434€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 24 773€ 22 394€ 107 036€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 6 626€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 11 085€ 342€ 169€ 29€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
17 454€ 17 454€ 6 369€ 6 369€ 6 369€ 6 369€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3 517€ 12 388€ 29 516€ 30 972€ 28 792€ 11 310€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
3 517€ 12 361€ 28 743€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 30 972€ 28 792€ 11 310€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 27€ 773€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
0€ 89 293€ 91 437€ 110 188€ 158 487€ 77 347€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 3 081€ 1 047€ 7 760€ 1 971€ 39€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 746€ 60€ 8€ 167€ 258€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
0€ 85 466€ 90 330€ 102 420€ 156 349€ 77 050€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
92€ 65€ 1 610€ 1 326€ 58 695€ 976€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
92€ 65€ 1 610€ 1 326€ 58 695€ 976€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
181 150€ 293 338€ 337 513€ 372 751€ 504 801€ 478 958€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
16 527€ 87 817€ -80 237€ -70 490€ 53 659€ 23 314€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 4 436€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 4 436€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
16 527€ 87 817€ -80 237€ -74 926€ 53 659€ 23 314€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
87 817€ 80 002€ -83 936€ 42 468€ 9 297€ 38 901€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-71 290€ 7 815€ 3 699€ -117 394€ 44 362€ -15 587€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
164 623€ 205 520€ 417 750€ 443 241€ 451 142€ 455 644€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 312€ 11 897€ 15 853€ 12 317€ 524€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 15 853€ 11 793€ 524€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
4 312€ 11 897€ 0€ 524€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
160 087€ 174 137€ 348 373€ 365 833€ 374 123€ 402 218€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
160 087€ 174 137€ 348 373€ 365 833€ 374 123€ 402 218€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
0€ 1 718€ 1 515€ 1 246€ 7 034€ 10 753€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 1 718€ 1 515€ 1 180€ 924€ 1 289€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 363€ 9 464€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 66€ 747€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
224€ 17 768€ 52 009€ 63 845€ 69 461€ 42 673€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
51€ 6 522€ 33 581€ 46 150€ 48 906€ 28 660€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 8 092€ 9 131€ 11 745€ 7 552€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 4 000€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 803€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
110€ 129€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 5 574€ 0€ 0€ 0€ 169€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
0€ 4 326€ 4 631€ 4 651€ 7 044€ 4 875€
166
15.
Daň z príjmov (341)
63€ 54€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 1 163€ 1 154€ 3 110€ 1 766€ 1 417€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 551€ 0€ 0€ 0€