Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 472 383 € 3 070 809 € 3 268 072 € 3 271 136 € 3 003 925 € 3 202 525 € 3 842 483 € 4 237 899 € 4 236 894 € 4 375 932 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 316 330 € 2 148 625 € 2 233 620 € 2 279 859 € 2 276 440 € 2 509 006 € 3 098 185 € 3 312 667 € 3 205 289 € 3 349 594 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
215 € 1 217 €
005
A.I.2
Software
215€ 1 217€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 316 330 € 2 148 625 € 2 233 620 € 2 279 859 € 2 276 440 € 2 509 006 € 3 096 185 € 3 310 667 € 3 203 074 € 3 346 377 €
012
A.II.1
Pozemky
130 909€ 127 582€ 127 648€ 127 889€ 75 227€ 75 227€ 75 227€ 75 377€ 75 724€ 28 422€
013
A.II.2
Stavby
1 588 478€ 1 604 698€ 1 654 659€ 1 676 844€ 1 746 335€ 1 827 506€ 2 369 112€ 2 460 851€ 2 348 285€ 2 511 988€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
451 451€ 300 438€ 331 295€ 326 889€ 284 370€ 379 564€ 444 783€ 504 743€ 556 752€ 592 527€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
141 637€ 110 389€ 116 163€ 143 038€ 166 653€ 223 654€ 199 732€ 223 865€ 205 584€ 181 062€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 855€ 5 518€ 3 855€ 3 855€ 3 855€ 3 055€ 7 331€ 45 831€ 16 729€ 32 378€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 344€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 146 829 € 912 145 € 1 024 952 € 984 683 € 716 057 € 686 769 € 736 091 € 918 188 € 1 025 810 € 1 020 297 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
698 518 € 629 001 € 507 670 € 469 511 € 440 325 € 464 916 € 459 261 € 516 988 € 498 129 € 639 012 €
032
B.I.1
Materiál
54 684€ 46 298€ 48 708€ 32 839€ 30 718€ 15 978€ 35 044€ 44 101€ 48 206€ 25 095€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
94 153€ 78 557€ 61 576€ 70 863€ 46 800€ 70 332€ 63 424€ 61 112€ 57 860€
034
B.I.3
Výrobky
293 656€ 289 556€ 243 103€ 240 045€ 212 936€ 254 428€ 207 052€ 204 276€ 211 935€ 382 244€
035
B.I.4
Zvieratá
256 025€ 214 590€ 154 283€ 125 764€ 149 871€ 124 178€ 153 741€ 207 499€ 180 128€ 173 885€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
39 473 € 52 253 € 69 897 € 58 230 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
044
B.II.6
Iné pohľadávky
39 473€ 52 253€ 69 897€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
437 292 € 269 827 € 505 950 € 508 766 € 273 370 € 221 424 € 236 143 € 347 409 € 442 715 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
225 565€ 202 454€ 160 035€ 138 128€ 247 147€ 220 135€ 235 305€ 342 971€ 263 884€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
211 529€ 62 495€ 345 582€ 370 453€ 22 699€ 568€ 5 321€ 2 828€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
198€ 4 878€ 333€ 185€ 3 524€ 1 289€ 270€ 4 438€ 173 510€ 3 020€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
11 019 € 13 317 € 11 332 € 6 406 € 2 362 € 429 € 1 214 € 1 538 € 15 069 € 4 338 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 579€ 10 171€ 4 989€ 6 203€ 2 175€ 258€ 1 092€ 1 288€ 3 812€ 3 287€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 440€ 3 146€ 6 343€ 203€ 187€ 171€ 122€ 250€ 11 257€ 1 051€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
9 224 € 10 039 € 9 500 € 6 594 € 11 428 € 6 750 € 8 207 € 7 044 € 5 795 € 6 041 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 224€ 10 039€ 9 500€ 6 594€ 11 047€ 6 357€ 7 683€ 6 513€ 5 215€ 5 431€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
381€ 393€ 524€ 531€ 580€ 610€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 472 383 € 3 070 809 € 3 268 072 € 3 271 136 € 3 003 925 € 3 202 525 € 3 842 483 € 4 237 899 € 4 236 894 € 4 375 932 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 355 529 € 2 370 807 € 2 321 792 € 2 073 266 € 2 138 142 € 2 180 498 € 2 525 063 € 2 710 438 € 3 082 706 € 3 223 802 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
371 731 € 376 260 € 384 559 € 103 324 € 105 360 € 107 336 € 109 940 € 111 065 € 112 369 € 111 844 €
069
A.I.1
Základné imanie
371 731€ 376 260€ 384 559€ 103 324€ 105 360€ 107 336€ 109 940€ 111 065€ 112 369€ 112 111€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-267€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 702 421 € 1 740 660 € 1 769 804 € 2 627 280 € 2 627 280 € 2 627 280 € 3 314 571 € 3 285 359 € 3 365 663 € 3 368 786 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 702 421€ 1 740 660€ 1 769 804€ 2 627 280€ 2 627 280€ 2 627 280€ 2 635 313€ 2 635 335€ 2 641 767€ 2 651 741€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
679 258€ 650 024€ 645 529€ 638 678€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
78 367€ 78 367€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
263 485 € 228 701 € 157 684 € 696 507 € 696 507 € 686 568 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
263 485€ 228 701€ 157 684€ 696 507€ 696 507€ 686 568€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
14 552 € 9 224 € -160 € -1 291 740 € -1 240 784 € -902 924 € -689 605 € -437 898 € -256 860 € -112 933 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 552€ 9 224€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-160€ -1 291 740€ -1 240 784€ -902 924€ -689 605€ -437 898€ -256 860€ -112 933€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 340 € 15 962 € 9 905 € -62 105 € -50 221 € -337 762 € -209 843 € -248 088 € -138 466 € -143 895 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
976 228 € 693 808 € 938 742 € 1 188 988 € 855 557 € 1 010 457 € 1 304 506 € 1 513 203 € 1 138 430 € 1 133 151 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
24 953 € 23 670 € 28 910 € 25 775 € 27 969 € 27 208 € 22 970 € 25 111 € 26 201 € 29 687 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
24 953€ 23 670€ 28 910€ 25 775€ 27 969€ 27 208€ 22 970€ 25 111€ 26 201€ 29 687€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
225 917 € 263 266 € 347 771 € 333 389 € 253 654 € 345 903 € 400 910 € 436 043 € 251 843 € 369 835 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 798€ 468€ 2 824€ 4 848€ 6 926€ 8 717€ 9 623€ 11 128€ 11 834€ 12 726€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
56 405€ 102 836€ 181 544€ 170 936€ 88 292€ 192 022€ 251 972€ 285 797€ 212 758€ 300 786€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
167 714€ 159 962€ 163 403€ 157 605€ 158 436€ 145 164€ 139 315€ 139 118€ 27 251€ 56 323€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
98 515 € 116 406 € 152 764 € 324 497 € 202 541 € 217 999 € 397 747 € 498 630 € 339 705 € 236 196 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
42 220€ 62 140€ 89 331€ 262 119€ 99 665€ 149 080€ 340 717€ 444 616€ 208 565€ 107 738€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 263€ 2 248€ 2 312€ 2 346€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 486€ 20 507€ 14 758€ 10 955€ 8 161€ 23 117€ 9 092€ 9 318€ 16 708€ 17 649€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
15 327€ 5 010€ 10 222€ 15 977€ 15 535€ 12 652€ 15 133€ 16 121€ 15 888€ 13 215€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 077€ 16 375€ 16 204€ 17 622€ 15 425€ 13 745€ 16 883€ 15 638€ 16 782€ 14 579€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 737€ 3 689€ 6 526€ 6 823€ 21 186€ 7 857€ 3 671€ 6 901€ 6 102€ 10 998€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 668€ 8 685€ 15 723€ 11 001€ 42 569€ 11 548€ 9 988€ 3 788€ 73 348€ 69 671€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
626 843 € 290 466 € 409 297 € 505 327 € 371 393 € 419 347 € 482 879 € 553 419 € 520 681 € 497 433 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
223 561€ 415 643€ 325 502€ 316 666€ 248 820€ 256 965€ 267 950€ 230 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
403 282€ 290 466€ 409 297€ 89 684€ 45 891€ 102 681€ 234 059€ 296 454€ 252 731€ 267 433€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
140 626 € 6 194 € 7 538 € 8 882 € 10 226 € 11 570 € 12 914 € 14 258 € 15 758 € 18 979 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
140 626€ 6 194€ 7 538€ 8 882€ 10 226€ 11 570€ 14 258€ 15 602€ 18 979€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
12 914€ 156€