Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
14 069 037 € 14 740 211 € 15 220 447 € 15 791 626 € 16 803 938 € 17 705 820 € 16 066 347 € 14 828 097 € 14 893 136 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
9 519 365 € 9 859 932 € 9 386 625 € 10 737 671 € 11 098 836 € 11 260 478 € 10 604 229 € 10 362 969 € 9 964 469 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 301 €
005
A.I.2
Software
2 301€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
9 109 965 € 9 765 935 € 9 370 895 € 10 038 494 € 10 651 295 € 10 814 937 € 10 157 489 € 9 919 929 € 9 876 378 €
012
A.II.1
Pozemky
2 194 525€ 2 106 169€ 2 000 559€ 1 952 509€ 1 855 334€ 1 680 082€ 1 434 828€ 1 160 037€ 1 058 016€
013
A.II.2
Stavby
3 994 645€ 4 470 935€ 4 614 689€ 5 035 996€ 4 622 933€ 4 772 036€ 4 797 799€ 5 212 944€ 5 003 928€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 381 210€ 2 608 187€ 2 357 924€ 2 749 670€ 3 070 348€ 3 390 003€ 3 280 778€ 3 210 934€ 3 117 056€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
507 168€ 580 644€ 397 723€ 300 319€ 428 523€ 389 500€ 364 226€ 308 996€ 283 857€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 674 157€ 583 316€ 277 158€ 27 018€ 413 521€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
32 417€ 2 700€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
409 400 € 93 997 € 15 730 € 699 177 € 447 541 € 445 541 € 446 740 € 443 040 € 85 790 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
398 106€ 82 703€ 682 261€ 429 025€ 429 025€ 429 024€ 429 025€ 78 703€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
11 294€ 11 294€ 12 290€ 13 616€ 13 916€ 13 916€ 13 916€ 13 916€ 6 988€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
3 340€ 3 200€ 4 500€ 2 500€ 3 800€ 99€ 99€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
100€ 100€ 100€ 100€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 523 655 € 4 863 048 € 5 819 557 € 4 978 204 € 5 654 937 € 6 423 792 € 5 440 303 € 4 447 273 € 4 901 789 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 264 404 € 2 219 998 € 2 797 493 € 2 605 352 € 3 812 886 € 3 836 527 € 4 007 562 € 3 097 797 € 2 943 096 €
032
B.I.1
Materiál
216 739€ 133 770€ 239 362€ 271 944€ 492 611€ 439 589€ 305 700€ 304 822€ 347 343€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
983 877€ 1 041 635€ 928 508€ 756 841€ 799 109€ 789 287€ 768 491€ 740 416€ 792 984€
034
B.I.3
Výrobky
646 457€ 456 028€ 831 152€ 803 422€ 1 566 272€ 1 575 054€ 1 994 904€ 1 295 389€ 922 066€
035
B.I.4
Zvieratá
416 090€ 587 324€ 797 218€ 763 569€ 941 704€ 1 018 209€ 924 953€ 745 694€ 870 584€
036
B.I.5
Tovar
1 241€ 1 241€ 1 253€ 9 576€ 13 190€ 14 388€ 13 514€ 11 476€ 10 119€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
413 € 69 016 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
413€ 69 016€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 071 877 € 2 526 361 € 2 690 613 € 2 320 510 € 1 685 880 € 2 119 975 € 1 315 481 € 1 109 392 € 1 903 994 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 757 428€ 1 636 843€ 1 779 303€ 1 459 934€ 1 685 794€ 2 054 084€ 1 249 589€ 1 105 917€ 1 898 726€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
142 606€ 861 258€ 880 283€ 860 576€ 86€ 41€ 5 226€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
171 843€ 28 260€ 31 027€ 65 850€ 65 892€ 3 475€ 42€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
187 374 € 116 689 € 331 451 € 51 929 € 87 155 € 467 290 € 117 260 € 240 084 € 54 699 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 391€ 5 567€ 2 247€ 21 026€ 33 959€ 15 926€ 20 398€ 52 811€ 41 488€
057
B.IV.2
Účty v bankách
160 353€ 111 122€ 329 204€ 30 903€ 53 196€ 451 364€ 96 862€ 187 273€ 13 211€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
21 630€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
26 017 € 17 231 € 14 265 € 75 751 € 50 165 € 21 550 € 21 815 € 17 855 € 26 878 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
18 851€ 17 231€ 14 265€ 23 425€ 26 973€ 21 550€ 21 815€ 17 855€ 26 878€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 166€ 52 326€ 23 192€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
14 069 037 € 14 740 211 € 15 220 447 € 15 791 626 € 16 803 938 € 17 705 820 € 16 066 347 € 14 828 097 € 14 893 136 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 025 209 € 3 748 725 € 3 639 092 € 3 227 306 € 4 795 744 € 4 812 939 € 4 824 861 € 4 708 169 € 4 744 623 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
2 818 020 € 2 818 020 € 2 818 020 € 2 818 020 € 2 818 020 € 2 818 020 € 2 818 020 € 2 698 020 € 2 818 020 €
069
A.I.1
Základné imanie
2 818 020€ 2 818 020€ 2 818 020€ 2 818 020€ 2 818 020€ 2 818 020€ 2 818 020€ 2 818 020€ 2 818 020€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-120 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 174 183 € 1 319 800 € 1 237 098 € 1 919 357 € 1 666 420 € 1 666 421 € 1 666 420 € 1 666 420 € 1 666 420 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 919 357€ 1 919 357€ 1 919 358€ 1 919 357€ 1 919 357€ 1 919 358€ 1 919 357€ 1 919 357€ 1 919 357€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-745 174€ -599 557€ -682 260€ -252 937€ -252 937€ -252 937€ -252 937€ -252 937€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
493 479 € 490 820 € 379 068 € 379 271 € 379 474 € 415 850 € 450 654 € 498 121 € 517 645 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
483 334€ 480 609€ 368 543€ 368 543€ 368 543€ 368 543€ 368 543€ 368 543€ 368 543€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
10 145€ 10 211€ 10 525€ 10 728€ 10 931€ 47 307€ 82 111€ 129 578€ 149 102€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-882 640 € -907 159 € -1 915 751 € -68 170 € -87 351 € -110 234 € -123 126 € -257 462 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-882 640€ -907 159€ -1 915 751€ -68 170€ -87 351€ -110 234€ -123 126€ -257 462€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-577 833 € 27 244 € 1 120 657 € -1 821 172 € 19 181 € 22 882 € 12 893 € 103 070 € -257 462 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 720 952 € 10 632 900 € 11 188 636 € 12 028 761 € 11 776 899 € 12 814 002 € 11 155 005 € 9 548 948 € 9 434 287 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
208 479 € 205 647 € 669 567 € 79 056 € 7 214 € 35 565 € 11 777 € 86 854 € 19 854 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
79 532€ 64 475€ 79 107€ 79 056€ 7 214€ 35 565€ 11 777€ 86 854€ 19 854€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
41 600€ 32 619€ 58 551€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
87 347€ 108 553€ 531 909€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
983 649 € 920 162 € 1 420 100 € 1 506 365 € 1 724 922 € 2 686 823 € 2 395 702 € 2 962 505 € 3 064 345 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 056 092€ 74 297€ 1 176 928€ 1 689 629€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
9 202€ 4 465€ 2 351€ 1 461€ 1 012€ 1 125€ 854€ 139€ 245€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
597 778€ 514 390€ 58 075€ 536 819€ 780 243€ 1 748 449€ 1 430 081€ 1 125 954€ 794 818€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
376 669€ 401 307€ 303 582€ 968 085€ 943 667€ 937 249€ 890 470€ 659 484€ 579 653€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 471 219 € 3 231 065 € 2 553 694 € 7 289 086 € 7 046 386 € 6 907 461 € 7 746 616 € 4 971 605 € 4 289 331 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 050 675€ 2 650 948€ 2 162 519€ 7 018 752€ 6 832 426€ 6 647 146€ 7 518 207€ 4 727 208€ 4 008 194€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 078€ 3 078€ 3 078€ 3 078€ 3 078€ 3 082€ 3 082€ 3 098€ 1 070€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
81 576€ 110 955€ 83 399€ 86 854€ 84 287€ 86 932€ 79 093€ 75 432€ 75 769€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
51 861€ 65 577€ 52 872€ 55 767€ 53 824€ 54 845€ 49 637€ 46 336€ 45 150€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 534€ 29 088€ 14 395€ 36 392€ 35 459€ 53 481€ 56 753€ 63 939€ 90 502€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
272 495€ 371 419€ 237 431€ 88 243€ 37 312€ 61 975€ 39 844€ 55 592€ 68 646€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
193 000€ 25 000€ 42 000€ 446 208€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
6 057 605 € 6 276 026 € 6 545 275 € 2 961 254 € 2 973 377 € 3 184 153 € 958 910 € 1 527 984 € 1 614 549 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
4 327 605€ 5 113 026€ 5 474 775€ 1 982 391€ 2 123 587€ 2 267 975€ 402 929€ 668 352€ 805 658€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 730 000€ 1 163 000€ 1 070 500€ 978 863€ 849 790€ 916 178€ 555 981€ 859 632€ 808 891€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
322 876 € 358 586 € 392 719 € 535 559 € 231 295 € 78 879 € 86 481 € 570 980 € 714 226 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
833€ 3 815€ 293 845€ 9 203€ 8 366€ 8 366€ 12 448€ 9 843€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
283 259€ 321 859€ 344 141€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
39 617€ 35 894€ 44 763€ 241 714€ 222 092€ 70 513€ 78 115€ 558 532€ 704 383€