Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 171 533 € 2 901 399 € 3 078 760 € 3 587 583 € 3 380 298 € 3 126 895 € 3 527 401 € 3 444 373 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 633 136 € 1 481 171 € 1 712 827 € 1 778 667 € 2 041 953 € 1 893 616 € 1 993 867 € 2 111 519 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 633 136 € 1 481 171 € 1 712 827 € 1 777 339 € 2 040 625 € 1 891 757 € 1 992 008 € 2 109 660 €
012
A.II.1
Pozemky
541 052€ 467 099€ 439 317€ 422 280€ 384 716€ 319 464€ 293 829€ 137 382€
013
A.II.2
Stavby
538 652€ 625 044€ 712 623€ 801 851€ 880 446€ 976 771€ 1 089 245€ 1 174 502€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
533 667€ 378 682€ 552 018€ 550 493€ 769 797€ 478 240€ 475 150€ 663 228€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
18 165€ 6 380€ 7 269€ 1 115€ 0€ 115 682€ 132 184€ 129 878€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 600€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 2 366€ 0€ 0€ 4 066€ 0€ 0€ 3 070€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 1 328 € 1 328 € 1 859 € 1 859 € 1 859 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 1 328€ 1 328€ 1 826€ 1 826€ 1 826€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 33€ 33€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 525 110 € 1 410 177 € 1 347 820 € 1 790 425 € 1 324 641 € 1 222 363 € 1 522 137 € 1 320 372 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 297 211 € 1 000 059 € 1 240 417 € 1 195 830 € 1 046 304 € 610 934 € 844 624 € 707 702 €
035
B.I.1
Materiál
50 314€ 52 042€ 25 418€ 55 426€ 59 335€ 29 799€ 48 836€ 35 480€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
388 879€ 451 471€ 402 451€ 403 031€ 358 200€ 225 199€ 197 322€ 184 553€
037
B.I.3
Výrobky
842 834€ 474 575€ 800 834€ 722 612€ 600 207€ 219 906€ 470 659€ 350 591€
038
B.I.4
Zvieratá
15 184€ 21 971€ 11 714€ 14 761€ 28 562€ 136 030€ 127 807€ 137 078€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
289 € 2 266 € 522 € 1 259 € 431 € 2 292 € 3 026 € 5 387 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
289€ 325€ 360€ 396€ 431€ 2 292€ 3 026€ 5 387€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 1 941€ 162€ 863€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
47 034 € 168 105 € 19 777 € 537 633 € 72 068 € 550 413 € 565 921 € 577 393 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 598 € 153 824 € 1 050 € 139 503 € 14 183 € 537 098 € 562 572 € 569 246 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
12 668€ 152 100€ 0€ 134 241€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 930€ 1 724€ 1 050€ 5 262€ 14 183€ 537 098€ 562 572€ 569 246€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
25 645€ 13 412€ 8 177€ 397 199€ 57 472€ 0€ 267€ 405€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 791€ 869€ 10 550€ 931€ 413€ 13 315€ 3 082€ 7 742€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
180 576 € 239 747 € 87 104 € 55 703 € 205 838 € 58 724 € 108 566 € 29 890 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 083€ 3 453€ 2 215€ 2 404€ 4 147€ 2 094€ 4 735€ 1 884€
073
B.V.2.
Účty v bankách
177 493€ 236 294€ 84 889€ 53 299€ 201 691€ 56 630€ 103 831€ 28 006€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 287 € 10 051 € 18 113 € 18 491 € 13 704 € 10 916 € 11 397 € 12 482 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 659€ 10 051€ 16 381€ 16 211€ 10 867€ 10 916€ 11 396€ 12 482€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 628€ 0€ 1 732€ 2 280€ 2 837€ 0€ 1€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 171 533 € 2 901 399 € 3 078 760 € 3 587 583 € 3 380 298 € 3 126 895 € 3 527 401 € 3 444 373 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 821 736 € 1 592 232 € 1 335 179 € 1 084 923 € 776 899 € 2 367 120 € 2 614 355 € 2 557 323 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
562 629 € 562 629 € 562 629 € 562 131 € 562 131 € 562 131 € 563 720 € 563 720 €
082
A.I.1
Základné imanie
562 629€ 562 629€ 562 629€ 562 131€ 562 131€ 562 131€ 563 720€ 563 720€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
298 694€ 298 694€ 298 694€ 298 694€ 298 694€ 1 795 716€ 1 795 716€ 1 795 816€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
152 788 € 152 788 € 152 788 € 152 788 € 153 208 € 441 971 € 436 258 € 436 258 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
152 788€ 152 788€ 152 788€ 152 788€ 153 208€ 441 971€ 436 258€ 436 258€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 168 728 € 168 728 € 168 728 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 71 165€ 71 165€ 71 165€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 97 563€ 97 563€ 97 563€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
699 876 € 321 068 € 71 310 € -251 466 € -595 443 € -361 493 € -407 199 € -251 833 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
699 876€ 321 068€ 71 310€ 0€ 0€ -39 428€ -39 428€ -39 428€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ -251 466€ -595 443€ -322 065€ -367 771€ -212 405€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
107 749 € 257 053 € 249 758 € 322 776 € 358 309 € -239 933 € 57 132 € -155 366 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 283 895 € 1 232 676 € 1 656 078 € 2 401 174 € 2 489 640 € 639 236 € 772 833 € 733 003 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
29 188 € 159 110 € 171 280 € 179 438 € 166 452 € 178 880 € 191 853 € 218 658 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
29 188€ 35 414€ 42 309€ 48 432€ 38 606€ 47 251€ 48 939€ 55 554€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 123 696€ 128 971€ 131 006€ 127 846€ 131 629€ 142 914€ 163 104€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
599 057€ 632 757€ 954 115€ 1 120 814€ 1 471 336€ 140 668€ 130 513€ 6 742€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
250 269 € 55 855 € 122 690 € 440 531 € 472 473 € 229 307 € 335 167 € 425 685 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
214 071 € 4 420 € 62 990 € 404 543 € 380 919 € 176 620 € 191 649 € 205 820 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
200 228€ 0€ 62 658€ 371 787€ 104 848€ 1 722€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
13 843€ 4 420€ 332€ 32 756€ 276 071€ 174 898€ 191 649€ 205 820€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 3 874€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 81 932€ 147 339€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
16 562€ 23 310€ 17 108€ 17 139€ 21 116€ 23 133€ 24 993€ 27 848€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 022€ 10 468€ 10 718€ 10 392€ 13 200€ 14 939€ 16 306€ 18 356€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 152€ 11 864€ 27 468€ 3 864€ 45 983€ 9 926€ 5 984€ 16 907€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 462€ 5 793€ 4 406€ 4 593€ 7 381€ 4 689€ 14 303€ 9 415€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
42 522 € 17 477 € 14 496 € 9 868 € 22 591 € 38 281 € 30 971 € 28 395 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
17 961€ 14 689€ 14 496€ 9 868€ 22 591€ 38 281€ 30 971€ 28 395€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
24 561€ 2 788€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
362 859€ 367 477€ 393 497€ 650 523€ 356 788€ 52 100€ 34 329€ 3 523€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 000€ 50 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
65 902 € 76 491 € 87 503 € 101 486 € 113 759 € 120 539 € 140 213 € 154 047 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 2 971€ 4 232€ 0€ 2 919€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
55 314€ 65 903€ 76 491€ 87 503€ 98 515€ 109 527€ 120 540€ 137 293€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
10 588€ 10 588€ 11 012€ 11 012€ 11 012€ 11 012€ 16 754€ 16 754€