Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 670 489 € 1 766 289 € 1 603 281 € 1 836 685 € 2 028 658 € 2 081 733 € 2 467 713 € 2 336 203 € 2 373 798 € 2 382 804 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 352 849€ 2 031 786€ 1 524 134€ 1 690 182€ 1 576 202€ 2 214 882€ 2 258 345€ 2 314 850€ 2 229 017€ 2 062 670€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
298 880€ -266 982€ 74 594€ 144 250€ 399 175€ -214 653€ 123 665€ -64 377€ 61 225€ 230 328€
07
II.3
Aktivácia
18 760€ 1 485€ 4 553€ 2 253€ 53 281€ 81 504€ 85 703€ 85 730€ 83 556€ 89 806€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 170 790 € 1 138 651 € 1 087 720 € 1 141 675 € 1 520 001 € 1 856 065 € 1 821 168 € 1 894 891 € 2 095 202 € 1 892 962 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
856 398€ 812 007€ 795 782€ 847 944€ 1 156 571€ 1 511 399€ 1 475 785€ 1 502 453€ 1 649 863€ 1 436 221€
10
B.2
Služby
314 392€ 326 644€ 291 938€ 293 731€ 363 430€ 344 666€ 345 383€ 392 438€ 445 339€ 456 741€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
499 699 € 627 638 € 515 561 € 695 010 € 508 657 € 225 668 € 646 545 € 441 312 € 278 596 € 489 842 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
373 509 € 383 410 € 380 854 € 377 750 € 592 427 € 607 328 € 523 238 € 525 696 € 501 297 € 574 009 €
13
C.1
Mzdové náklady
269 186€ 284 344€ 280 161€ 283 098€ 434 003€ 440 721€ 376 967€ 380 761€ 367 852€ 420 978€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
93 235€ 88 630€ 90 579€ 84 908€ 140 834€ 149 455€ 129 247€ 130 040€ 118 574€ 136 116€
16
C.4
Sociálne náklady
11 088€ 10 436€ 10 114€ 9 744€ 17 590€ 17 152€ 17 024€ 14 895€ 14 871€ 16 915€
17
D
Dane a poplatky
40 463€ 38 941€ 40 404€ 40 882€ 45 546€ 42 451€ 43 308€ 48 148€ 52 857€ 48 936€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
290 129€ 334 826€ 301 297€ 314 651€ 363 355€ 418 292€ 486 668€ 527 553€ 593 635€ 600 280€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
60 249€ 24 672€ 145 603€ 34 317€ 621 045€ 97 238€ 77 358€ 402 924€ 518 969€ 131 163€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 014€ 304€ 290€ 8 407€ 208 697€ 32 484€ 25 225€ 385 461€ 390 844€ 64 153€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€ 0€ 0€ -1 202€ 1 202€ 0€ 75 002€ 700€ 1 537€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
397 688€ 513 062€ 479 626€ 483 763€ 596 869€ 594 463€ 517 024€ 526 312€ 603 195€ 774 253€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
57 112€ 61 111€ 65 950€ 66 150€ 57 337€ 52 780€ 40 184€ 46 665€ 44 295€ 67 036€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
177 409 € 346 780 € 351 995 € 406 452 € 458 007 € -235 966 € 47 302 € -163 675 € -182 168 € 39 307 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 869 € 0 € 46 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 869€ 0€ 46€ 0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 0€ 43€ 0€ 7€ 69€ 71€ 242€ 1 139€ 1 428€
39
N
Nákladové úroky
25 955€ 32 287€ 43 340€ 46 451€ 51 727€ 6 381€ 5 737€ 2 763€ 8 587€ 13 063€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
O
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 91€ 75€ 82€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 007€ 938€ 3 447€ 1 346€ 6 923€ 6 047€ 1 802€ 1 776€ 852€ 852€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-26 962 € -33 225 € -45 875 € -47 797 € -58 598 € -12 359 € -7 468 € -4 388 € -8 375 € -12 569 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
150 447 € 313 555 € 306 120 € 358 655 € 399 409 € -248 325 € 39 834 € -168 063 € -190 543 € 26 738 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
42 698 € 56 502 € 56 362 € 35 879 € 41 100 € -8 392 € -17 298 € -12 697 € 21 864 € 18 518 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
42 698€ 63 555€ 57 697€ 33 582€ 38 900€ 2 893€ 2 893€ 67€ 231€ 247€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€ -7 053€ -1 335€ 2 297€ 2 200€ -11 285€ -20 191€ -12 764€ 21 633€ 18 271€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
107 749 € 257 053 € 249 758 € 322 776 € 358 309 € -239 933 € 57 132 € -155 366 € -212 407 € 8 220 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
150 447 € 313 555 € 306 120 € 358 655 € 399 409 € -248 325 € 39 834 € -168 063 € -190 543 € 26 738 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
107 749 € 257 053 € 249 758 € 322 776 € 358 309 € -239 933 € 57 132 € -155 366 € -212 407 € 8 220 €