Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 352 849€ 2 031 787€ 1 524 134€ 1 690 181€ 1 576 202€ 2 214 881€ 2 330 326€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 128 426 € 2 304 023 € 2 228 510 € 2 354 765 € 3 246 572 € 2 773 434 € 3 062 095 € 3 265 439 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 344 386€ 2 022 217€ 1 509 485€ 1 672 582€ 1 560 432€ 2 156 539€ 2 221 605€ 2 269 556€
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 463€ 9 569€ 14 649€ 17 600€ 15 770€ 58 343€ 36 740€ 45 294€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
298 880€ -266 982€ 74 594€ 144 250€ 399 175€ -214 653€ 123 665€ -64 377€
07
V.
Aktivácia
18 760€ 1 485€ 4 553€ 2 253€ 53 281€ 81 504€ 85 703€ 85 730€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
60 249€ 24 672€ 145 603€ 34 317€ 621 045€ 97 238€ 77 358€ 402 924€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
397 688€ 513 062€ 479 626€ 483 763€ 596 869€ 594 463€ 517 024€ 526 312€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 951 017 € 1 957 243 € 1 876 515 € 1 948 313 € 2 788 565 € 3 009 400 € 3 014 793 € 3 429 114 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
856 398€ 812 007€ 795 782€ 847 944€ 1 156 571€ 1 511 399€ 1 475 785€ 1 502 453€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
314 392€ 326 644€ 291 938€ 293 731€ 363 430€ 344 666€ 345 383€ 392 438€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
373 509 € 383 410 € 380 854 € 377 750 € 592 427 € 607 328 € 523 238 € 525 696 €
16
E.1.
Mzdové náklady
269 186€ 284 344€ 280 161€ 283 098€ 434 003€ 440 721€ 376 967€ 380 761€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
93 235€ 88 630€ 90 579€ 84 908€ 140 834€ 149 455€ 129 247€ 130 040€
19
E.4.
Sociálne náklady
11 088€ 10 436€ 10 114€ 9 744€ 17 590€ 17 152€ 17 024€ 14 895€
20
F.
Dane a poplatky
40 463€ 38 941€ 40 404€ 40 882€ 45 546€ 42 451€ 43 308€ 48 148€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
290 129€ 334 826€ 301 297€ 314 651€ 363 355€ 418 292€ 486 668€ 527 553€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
290 129€ 334 826€ 301 297€ 314 651€ 363 355€ 418 292€ 486 668€ 527 553€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 014€ 304€ 290€ 8 407€ 208 697€ 32 484€ 25 225€ 385 461€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ 0€ -1 202€ 1 202€ 0€ 75 002€ 700€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
57 112€ 61 111€ 65 950€ 66 150€ 57 337€ 52 780€ 40 184€ 46 665€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
177 409 € 346 780 € 351 995 € 406 452 € 458 007 € -235 966 € 47 302 € -163 675 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
499 699 € 627 638 € 515 561 € 695 010 € 508 657 € 225 668 € 646 545 € 441 312 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 912 € 0 € 53 € 69 € 71 € 242 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 869 € 0 € 46 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 869€ 0€ 46€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 43 € 0 € 7 € 69 € 71 € 242 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 43€ 0€ 7€ 69€ 71€ 242€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
26 962 € 33 225 € 46 787 € 47 797 € 58 651 € 12 428 € 7 539 € 4 630 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
25 955 € 32 287 € 43 340 € 46 451 € 51 727 € 6 381 € 5 737 € 2 763 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
25 955€ 32 287€ 43 340€ 46 451€ 51 727€ 6 381€ 5 737€ 2 763€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 91€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 007€ 938€ 3 447€ 1 346€ 6 923€ 6 047€ 1 802€ 1 776€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-26 962 € -33 225 € -45 875 € -47 797 € -58 598 € -12 359 € -7 468 € -4 388 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
150 447 € 313 555 € 306 120 € 358 655 € 399 409 € -248 325 € 39 834 € -168 063 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
42 698 € 56 502 € 56 362 € 35 879 € 41 100 € -8 392 € -17 298 € -12 697 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
42 698€ 63 555€ 57 697€ 33 582€ 38 900€ 2 893€ 2 893€ 67€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ -7 053€ -1 335€ 2 297€ 2 200€ -11 285€ -20 191€ -12 764€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
107 749 € 257 053 € 249 758 € 322 776 € 358 309 € -239 933 € 57 132 € -155 366 €