Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 379 601 € 5 567 666 € 5 836 568 € 6 724 230 € 6 124 006 € 6 168 310 € 6 274 574 € 6 692 328 € 6 875 390 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 156 936 € 3 352 028 € 3 499 638 € 3 710 851 € 3 702 157 € 3 731 613 € 3 865 464 € 4 317 489 € 4 543 861 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
55 € 130 € 205 €
005
A.I.2
Software
55€ 130€ 205€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 156 604 € 3 351 696 € 3 499 306 € 3 710 519 € 3 701 726 € 3 731 181 € 3 864 978 € 4 316 928 € 4 543 224 €
012
A.II.1
Pozemky
16 620€ 16 620€ 9 036€ 9 036€ 7 337€ 7 337€ 5 568€
013
A.II.2
Stavby
2 774 206€ 2 899 482€ 3 050 417€ 3 210 213€ 3 373 501€ 3 462 088€ 3 489 499€ 3 709 077€ 3 841 626€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
211 151€ 283 735€ 320 195€ 372 114€ 215 133€ 174 591€ 272 189€ 445 736€ 528 974€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
154 627€ 151 859€ 119 533€ 115 967€ 102 641€ 87 165€ 97 722€ 162 115€ 172 624€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
125€ 3 189€ 3 114€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
332 € 332 € 332 € 332 € 431 € 432 € 431 € 431 € 432 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
332€ 332€ 332€ 332€ 431€ 432€ 431€ 431€ 432€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 175 256 € 2 201 637 € 2 329 476 € 3 010 003 € 2 418 569 € 2 433 647 € 2 405 696 € 2 371 656 € 2 328 295 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 977 202 € 1 972 610 € 2 045 357 € 2 151 700 € 2 140 377 € 1 962 006 € 1 980 810 € 1 863 825 € 1 732 184 €
032
B.I.1
Materiál
48 013€ 61 478€ 82 501€ 73 117€ 89 063€ 61 943€ 55 756€ 76 677€ 88 579€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
421 202€ 403 014€ 371 188€ 416 127€ 417 426€ 408 617€ 398 927€ 385 147€ 285 964€
034
B.I.3
Výrobky
1 355 912€ 1 331 502€ 1 449 640€ 1 527 955€ 1 495 655€ 1 359 151€ 1 418 363€ 1 246 095€ 1 198 197€
035
B.I.4
Zvieratá
152 075€ 176 616€ 142 028€ 134 501€ 138 233€ 132 295€ 107 764€ 155 906€ 159 444€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
823 € 14 181 € 16 013 € 53 968 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
823€ 14 181€ 16 013€ 53 968€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
189 270 € 166 192 € 204 443 € 830 375 € 246 240 € 291 431 € 402 382 € 497 466 € 570 271 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
130 154€ 83 548€ 145 789€ 100 690€ 169 590€ 212 742€ 278 416€ 351 492€ 404 513€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
26 152€ 26 662€ 26 831€ 30 008€ 29 115€ 36 547€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 099€ 34 024€ 22 263€ 684 403€ 19 347€ 9 598€ 106€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 865€ 21 958€ 9 560€ 15 274€ 28 188€ 32 544€ 123 966€ 145 974€ 165 652€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 784 € 62 835 € 78 853 € 13 747 € 15 939 € 126 242 € 22 504 € 10 365 € 25 840 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 618€ 7 101€ 16 482€ 13 645€ 13 735€ 26 145€ 20 947€ 9 792€ 24 359€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 166€ 55 734€ 62 371€ 102€ 2 204€ 100 097€ 1 557€ 573€ 1 481€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
47 409 € 14 001 € 7 454 € 3 376 € 3 280 € 3 050 € 3 414 € 3 183 € 3 223 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
47 409€ 11 001€ 1 454€ 3 376€ 3 280€ 3 050€ 3 414€ 3 183€ 3 223€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 000€ 6 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 379 601 € 5 567 666 € 5 836 568 € 6 724 230 € 6 124 006 € 6 168 310 € 6 274 574 € 6 692 328 € 6 875 379 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 511 371 € 3 550 408 € 3 572 364 € 3 572 652 € 3 563 641 € 3 608 382 € 3 676 339 € 3 451 375 € 3 445 142 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
607 013 € 607 013 € 638 482 € 637 652 € 637 652 € 637 652 € 637 354 € 640 383 € 643 462 €
069
A.I.1
Základné imanie
607 013€ 607 013€ 638 482€ 637 652€ 637 652€ 637 652€ 637 354€ 640 383€ 643 462€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 490 398 € 2 506 628 € 2 541 250 € 2 647 171 € 2 646 901 € 2 658 950 € 3 588 416 € 3 361 395 € 3 353 069 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 490 398€ 2 506 628€ 2 541 250€ 2 647 171€ 2 647 565€ 2 659 614€ 2 695 239€ 2 521 790€ 2 561 094€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
920 814€ 867 242€ 819 612€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-664€ -664€ -27 637€ -27 637€ -27 637€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
391 077 € 343 839 € 313 729 € 219 745 € 963 504 € 952 660 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
391 077€ 343 839€ 313 729€ 219 745€ 963 504€ 952 660€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 550 € 78 903 € 68 084 € -693 772 € -584 388 € -550 403 € -551 389 € -559 861 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 550€ 78 903€ 68 084€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-693 772€ -584 388€ -550 403€ -551 389€ -559 861€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
18 333 € 14 025 € 10 819 € 68 084 € 9 356 € -56 492 € 972 € 986 € 8 472 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 756 901 € 1 832 902 € 2 058 785 € 2 927 528 € 2 325 233 € 2 284 421 € 2 253 140 € 2 778 976 € 2 840 279 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
67 428 € 62 355 € 64 612 € 61 331 € 60 885 € 63 584 € 52 689 € 51 209 € 60 355 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
64 928€ 59 855€ 62 012€ 58 731€ 58 885€ 63 584€ 52 689€ 51 209€ 60 355€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 500€ 2 500€ 2 600€ 2 600€ 2 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
139 510 € 237 110 € 295 533 € 327 304 € 206 931 € 172 582 € 100 402 € 358 964 € 303 200 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
813€ 1 032€ 983€ 955€ 972€ 956€ 883€ 924€ 943€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
61 144€ 147 971€ 197 304€ 238 207€ 128 857€ 115 866€ 99 519€ 358 040€ 302 257€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
77 553€ 88 107€ 97 246€ 88 142€ 77 102€ 55 760€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
558 092 € 540 112 € 560 268 € 883 693 € 585 739 € 479 469 € 521 757 € 745 108 € 794 485 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
402 803€ 365 000€ 401 310€ 739 029€ 474 271€ 390 205€ 419 630€ 612 973€ 685 631€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
26 614€ 33 324€ 38 356€ 30 843€ 25 649€ 28 910€ 30 071€ 35 381€ 41 410€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
18 259€ 14 801€ 9 854€ 11 775€ 9 940€ 6 900€ 5 922€ 8 090€ 3 193€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
25 824€ 29 708€ 26 256€ 24 650€ 21 058€ 21 276€ 21 542€ 25 016€ 26 069€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 287€ 7 038€ 8 963€ 8 899€ 5 725€ 5 512€ 10 683€ 17 917€ 5 162€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
78 305€ 90 241€ 75 529€ 68 497€ 49 096€ 26 666€ 33 909€ 45 731€ 33 020€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
10 059€ 25 000€ 99 016€ 392 068€ 242 813€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
991 871 € 993 325 € 1 138 372 € 1 645 141 € 1 471 678 € 1 543 786 € 1 479 276 € 1 231 627 € 1 439 426 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
40 000€ 32 643€ 104 800€ 263 192€ 403 943€ 279 214€ 378 354€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
991 871€ 993 325€ 1 098 372€ 1 612 498€ 1 366 878€ 1 280 594€ 1 075 333€ 952 413€ 1 061 072€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
111 329 € 184 356 € 205 419 € 224 050 € 235 132 € 275 507 € 345 095 € 461 977 € 589 958 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
399€ 127€ 624€ 9 818€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
94 132€ 177 349€ 192 198€ 194 892€ 207 795€ 236 040€ 262 547€ 335 786€ 469 479€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
16 798€ 6 880€ 12 597€ 19 340€ 27 337€ 39 467€ 82 548€ 126 191€ 120 479€