Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Danucem Slovensko a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
389 647 000 € 369 786 000 € 395 430 993 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
253 007 000 € 248 305 000 € 236 384 955 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
227 000 € 119 000 € 722 457 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
208 000€ 79 000€ 245 514€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
20 683€
007
A.I.4
Goodwill
456 260€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 000€ 21 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
18 000€ 19 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
227 455 000 € 223 736 000 € 215 554 360 €
012
A.II.1
Pozemky
23 472 000€ 23 252 000€ 20 027 972€
013
A.II.2
Stavby
78 199 000€ 85 276 000€ 88 201 113€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
105 441 000€ 89 069 000€ 89 895 389€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 730 000€ 2 419 000€ 2 776 107€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 613 000€ 21 121 000€ 14 034 163€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
619 616€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
25 325 000 € 24 450 000 € 20 108 138 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
25 323 000€ 24 448 000€ 20 105 666€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
2 472€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
2 000€ 2 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
135 705 000 € 120 439 000 € 158 108 769 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
41 544 000 € 26 525 000 € 24 669 488 €
035
B.I.1
Materiál
27 776 000€ 18 322 000€ 16 451 132€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
5 640 000€ 2 740 000€ 3 058 644€
037
B.I.3
Výrobky
8 026 000€ 5 420 000€ 4 975 688€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
102 000€ 43 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
184 024€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
78 729 000 € 91 068 000 € 101 401 745 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
31 789 000 € 22 219 000 € 20 023 731 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
15 610 000€ 7 531 000€ 6 414 868€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 179 000€ 14 688 000€ 13 608 863€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 106 000€ 106 487€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
43 196 000€ 60 450 000€ 78 212 884€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 138 604€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
917 418€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 744 000€ 8 293 000€ 2 621€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
25 383 489 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
25 383 489€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
15 432 000 € 2 846 000 € 6 654 047 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 978€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 648 069€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
935 000 € 1 042 000 € 937 269 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
935 000€ 1 042 000€ 3 871€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
933 398€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
389 647 000 € 369 786 000 € 395 430 993 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
183 206 000 € 170 621 000 € 153 049 730 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
145 196 000 € 145 196 000 € 145 196 458 €
082
A.I.1
Základné imanie
145 196 000€ 145 196 000€ 145 196 458€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
18 586 000€ 18 586 000€ 18 586 243€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 144 172€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
13 102 000 € 12 637 000 € 12 406 117 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
12 406 117€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-22 595 296 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-18 452 341€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-4 122 493€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
-20 462€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 322 000 € -5 798 000 € -13 599 767 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 322 000€ 27 469 940€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -5 798 000€ -41 069 707€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
10 911 803 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
206 240 000 € 198 973 000 € 242 270 642 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
109 663 000 € 109 478 000 € 130 228 336 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
100 000 000€ 100 000 000€ 120 907 704€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
151 754€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 946 000€ 1 752 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
6 717 000€ 7 726 000€ 9 168 878€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
12 640 000 € 12 573 000 € 5 273 046 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
1 587 284€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 685 762€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
59 290 000 € 42 853 000 € 50 060 507 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
48 936 000 € 35 536 000 € 23 862 941 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 005 000€ 4 255 000€ 5 277 882€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
41 931 000€ 31 281 000€ 18 585 059€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
902 000€ 739 000€ 22 838 590€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
88 852€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 281 000€ 1 702 000€ 1 023 208€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
685 545€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 190 000€ 4 571 000€ 1 170 925€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 981 000€ 305 000€ 390 446€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 983 000 € 10 292 000 € 56 708 753 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
34 687 471€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
22 021 282€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
19 664 000€ 23 777 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
201 000 € 192 000 € 110 621 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
104 285€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
201 000€ 192 000€ 6 336€