Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Danucem Slovensko a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
369 786 000 € 395 430 993 € 378 628 680 € 348 995 866 € 356 692 470 € 363 817 524 € 342 125 671 € 351 949 524 € 366 947 817 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
248 305 000 € 236 384 955 € 244 899 563 € 245 808 367 € 259 586 127 € 276 818 617 € 283 001 326 € 300 281 092 € 317 044 527 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
119 000 € 722 457 € 1 105 908 € 4 684 219 € 10 800 005 € 16 562 496 € 6 498 184 € 6 956 167 € 9 674 984 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
79 000€ 245 514€ 429 700€ 873 791€ 1 433 706€ 1 709 900€ 1 013 731€ 500 836€ 255 815€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
20 683€ 20 683€ 2 431 792€ 6 566 255€ 10 700 946€ 24 081€ 25 215€ 26 349€
007
A.I.4
Goodwill
456 260€ 608 347€ 1 268 551€ 2 537 101€ 3 805 652€ 5 074 202€ 6 342 752€ 7 611 303€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
21 000€ 47 178€ 110 085€ 172 992€ 235 899€ 298 806€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
19 000€ 89 951€ 110 099€ 87 364€ 87 364€ 1 781 517€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
223 736 000 € 215 554 360 € 224 944 216 € 221 679 152 € 230 076 984 € 241 735 759 € 259 441 122 € 276 550 306 € 287 020 736 €
012
A.II.1
Pozemky
23 252 000€ 20 027 972€ 19 661 919€ 17 305 782€ 17 202 401€ 16 699 930€ 16 894 542€ 17 027 449€ 17 343 070€
013
A.II.2
Stavby
85 276 000€ 88 201 113€ 92 647 450€ 93 979 700€ 98 041 899€ 100 999 802€ 104 095 160€ 108 078 865€ 104 767 607€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
89 069 000€ 89 895 389€ 98 138 529€ 102 116 682€ 106 850 381€ 115 461 527€ 123 655 268€ 128 302 892€ 120 301 133€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 419 000€ 2 776 107€ 2 950 855€ 3 125 603€ 3 300 351€ 3 475 099€ 3 650 213€ 3 812 494€ 3 986 430€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 121 000€ 14 034 163€ 11 357 912€ 5 028 045€ 4 455 513€ 4 901 236€ 10 852 082€ 17 643 528€ 38 857 983€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
619 616€ 187 551€ 123 340€ 226 439€ 198 165€ 293 857€ 1 685 078€ 1 764 513€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
24 450 000 € 20 108 138 € 18 849 439 € 19 444 996 € 18 709 138 € 18 520 362 € 17 062 020 € 16 774 619 € 20 348 807 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
24 448 000€ 20 105 666€ 18 846 967€ 19 442 524€ 18 706 695€ 18 518 222€ 17 060 230€ 16 772 493€ 19 696 570€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
650 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
2 472€ 2 472€ 2 472€ 2 443€ 2 140€ 1 790€ 2 126€ 2 237€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
2 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
120 439 000 € 158 108 769 € 133 009 984 € 103 052 371 € 96 913 035 € 86 802 613 € 58 909 053 € 51 253 145 € 49 552 788 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
26 525 000 € 24 669 488 € 23 463 887 € 15 830 996 € 19 498 521 € 18 495 942 € 16 436 057 € 17 432 690 € 17 902 902 €
035
B.I.1
Materiál
18 322 000€ 16 451 132€ 13 389 939€ 10 310 949€ 12 558 774€ 9 716 010€ 8 628 700€ 10 033 371€ 10 962 497€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 740 000€ 3 058 644€ 3 194 990€ 2 418 601€ 2 141 224€ 3 454 109€ 3 177 202€ 2 875 130€ 1 966 182€
037
B.I.3
Výrobky
5 420 000€ 4 975 688€ 6 664 572€ 2 923 033€ 4 733 264€ 5 139 184€ 4 588 576€ 4 515 906€ 4 955 245€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
43 000€ 30 362€ 9 886€ 2€ 619€ 13 642€ 4 887€ 1 723€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
184 024€ 184 024€ 168 527€ 65 257€ 186 020€ 27 937€ 3 396€ 17 255€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
275 000 € 275 000 € 1 569 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
275 000 € 275 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
275 000€ 275 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 569€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
91 068 000 € 101 401 745 € 24 505 963 € 35 462 327 € 19 974 502 € 17 803 134 € 16 428 439 € 28 830 128 € 30 394 943 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
22 219 000 € 20 023 731 € 19 420 248 € 18 468 966 € 18 706 105 € 15 886 166 € 14 231 093 € 17 135 136 € 20 122 380 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
7 531 000€ 6 414 868€ 6 796 224€ 5 729 637€ 6 086 165€ 6 749 590€ 4 775 796€ 2 827 788€ 5 708 162€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 109€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
14 688 000€ 13 608 863€ 12 624 024€ 12 739 329€ 12 619 940€ 9 136 576€ 9 455 297€ 14 307 348€ 14 413 109€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
106 000€ 106 487€ 106 487€ 106 487€ 106 487€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
60 450 000€ 78 212 884€ 1 221 847€ 11 288 908€ 366 168€ 598 273€ 1 269 516€ 10 069 266€ 1 775 840€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 138 604€ 2 255 072€ 1 582 749€ 647 778€ 853 895€ 819 642€ 1 437 931€ 2 295 192€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
917 418€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 293 000€ 2 621€ 1 502 309€ 4 015 217€ 147 964€ 464 800€ 108 188€ 187 795€ 6 201 531€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
25 383 489 € 22 057 227 € 12 556 522 € 5 629 013 € 6 191 443 € 7 657 310 € 4 268 916 € 627 679 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
25 383 489€ 22 057 227€ 12 556 522€ 5 629 013€ 6 191 443€ 7 657 310€ 4 268 916€ 627 679€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 846 000 € 6 654 047 € 62 982 907 € 39 202 526 € 51 810 999 € 44 312 094 € 18 112 247 € 446 411 € 625 695 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 978€ 14 637€ 1 766€ 1 000€ 1 000€ 1 161€ 13 461€ 35 120€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 648 069€ 62 968 270€ 39 200 760€ 51 809 999€ 44 311 094€ 18 111 086€ 432 950€ 590 575€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 042 000 € 937 269 € 719 133 € 135 128 € 193 308 € 196 294 € 215 292 € 415 287 € 350 502 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 042 000€ 3 871€ 3 871€ 4 874€ 5 877€ 6 880€ 7 591€ 1 223€ 1 428€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
933 398€ 715 262€ 130 254€ 103 544€ 116 030€ 135 670€ 155 172€ 290 312€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
83 887€ 73 384€ 72 031€ 258 892€ 58 762€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
369 786 000 € 395 430 993 € 378 628 680 € 348 995 866 € 356 692 470 € 363 817 524 € 342 125 671 € 351 949 524 € 366 947 817 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
170 621 000 € 153 049 730 € 137 830 422 € 137 486 253 € 144 146 311 € 277 801 208 € 277 224 645 € 286 895 780 € 50 225 872 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
145 196 000 € 145 196 458 € 145 196 458 € 145 196 458 € 145 196 458 € 283 319 497 € 283 319 497 € 283 319 497 € 42 319 507 €
082
A.I.1
Základné imanie
145 196 000€ 145 196 458€ 145 196 458€ 145 196 458€ 145 196 458€ 283 319 497€ 283 319 497€ 283 319 497€ 42 319 507€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
18 586 000€ 18 586 243€ 18 586 243€ 18 586 243€ 18 586 243€ 18 586 243€ 18 586 243€ 18 586 243€ 18 586 243€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 144 172€ 2 144 172€ 2 101 355€ 2 101 356€ 461 355€ 461 355€ 461 355€ 461 355€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
12 637 000 € 12 406 117 € 12 406 117 € 12 352 996 € 8 521 380 € 8 469 898 € 8 469 898 € 8 469 898 € 8 469 898 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
12 406 117€ 12 406 117€ 12 352 996€ 8 521 380€ 8 469 898€ 8 469 898€ 8 469 898€ 8 469 898€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
23 328 € 23 328 € 3 060 340 € 4 683 871 € 26 710 817 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
23 328€ 23 328€ 3 060 340€ 4 683 871€ 26 710 817€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-22 595 296 € -24 771 412 € -24 180 394 € -24 966 253 € -25 105 029 € -26 563 370 € -26 829 491 € -24 295 002 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-18 452 341€ -20 628 457€ -20 057 901€ -20 843 760€ -20 982 536€ -22 440 877€ -22 706 998€ -20 172 509€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-4 122 493€ -4 122 493€ -4 122 493€ -4 122 493€ -4 122 493€ -4 122 493€ -4 122 493€ -4 122 493€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
-20 462€ -20 462€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-5 798 000 € -13 599 767 € -16 442 021 € -9 124 489 € -43 632 362 € -7 048 977 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
27 469 940€ 24 627 686€ 23 867 253€ 23 867 253€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 798 000€ -41 069 707€ -41 069 707€ -32 991 742€ -67 499 615€ -7 048 977€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
10 911 803 € 710 865 € -7 445 916 € 38 316 161 € -905 107 € -10 109 318 € -1 795 593 € -22 026 946 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
198 973 000 € 242 270 642 € 240 681 207 € 211 354 617 € 212 041 685 € 85 876 349 € 64 711 136 € 64 823 796 € 315 356 078 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
109 478 000 € 130 228 336 € 128 908 643 € 126 667 067 € 127 824 287 € 8 745 828 € 11 833 077 € 24 926 110 € 196 595 813 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
100 000 000€ 120 907 704€ 120 907 704€ 120 907 704€ 120 907 704€ 3 017 818€ 13 700 010€ 179 583 190€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
151 754€ 179 412€ 98 796€ 9 282€ 21 301€ 11 151€ 22 592€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 752 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
7 726 000€ 9 168 878€ 7 821 527€ 5 660 567€ 6 907 301€ 8 724 527€ 8 804 108€ 11 203 508€ 17 012 623€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
12 573 000 € 5 273 046 € 10 454 835 € 8 237 716 € 4 624 650 € 5 047 347 € 6 077 649 € 3 448 511 € 4 059 710 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
1 587 284€ 1 607 640€ 1 538 661€ 1 500 751€ 1 500 751€ 1 933 147€ 1 926 930€ 2 592 292€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 685 762€ 8 847 195€ 6 699 055€ 3 123 899€ 3 546 596€ 4 144 502€ 1 521 581€ 1 467 418€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
719 218€ 2 801 116€ 4 883 013€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
42 853 000 € 50 060 507 € 52 015 984 € 45 393 859 € 47 496 740 € 48 330 691 € 23 657 216 € 25 395 602 € 79 643 146 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
35 536 000 € 23 862 941 € 25 514 907 € 19 086 252 € 15 665 432 € 17 965 125 € 18 163 779 € 19 447 198 € 24 546 730 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 255 000€ 5 277 882€ 5 273 659€ 4 236 099€ 4 088 703€ 4 720 362€ 2 612 646€ 4 290 003€ 3 118 687€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
31 281 000€ 18 585 059€ 20 241 248€ 14 850 153€ 11 576 729€ 13 244 763€ 15 551 133€ 15 157 195€ 21 428 043€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
739 000€ 22 838 590€ 24 481 580€ 23 847 551€ 29 980 470€ 27 208 081€ 3 939 157€ 4 323 454€ 53 291 761€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
88 852€ 87 778€ 50 761€ 89 549€ 23 328€ 198 811€ 199 040€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 702 000€ 1 023 208€ 1 083 720€ 1 067 071€ 931 990€ 775 937€ 759 075€ 757 379€ 877 109€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
685 545€ 694 651€ 714 429€ 625 720€ 507 027€ 471 365€ 371 500€ 541 186€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 571 000€ 1 170 925€ 286 304€ 240 583€ 193 409€ 1 861 905€ 261 561€ 215 433€ 167 084€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
305 000€ 390 446€ -132 956€ 387 212€ 10 170€ 12 616€ 38 951€ 81 827€ 20 236€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
10 292 000 € 56 708 753 € 49 301 745 € 31 055 975 € 32 096 008 € 23 034 862 € 20 342 078 € 6 170 559 € 11 437 233 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
34 687 471€ 29 828 021€ 13 327 731€ 8 122 890€ 6 962 704€ 8 191 098€ 4 983 748€ 10 413 695€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
22 021 282€ 19 473 724€ 17 728 244€ 23 973 118€ 16 072 158€ 12 150 980€ 1 186 811€ 1 023 538€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
717 621€ 2 081 898€ 2 081 898€ 18 737 163€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
23 777 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
192 000 € 110 621 € 117 051 € 154 996 € 504 474 € 139 967 € 189 890 € 229 948 € 1 365 867 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
376 157€ 40 058€ 4 413€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
104 285€ 110 715€ 115 644€ 121 981€ 128 317€ 139 967€ 155 841€ 168 955€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
192 000€ 6 336€ 6 336€ 39 352€ 6 336€ 11 650€ 49 923€ 34 049€ 1 192 499€