Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Danucem Slovensko a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
389 647 000 € 369 786 000 € 395 430 993 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
253 007 000 € 248 305 000 € 236 384 955 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
227 000 € 119 000 € 722 457 €
005
A.I.2
Software
208 000€ 79 000€ 245 514€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
20 683€
007
A.I.4
Goodwill
456 260€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 000€ 21 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
18 000€ 19 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
227 455 000 € 223 736 000 € 215 554 360 €
012
A.II.1
Pozemky
23 472 000€ 23 252 000€ 20 027 972€
013
A.II.2
Stavby
78 199 000€ 85 276 000€ 88 201 113€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
105 441 000€ 89 069 000€ 89 895 389€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 730 000€ 2 419 000€ 2 776 107€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 613 000€ 21 121 000€ 14 034 163€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
619 616€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
25 325 000 € 24 450 000 € 20 108 138 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
25 323 000€ 24 448 000€ 20 105 666€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
2 472€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
2 000€ 2 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
135 705 000 € 120 439 000 € 158 108 769 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
41 544 000 € 26 525 000 € 24 669 488 €
035
B.I.1
Materiál
27 776 000€ 18 322 000€ 16 451 132€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
5 640 000€ 2 740 000€ 3 058 644€
037
B.I.3
Výrobky
8 026 000€ 5 420 000€ 4 975 688€
039
B.I.5
Tovar
102 000€ 43 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
184 024€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
051
B.II.7
Iné pohľadávky
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
78 729 000 € 91 068 000 € 101 401 745 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
31 789 000 € 22 219 000 € 20 023 731 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
15 610 000€ 7 531 000€ 6 414 868€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 179 000€ 14 688 000€ 13 608 863€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 106 000€ 106 487€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
43 196 000€ 60 450 000€ 78 212 884€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 138 604€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
917 418€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 744 000€ 8 293 000€ 2 621€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
25 383 489 €
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
25 383 489€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
15 432 000 € 2 846 000 € 6 654 047 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 978€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 648 069€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
935 000 € 1 042 000 € 937 269 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
935 000€ 1 042 000€ 3 871€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
933 398€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
389 647 000 € 369 786 000 € 395 430 993 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
183 206 000 € 170 621 000 € 153 049 730 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
145 196 000 € 145 196 000 € 145 196 458 €
082
A.I.1
Základné imanie
145 196 000€ 145 196 000€ 145 196 458€
085
A.II
Emisné ážio
18 586 000€ 18 586 000€ 18 586 243€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 144 172€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
13 102 000 € 12 637 000 € 12 406 117 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
12 406 117€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-22 595 296 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-18 452 341€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-4 122 493€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
-20 462€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 322 000 € -5 798 000 € -13 599 767 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 322 000€ 27 469 940€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -5 798 000€ -41 069 707€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
10 911 803 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
206 240 000 € 198 973 000 € 242 270 642 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
109 663 000 € 109 478 000 € 130 228 336 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
100 000 000€ 100 000 000€ 120 907 704€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
151 754€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 946 000€ 1 752 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
6 717 000€ 7 726 000€ 9 168 878€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
12 640 000 € 12 573 000 € 5 273 046 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
1 587 284€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 685 762€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
59 290 000 € 42 853 000 € 50 060 507 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
48 936 000 € 35 536 000 € 23 862 941 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 005 000€ 4 255 000€ 5 277 882€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
41 931 000€ 31 281 000€ 18 585 059€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
902 000€ 739 000€ 22 838 590€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
88 852€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 281 000€ 1 702 000€ 1 023 208€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
685 545€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 190 000€ 4 571 000€ 1 170 925€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 981 000€ 305 000€ 390 446€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 983 000 € 10 292 000 € 56 708 753 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
34 687 471€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
22 021 282€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
19 664 000€ 23 777 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
201 000 € 192 000 € 110 621 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
104 285€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
201 000€ 192 000€ 6 336€